සැකිල්ල:Tl-nav

විකිපීඩියා වෙතින්
Template linking templates
බැඳීමේ ශෛලිය → Linked Unlinked Linked with subst Linked including braces Linked with alternative text
පෙළෙහි ශෛලිය ↓ {{tlg}} option1 nolink=yes subst=yes braceinside=yes alttext=FOO
සාමාන්‍ය {{tl}} · {{tlp}}2 · {{tlg}}1, 2 {{tlf}}2 {{tls}} · {{tlsp}} {{tn}} {{tla}}
කේතය code=yes or
tt=yes
{{tlx}} {{tlc}}2 · {{tld}} · {{tnull}} {{tlxs}}  
තදකුරු bold=yes {{tlb}}  
තදකුරු කේතය bold=yes|code=yes {{tlxb}}
ඇලකුරු කේතය italic=yes|code=yes {{tlxi}}
NOTES:  1 = {{tlg}} is the most general, allowing any combination of text style and/or link style options.
2 = Prevents wrapping of text by placing it inside of <span class="nowrap">...</span> tags.


Style comparison
  • {{tlf|Milford Haven Line|弘安源氏論議}} …renders… {{Milford Haven Line|弘安源氏論議}}
  • {{tld|Milford Haven Line|弘安源氏論議}} …renders… {{Milford Haven Line|弘安源氏論議}}
  • {{tlc|Milford Haven Line|弘安源氏論議}} …renders… {{Milford Haven Line|弘安源氏論議}}


For parameter description
  • {{para|name|{{var|value}}}} …renders… |name=value
  • {{para|name|{{varserif|value}}}} …renders… |name=value
  • {{tlx|Milford Haven Line|first parameter{{=}}first value}} …renders… {{Milford Haven Line|first parameter=first value}}

See also[සංස්කරණය]


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Tl-nav&oldid=286811" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි