සැකිල්ල:Taxonomy/ටෙට්‍රාපෝඩා

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
පූර්වජ තක්සෝන

Not sure why you're here? Get started with Wikipedia taxonomy.

Parent: ටැලියොස්ටමී [Taxonomy; edit]
Rank: superclassis (displays as උපරිවර්ගය)
Link: සිව්පාවා|ට්‍රොපෝඩා(links to සිව්පාවා)
Extinct: no
Always displayed: no
Taxonomic references:
Parent's taxonomic references: