සැකිල්ල:Str right

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

{{Str right|<string>|<offset>}}

Gives the characters from <offset> to the end of the string.

If <count> is invalid, empty or undefined, this template goes berserk, so don't do that.

Limitations[සංස්කරණය]

 • Up to 100 chararacters in the input string. If possible, first check length of input string using {{Str len}}. Using strings longer than 100 characters may result in the error "max index is 100 for str_sub".
 • Limited set of characters.
 • Expensive.

Examples[සංස්කරණය]

 • {{Str right| lorem ipsum dolor sit amet | 10 }} → m dolor sit amet
 • {{Str right| lorem ipsum dolor sit amet | 1 }} → orem ipsum dolor sit amet
 • {{Str right| lorem ipsum dolor sit amet | 0 }} → lorem ipsum dolor sit amet
 • {{Str right |123456789.123456789.123456789.123456789.123456789.123456789.123456789.123456789.123456789.123456789.1 | 99}} → 3456789.123456789.123456789.123456789.123456789.123456789.123456789.123456789.123456789.123456789.max index is 100 for str sub long

See also[සංස්කරණය]

 • {{Trunc}} - truncate right-side of string
 • {{Str left}} - extract left-side substring
 • {{Str rightc}} - extract right-side of string
 • {{Str len}} - get numeric length of string (can be over 300 long)
 • {{Title disambig text}} - Extract disambig from page titles of the form Title (disambig)
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Str_right&oldid=200947" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි