සැකිල්ල:Div col

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]
CSS3 multiple-column layout browser support
Property Internet
Explorer
Firefox Safari Chrome Opera
column-width
column-count
≥ 10
(2012)
≥ 1.5
(2005)
≥ 3
(2007)
≥ 1
(2008)
≥ 11.1
(2011)
columns ≥ 10
(2012)
≥ 9
(2011)
≥ 3
(2007)
≥ 1
(2008)
≥ 11.1
(2011)
break-before
break-after
break-inside
≥ 10
(2012)
සැකිල්ල:Maybe ≥ 10
(2016)
සැකිල්ල:Maybe සැකිල්ල:Maybe

The div col (short for division columns) formats a list into columns that wrap at multiple screen resolutions responsively. It automatically breaks the available screen space into equal parts, meaning, for instance, that it is not necessary to guess how many columns to use and then figure out the dividing point(s), e.g., the halfway point to divide the list into two columns, or the one-third and two-thirds points to divide the list into three columns.

Usage[සංස්කරණය]

Basic usage[සංස්කරණය]

{{div col}} <!-- default width is 30em -->
* a
* b
* c
* d
* e
* f
* g
* h
{{div col end}}

Produces:

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h

Parameters[සංස්කරණය]

There are six parameters for this template:

|colwidth=
Specifies the minimum width of the columns so that the number of columns is automatically based on screen width (that is, more columns will be shown on wider displays). If no value is supplied, the template uses a default of 30em. The width can be specified in any CSS unit of measure, for instance, the em (about the width of the capital "M" of the displayed typeface), e.g., colwidth=20em.
|rules=yes
Adds vertical lines ("rules") between the columns if set to yes.
|gap=
Specifies the space between the content of adjacent columns, in any valid CSS width unit, e.g., gap=2em. The default spacing (set by browser) is 1em.
|class=
An HTML class, or multiple space-delimited classes, to apply to the columns. For example, class=plainlist nowrap.
|style=
CSS styling to apply to the columns.
|small=yes
Sets font size to 90%.
|content=
Content to apply to the columns. This parameter is effectively equivalent to {{columns-list}}, which is a pass-through for this template.

Examples[සංස්කරණය]

Colwidth[සංස්කරණය]

{{div col|colwidth=10em}} <!-- column width of 10em -->
* a
* b
* c
* d
* e
* f
* g
* h
{{div col end}}

Produces:

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h

Rules[සංස්කරණය]

{{Div col|colwidth=10em|rules=yes}} <!-- column width of 10em with rules -->
* a
* b
* c
* d
* e
* f
* g
* h
{{Div col end}}

Produces:

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h

Gap[සංස්කරණය]

{{Div col|colwidth=10em|rules=yes|gap=2em}} <!-- column width of 10em with rules and a gap of 2em -->
* a
* b
* c
* d
* e
* f
* g
* h
{{Div col end}}

Produces:

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h

Small[සංස්කරණය]

{{Div col|small=yes}} <!-- Small = yes -->
* a
* b
* c
* d
* e
* f
* g
* h
{{Div col end}}

Produces:

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h

Content[සංස්කරණය]

{{Div col|colwidth=10em|content= <!-- content parameter doesn't need {{div col end}} -->
* a
* b
* c
* d
* e
* f
* g
* h
}}

Produces:

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h

Multiple parameters[සංස්කරණය]

{{Div col|colwidth=10em|rules=yes|gap=2em|small=yes}}
* a
* b
* c
* d
* e
* f
* g
* h
{{Div col end}}

Produces:

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h

Text characters without list markup[සංස්කරණය]

{{div col|colwidth=10em}} <!--Text characters without list markup -->
a
b
c
d
e
f
g
h
{{div col end}}

Produces

a b c d e f g h

Lorem ipsum[සංස්කරණය]

{{div col}} <!--Lorem ipsum -->
{{lorem ipsum}}
{{div col end}}

Produces

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Limitation[සංස්කරණය]

Sub-lists[සංස්කරණය]

The underlying CSS system is unable to break sub-lists into columns. Note the uneven formatting below:

{{Div col|colwidth=10em|rules=yes|gap=2em|style=column-count:3|content=
* a
* b
* c
** c.d
** c.e
** c.f
* g
* h
}}

Produces:

 • a
 • b
 • c
  • c.d
  • c.e
  • c.f
 • g
 • h

Turning off the break-inside: avoid-column; rule appears to help.

Tracking categories[සංස්කරණය]

TemplateData[සංස්කරණය]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools; see the monthly parameter usage report for this template.

TemplateData for Div col

Breaks a list into columns. It automatically breaks each column to an equal space, so you do not manually have to find the half way point on two columns. The list is provided by |content= or closed with {{div col end}}.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
Column widthcolwidth

Specifies the width of columns, and determines dynamically the number of columns based on screen width; more columns will be shown on wider displays.

Example
30em
Stringoptional
Rulesrules

Produces vertical rules between the columns if set to yes.

Example
yes
Stringoptional
Gap sizegap

Specifies the space between the content of adjacent columns.

Example
2em
Stringoptional
HTML classclass

Specifies any class or multiple space-delimited classes.

Example
plainlist nowrap
Stringoptional
CSS stylestyle

Specifies any custom styling.

Stringoptional
Contentcontent

Specifies the content to divide into columns

Stringoptional
Small fontsmall

Use a smaller font size (90%)

Example
yes
Stringoptional

Redirects[සංස්කරණය]


See also[සංස්කරණය]

Column-generating template families[සංස්කරණය]

The templates listed here are not interchangeable. For example, using {{col-float}} with {{col-end}} instead of {{col-float-end}} would leave a HTML "div" (division) open, potentially harming any subsequent formatting.

Column templates
Type Family
Handles wiki
 table code?dagger
Responsive/
Mobile suited
Start template Column divider End template
Float "Col-float" ඔව් ඔව් {{Col-float}} {{Col-float-break}} {{Col-float-end}}
"Columns-start" ඔව් ඔව් {{Columns-start}} {{Column}} {{Columns-end}}
Columns "Div col" ඔව් ඔව් {{Div col}} {{Div col end}}
"Columns-list" නැත ඔව් {{Columns-list}} (wraps div col)
Flexbox "Flex columns" නැත ඔව් {{Flex columns}}
Table "Col" ඔව් නැත {{Col-begin}},
{{Col-begin-fixed}} or
{{Col-begin-small}}
{{Col-break}} or
{{Col-2}} .. {{Col-5}}
{{Col-end}}

dagger Can the columns handle the wiki markup {| | || |- |} used to create tables? If not, templates that produce these elements (such as {{(!}}, {{!}}, {{!!}}, {{!-}}, {{!)}}) or HTML tags (<table>...</table>, <tr>...</tr>, etc.) will need to be used instead.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Div_col&oldid=481159" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි