සැකිල්ල:Taxonomy/හොමිනිඩේ

විකිපීඩියා වෙතින්

Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.

පූර්වජ තක්සෝන
Ancestral taxa
Unrecognized taxon (fix): ජීවය
Domain: යුකේරියෝටා [Taxonomy; edit]
(unranked): යුනිකොන්ටා [Taxonomy; edit]
(unranked): ඕපිස්තොකොන්ටා [Taxonomy; edit]
(unranked): හෙලොසෝවා [Taxonomy; edit]
(unranked): ෆිලොසෝවා [Taxonomy; edit]
රාජධානිය: අනිමාලියා [Taxonomy; edit]
උපරාජධානිය: ඉමෙටසෝවා [Taxonomy; edit]
Clade: බයිලැටීරියා [Taxonomy; edit]
Clade: නෙප්‍රොසෝවා [Taxonomy; edit]
Superphylum: ඩියුටරාස්ටෝමියා [Taxonomy; edit]
Phylum: කෝඩේටා [Taxonomy; edit]
Clade: ක්‍රේනියාටා [Taxonomy; edit]
Subphylum: වර්ටිබ්‍රාටා [Taxonomy; edit]
Infraphylum: නතොස්ටමටා [Taxonomy; edit]
Clade: ඉයුනතොස්ටමටා [Taxonomy; edit]
Clade: ටැලියොස්ටමී [Taxonomy; edit]
උපරිවර්ගය: ට්‍රොපෝඩා [Taxonomy; edit]
Clade: රෙප්ටිලියොමෝර්ෆා [Taxonomy; edit]
Clade: ඇම්නියෝටා [Taxonomy; edit]
Clade: සිනප්සිඩා [Taxonomy; edit]
වර්ගය: මමාලියා [Taxonomy; edit]
Clade: යුතේරියා [Taxonomy; edit]
අධෝවර්ගය: ප්ලාසෙන්ටාලියා [Taxonomy; edit]
Clade: එක්සාෆ්‍රොප්ලාසෙන්ටාලියා [Taxonomy; edit]
Magnorder: බොර්යයූතේරියා [Taxonomy; edit]
Superorder: යූඕර්චොන්ටාග්ලෙයර්ස් [Taxonomy; edit]
Grandordo-mb: යූඕර්චොන්ටා [Taxonomy; edit]
Mirordo-mb: ප්‍රයිමෙටමෝර්ෆා [Taxonomy; edit]
ගෝත්‍රය: ප්‍රයිමේට්ස් [Taxonomy; edit]
උපගෝත්‍රය: හැප්ලොරයිනි [Taxonomy; edit]
අධෝගෝත්‍රය: සිමියෆෝර්මිස් [Taxonomy; edit]
Parvorder: කැටරිනි [Taxonomy; edit]
උපරිකුලය: හොමිනිඩායි [Taxonomy; edit]
කුලය: හොමිනිඩේ [Taxonomy; edit]

Not sure why you're here? Get started with Wikipedia taxonomy.

Parent: හොමිනිඩායි [Taxonomy; edit]
Rank: familia (displays as කුලය)
Link: හොමිනිඩේ
Extinct: no
Always displayed: yes (major rank)
Taxonomic references:
Parent's taxonomic references:
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Taxonomy/හොමිනිඩේ&oldid=399136" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි