සැකිල්ල:Taxonomy/මමාලියා

විකිපීඩියා වෙතින්

Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.

පූර්වජ තක්සෝන
Ancestral taxa
Unrecognized taxon (fix): ජීවය
Domain: යුකේරියෝටා [Taxonomy; edit]
(unranked): යුනිකොන්ටා [Taxonomy; edit]
(unranked): ඕපිස්තොකොන්ටා [Taxonomy; edit]
(unranked): හෙලොසෝවා [Taxonomy; edit]
(unranked): ෆිලොසෝවා [Taxonomy; edit]
රාජධානිය: අනිමාලියා [Taxonomy; edit]
උපරාජධානිය: ඉමෙටසෝවා [Taxonomy; edit]
Clade: බයිලැටීරියා [Taxonomy; edit]
Clade: නෙප්‍රොසෝවා [Taxonomy; edit]
Superphylum: ඩියුටරාස්ටෝමියා [Taxonomy; edit]
Phylum: කෝඩේටා [Taxonomy; edit]
Clade: ක්‍රේනියාටා [Taxonomy; edit]
Subphylum: වර්ටිබ්‍රාටා [Taxonomy; edit]
Infraphylum: නතොස්ටමටා [Taxonomy; edit]
Clade: ඉයුනතොස්ටමටා [Taxonomy; edit]
Clade: ටැලියොස්ටමී [Taxonomy; edit]
උපරිවර්ගය: ට්‍රොපෝඩා [Taxonomy; edit]
Clade: රෙප්ටිලියොමෝර්ෆා [Taxonomy; edit]
Clade: ඇම්නියෝටා [Taxonomy; edit]
Clade: සිනප්සිඩා [Taxonomy; edit]
වර්ගය: මමාලියා [Taxonomy; edit]

Wikipedia does not yet have an article about ක්ෂීරපායියා. You can help by creating it. The page that you are currently viewing contains information about ක්ෂීරපායියා's taxonomy. Not sure why you're here? Get started with Wikipedia taxonomy.

Parent: මමාලියාෆෝර්ම්ස්/skip [Taxonomy; edit]
Rank: classis (displays as වර්ගය)
Link: ක්ෂීරපායියා|මමාලියා(links to ක්ෂීරපායියා)
Extinct: no
Always displayed: yes (major rank)
Taxonomic references:
Parent's taxonomic references: Template:Taxonomy/මමාලියාෆෝර්ම්ස්/skip
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Taxonomy/මමාලියා&oldid=399122" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි