සැකිල්ල:Div col end

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This template is used to make a list into columns, with the option of specifying a smaller font. It has the advantage over other column templates (i.e. {{col-begin}}) that it automatically breaks each column to an equal space, so you do not manually have to find the "half way" point on two columns, for instance.

This template can create multiple columns in web browsers which support one of the following CSS properties:

Therefore, the template does not work in browsers such as Internet Explorer and Opera (see Template:Reflist#Browser support for columns).

භාවිතය[සංස්කරණය]

තීරුව =
තීරු ගණන කියැ වේ. පෙරනිමිය 2 ය.
තීරුපළල =
Can be used instead of cols to set the number of columns based on width instead. colwidth=200px will result in more columns being shown on wider displays, while colwidth=33% will result in three columns.
කුඩා =
Specifies small font size (90%) if set to yes.

උදාහරණ[සංස්කරණය]

{{Div col}}
* අ
* ආ
* ඇ
* ඈ
* ඉ
* ඊ
* උ
* ඌ
{{Div col end}}
Produces
{{Div col|cols=3}}
* අ
* ආ
* ඇ
* ඈ
* ඉ
* ඊ
* උ
* ඌ
{{Div col end}}
Produces
{{div col|colwidth=10em}}
* අ
* ආ
* ඇ
* ඈ
* ඉ
* ඊ
* උ
* ඌ
{{Div col end}}
Produces
{{Div col|small=yes}}
* අ
* ආ
* ඇ
* ඈ
* ඉ
* ඊ
* උ
* ඌ
{{Div col end}}
Produces

See also[සංස්කරණය]


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Div_col_end&oldid=365877" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි