සැකිල්ල:Remove first word

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

Returns first word of the first parameter. Words are delimited by spaces only. Any of the characters included in {{str index/getchar}} can be included in the string.

Examples[සංස්කරණය]

  • "{{remove first word|Fôo bår bàz}}" → "bår bàz".
  • "{{remove first word| Fôo bår bàz }}" → "bår bàz".
  • "{{remove first word| a b }}" → "b".
  • "{{remove first word|Fôo-bår}}" → "".
  • "{{remove first word|Fôo-bår bàz}}" → "bàz".

See also[සංස්කරණය]

Easy to use and efficient string length comparison templates:

  • {{str ≥ len}} – To check if a string is "longer or equally long" vs. "shorter" than a given length.
  • {{str ≤ len}} – To check if a string is "shorter or equally long" vs. "longer" than a given length.
  • {{str ≠ len}} – To check if a string is "not equal" vs. "equal" to a given length.
  • {{str ≤ ≥ len}} – To check all three of "shorter", "equal" and "longer" at the same time.

Much less efficient string length template:

  • {{str len}} – Takes a string as parameter and returns its length. Can count up to 500 in length.

Technical stuff:

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Remove_first_word&oldid=455892" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි