සැකිල්ල:2019–20 කෙරෝනාවෛරස ව්‍යාප්ත වසංගතයෙහි දත්ත

විකිපීඩියා වෙතින්

විෂුවල් එඩිටර් භාවිතයෙන් සංස්කරණය කරන්න

2019–20 coronavirus pandemic by country and territory
Countries and territories[lower-alpha 1] රෝගානාවරණ [lower-alpha 2] Deaths[lower-alpha 3] Recov.[lower-alpha 4] Ref.
221 135,869,704 2,935,271 77,284,566 [2]
United States[lower-alpha 5] 310,016 8,438 14,607 [7][8]
Spain[lower-alpha 6] 126,168 11,947 34,219 [10]
Italy[lower-alpha 7] 124,632 15,362 20,996 [13]
Germany[lower-alpha 8] 96,108 1,446 23,192 [14][15]
China (mainland)[lower-alpha 9] 81,669 3,329 76,964 [16]
France[lower-alpha 10] 68,605 7,560 14,008 [18][19]
Iran[lower-alpha 11] 55,743 3,452 17,935 [21]
United Kingdom[lower-alpha 12] 41,903 4,313 [23][24]
Turkey 23,934 501 786 [25][26]
Switzerland 20,505 666 6,415 [27]
Belgium 18,431 1,283 3,247 [28]
Netherlands[lower-alpha 13] 16,627 1,651 [30]
Canada 14,000 233 2,603 [31]
Austria 11,766 186 2,507 [32][33]
Portugal 10,524 266 75 [34]
Brazil 10,278 431 127 [35][36]
South Korea 10,237 186 6,463 [37]
Israel 7,851 44 427 [38]
Sweden[lower-alpha 14] 6,558 391 205 [39]
Norway[lower-alpha 15] 5,553 62 [40]
Australia[lower-alpha 16] 5,666 34 636 [43]
Russia[lower-alpha 17] 4,731 43 333 [47]
Ireland 4,604 137 25 [48]
Czech Republic 4,472 59 78 [49]
Chile 4,161 27 528 [50][51]
Denmark[lower-alpha 18] 4,077 161 1,283 [53]
Poland 3,627 79 116 [35][54]
Romania 3,613 146 329 [55][56]
Malaysia 3,483 57 915 [57]
Ecuador 3,465 172 100 [58]
Philippines 3,094 144 57 [59][60]
India 3,072 75 213 [61]
Japan 2,935 69 514 [62][7]
Pakistan 2,818 41 131 [63]
Luxembourg 2,729 31 190 [35][64]
Saudi Arabia 2,179 29 420 [65]
Indonesia 2,092 191 150 [66]
Thailand 2,067 20 612 [67]
Finland[lower-alpha 19] 1,882 25 [71][72]
Panama 1,801 46 13 [73]
Peru 1,746 73 914 [7][74]
Mexico 1,688 60 634 [35][75]
Greece 1,673 68 78 [76][77]
Serbia[lower-alpha 20] 1,624 44 54 [7][79]
South Africa 1,585 9 45 [80][81]
Dominican Republic 1,578 77 17 [82]
United Arab Emirates 1,505 10 125 [83]
Argentina 1,451 43 266 [84][85]
Iceland 1,417 4 396 [86]
Colombia 1,406 32 85 [87]
Qatar 1,325 3 109 [88]
Algeria 1,251 130 90 [89]
Singapore 1,189 6 297 [90][91]
Croatia 1,126 12 119 [92]
Ukraine[lower-alpha 21] 1,096 28 23 [93]
Egypt[lower-alpha 22] 1,070 71 241 [94]
Estonia 1,018 13 59 [95]
Slovenia 977 22 79 [96]
Morocco 919 59 66 [97]
Iraq 878 56 259 [98]
New Zealand 872 1 156 [99]
Hong Kong 862 4 173 [100]
Lithuania 771 10 7 [101]
Armenia 770 7 43 [102]
Moldova 752 12 29 [103]
Diamond Princess[lower-alpha 23] 712 12 619 [104]
Bahrain 688 4 399 [105]
Hungary 678 32 58 [106]
Bosnia and Herzegovina 624 21 30 [107]
Cameroon 555 9 17 [35][108]
Tunisia 553 19 5 [109]
Kazakhstan 531 5 36 [110]
Azerbaijan 521 5 32 [111]
Lebanon 520 17 50 [112]
Latvia 509 1 1 [35][113]
Bulgaria 503 17 34 [114]
North Macedonia 483 17 20 [115][116]
Kuwait 479 1 93 [7][117]
Slovakia 471 0 8 [118][119]
Andorra 466 17 21 [120]
Puerto Rico 452 18 0 [8]
Belarus 440 5 41 [121]
Costa Rica 435 2 13 [122]
Cyprus[lower-alpha 24] 416 11 33 [123]
Uruguay 386 4 86 [124]
Taiwan 355 5 50 [125][126]
Réunion[lower-alpha 25] 334 0 40 [19][127]
Albania 333 18 99 [128]
Jordan 323 5 74 [129]
Burkina Faso 318 16 66 [7]
Afghanistan 299 6 10 [35][130]
Cuba[lower-alpha 26] 288 6 15 [131]
Oman 277 2 61 [132]
Uzbekistan 266 2 25 [133]
Honduras 264 15 3 [134]
San Marino 251 32 26 [135]
Ivory Coast 245 1 19 [136]
Vietnam 240 0 90 [137]
Senegal 219 2 72 [138][139]
Palestine 217 1 21 [140]
Nigeria 214 4 25 [141]
Malta 213 0 2 [142]
Ghana 205 5 31 [143]
Montenegro 197 2 [144]
Mauritius 196 7 0 [145]
Faroe Islands 181 0 93 [146]
Sri Lanka 166 5 25 [147]
Georgia 162 1 36 [148]
USS Theodore Roosevelt[lower-alpha 27] 155 0 0 [5]
Venezuela 155 7 52 [149]
DR Congo 154 18 3 [7]
Martinique 145 3 27 [150]
Kyrgyzstan 144 1 5 [151]
Niger 144 8 0 [152]
Kosovo[lower-alpha 28] 140 1 23 [153]
Bolivia 139 10 2 [154]
Guernsey 136 2 15 [155]
Brunei 135 1 66 [156][157]
Guadeloupe 134 7 31 [158]
Mayotte 134 2 14 [7]
Jersey 126 3 [159]
Isle of Man 126 1 [160]
Kenya 126 4 4 [161]
Cambodia 114 0 49 [162]
Guinea 111 0 5 [7]
Trinidad and Tobago 103 6 1 [163]
Rwanda 102 0 0 [7]
Gibraltar 98 0 52 [164]
Paraguay 96 3 12 [35][165]
Guam[lower-alpha 29] 93 4 20 [166][8]
Northern Cyprus 88 2 29 [167]
Liechtenstein 77 1 0 [168]
Bangladesh 70 8 30 [169][170]
Madagascar 70 0 0 [7]
Monaco 66 1 3 [171][172]
Aruba 64 0 1 [173]
Guatemala 61 2 15 [174]
French Guiana[lower-alpha 30] 61 0 6 [19][175]
El Salvador 56 3 2 [176]
Jamaica 55 3 7 [177]
Barbados 52 0 0 [178]
Djibouti 50 0 8 [7][179]
Uganda 48 0 0 [180]
Republic of the Congo 45 5 0 [181]
Macau 44 0 10 [182]
Mali 41 3 1 [183]
Togo 41 3 18 [184]
French Polynesia 40 0 1 [185][186]
U.S. Virgin Islands 40 0 34 [8]
Zambia 39 1 1 [7]
Ethiopia 38 0 3 [7]
Bermuda 37 0 14 [187]
Cayman Islands 35 1 1 [188]
Eritrea 29 0 0 [189]
Bahamas 24 1 0 [190]
Saint Martin 24 2 5 [191]
Guyana 24 4 0 [192]
Sint Maarten 23 2 3 [193][194]
Gabon 21 1 0 [7]
Myanmar 21 1 0 [195]
Haiti 20 0 0 [196]
Tanzania 20 1 2 [7]
Maldives 19 0 13 [197]
Guinea-Bissau 18 0 0 [198]
Libya 18 1 0 [199]
New Caledonia 18 0 1 [200]
Benin 16 0 2 [201]
Equatorial Guinea 16 0 1 [202]
Syria 16 2 2 [203]
Antigua and Barbuda 15 0 0 [204]
Dominica 14 0 0 [205]
Mongolia 14 0 2 [206]
Namibia 14 0 2 [207][208]
Saint Lucia 14 0 0 [209]
Coral Princess[lower-alpha 31] 12 0 0 [210]
Fiji 12 0 0 [211]
Grenada 12 0 0 [212]
Curaçao 11 1 2 [213]
Greenland 11 0 4 [214]
MS Zaandam & Rotterdam[lower-alpha 32] 11 2 0 [216][217]
Angola 10 2 2 [218][219]
Akrotiri and Dhekelia 10 0 0 [220]
Laos 10 0 0 [221]
Liberia 10 1 0 [222]
Mozambique 10 0 0 [223]
Seychelles 10 0 0 [224]
Sudan 10 2 2 [225][226]
Suriname 10 1 3 [227][228]
Chad 9 0 0 [229]
Eswatini 9 0 0 [7][230]
Nepal 9 0 1 [231]
Saint Kitts and Nevis 9 0 0 [232]
Zimbabwe 9 1 0 [233]
Åland Islands 8 0 0 [234]
Central African Republic 8 0 0 [235]
Northern Mariana Islands 8 1 0 [8]
Cape Verde 7 1 0 [236]
St. Vincent & the Grenadines 7 0 1 [237][238]
Somalia[lower-alpha 33] 7 0 1 [239]
Vatican City 7 0 [240]
Mauritania 6 1 2 [241]
Saint Barthélemy 6 0 1 [191]
Montserrat 6 0 0 [242]
Bhutan 5 0 0 [243]
Nicaragua 5 1 0 [244]
Turks and Caicos Islands 5 0 0 [245]
Belize 4 0 0 [246]
Botswana 4 1 0 [247]
Gambia 4 1 0 [248]
Malawi 4 0 0 [249]
Sahrawi Arab Democratic Republic 4 0 0 [250]
Sierra Leone 4 0 0 [251]
Anguilla 3 0 0 [252]
British Virgin Islands 3 0 0 [253]
Burundi 3 0 0 [254]
Donetsk People's Republic[lower-alpha 34] 3 0 0 [256]
Sint Eustatius 2 0 0 [257][258]
Somaliland 2 0 0 [259][260]
East Timor 1 0 0 [261]
Falkland Islands 1 0 0 [262]
Guantanamo Bay 1 0 0 [263]
Luhansk People's Republic[lower-alpha 34] 1 0 0 [264]
Papua New Guinea 1 0 0 [265]
As of 13 ඔක්තෝබර් 2021 (UTC) · History of cases: China, international
සටහන්
 1. Countries and territories, and two international conveyances where cases were diagnosed. Nationality and location of original infection may vary. In some countries, the cases cover several territories, as noted accordingly.
 2. මෙදින දක්වා වාර්තා කර ඇති සමුච්චිත තහවුරු කරන ලද රෝගානාවරණ සංඛ්‍යාව වෙයි. ආසාදන සහ රෝගානාවරණ සැබෑ සංඛ්‍යාව, වාර්තා කෙරුණු සංඛ්‍යාවට වඩා වැඩි වීමට ඉඩ ඇත.[1]
 3. Total deaths may not necessarily add up due to the frequency of values updating for each individual location.
 4. Reported recoveries. May not correspond to actual current figures and not all recoveries may be reported. Total recoveries may not necessarily add up due to the frequency of values updating for each individual location.
  "–" denotes that no reliable or up-to-date data is currently available for that territory, not that the value is zero.
 5. United States
  1. Figures include cases identified on the Grand Princess.
  2. Data is from unofficial trackers and not from the official Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
  3. Figures from the United States Department of Defense are only released on a branch-by branch basis since April 2020, without distinction between domestic and foreign deployment, and cases may be reported to local health authorities.[3]
  4. Figures from the Department of Defense are as follows:
   • The DoD reports a total of 1,752 cases, 6 deaths, and 98 recovered.[4]
   • The Navy reports 514 cases, 1 deaths, and 26 recovered.[5]
   • The Air Force reports 465 cases, 0 deaths, and 39 recovered.[6]
  5. Cases for the USS Theodore Roosevelt, currently docked at Guam, are reported separate from national figures, but included in the Navy's totals.
 6. Spain
  1. Including the autonomous cities of Ceuta and Melilla.
  2. Testing has been restricted to at-risk people showing symptoms.[9]
 7. Italy
  1. Only at-risk people showing symptoms have been tested from 27 February 2020 and onwards.[11][12]
 8. Germany
  1. Not all state authorities count recoveries.[14]
 9. China
  1. Excluding 1,268 asymptomatic cases under medical observation 4 අප්‍රේල් 2020 වන විට
  2. Asymptomatic cases were not reported prior to 31 මාර්තු 2020.
 10. France
  1. Testing has been restricted to at-risk people showing severe symptoms.[17]
  2. Excluding all Overseas departments and regions and Overseas collectivities.
  3. Recoveries only include hospitalised cases.[18][19]
 11. Iran
  1. Due to a shortage of resources, testing is restricted to only severe cases.[20]
 12. United Kingdom
  1. Excluding all British Overseas Territories and Crown dependencies.
  2. As of 23 March 2020, the United Kingdom government does not publish the number of recoveries. Last update on 22 March reported 135 recovered patients.[22]
 13. Netherlands
  1. All four constituent countries of the Kingdom of the Netherlands (i.e. the country - as opposed to the Kingdom - of the Netherlands - in this table row -, Aruba, Curaçao and Sint Maarten) are listed separately.
  2. Special municipalities are listed separately.
  3. The Dutch Government agency RIVM, responsible for the constituent country the Netherlands, does not count its number of recoveries[29]
 14. Sweden
  1. Testing of suspected infections has been cut back in the whole country in the period around 12 March 2020, in order to focus efforts on people with increased risk of serious illness and complications.
 15. Norway
  1. From 13 March 2020, testing of the normal population was discontinued, and is now only reserved for health professionals and acutely ill people in vulnerable groups.
  2. The Norwegian Institute of Public Health states that there are more infected people in Norway than the figures show. The dark figures are presumed to be higher because of limited testing.[40]
  3. Estimation of number of coronavirus infected:
   • As of 23 March 2020, according to figures from just over 40% of all GPs in Norway, 20,200 patients have been registered with the "corona code" R991. The figure includes both cases where the patient has been diagnosed with coronavirus infection through testing, and where the GP has used the "corona code" after assessing the patient's symptoms against the criteria by the Norwegian Institute of Public Health.[41]
   • As of 24 March 2020, the Norwegian Institute of Public Health estimates that between 7,120 and 23,140 Norwegians are infected with the coronavirus.[42]
 16. Australia
  1. Excluding the cases from Diamond Princess cruise ship which are classified as "on an international conveyance". Ten cases, including one fatality recorded by the Australian government.
 17. Russia
  1. Including cases from the disputed Crimea, which was annexed by Russia in 2014 but remains internationally recognized as being under Ukrainian sovereignty.
  2. Excluding the cases from Diamond Princess cruise ship which are classified as "on an international conveyance".
  3. One fatality was not officially recorded by the Russian authorities as caused by coronavirus.[44][45][46]
 18. Denmark
  1. The autonomous territories of the Faroe Islands and Greenland are listed separately.
  2. From 12 March to 1 April 2020, testing primarily focussed on people with more serious symptoms, vulnerable people and health professionals. Before and after this period testing was done more broadly, among others including people with mild symptoms and people that have been in close contact with an infected person.[52]
 19. Finland
  1. Excluding the autonomous region of the Åland Islands.
  2. Not all suspected infections are tested. As of 31 March 2020, testing focuses on at-risk people and patients with severe symptoms of respiratory tract infection, as well as healthcare and social welfare personnel.[68] Specimens from mildly symptomatic and returning travellers can still be taken at the discretion of the treating physician.[69]
  3. There is no reliable or frequently published national data source which provides counts of recoveries. However, as of 1 April 2020, there have been hundreds of recoveries. The exact number is not known, as only a small proportion of patients have been hospitalized.[70]
 20. Serbia
  1. Excluding Kosovo.[78]
 21. Ukraine
  1. Excluding cases from the disputed Crimea, which was annexed by Russia in 2014 but remains internationally recognized as being under Ukrainian sovereignty. Because the Russian authorities are tabulating cases from Crimea, they are included in the Russian total. Also excluding cases from the unrecognized Donetsk and Lugansk People's Republics.
 22. Egypt
  1. Includes cases identified on the MS River Anuket.
 23. Diamond Princess
  1. The British cruise ship Diamond Princess was in Japanese waters, and Japanese administration was asked to manage its quarantine, with the passengers having not entered Japan. Therefore, this case is neither included in the Japanese government's official count nor in United Kingdom's one. The World Health Organization classifies the cases as being located "on an international conveyance".
 24. Cyprus
 25. Réunion
  1. Recoveries only include hospitalised cases.
 26. Cuba
  1. Includes cases on the MS Braemar.
 27. USS Theodore Roosevelt
  1. Although currently docked at Guam, cases for the USS Theodore Roosevelt are currently reported separately.
 28. Kosovo
  1. Excluding Serbia.
  2. Kosovo is the subject of a territorial dispute between the Republic of Kosovo and the Republic of Serbia.
 29. Guam
  1. Cases for the USS Theodore Roosevelt, currently docked at Guam, are reported separately.
 30. French Guiana
  1. Recoveries only include hospitalised cases.
 31. Coral Princess
  1. The cruise ship Coral Princess has tested positive cases since early April 2020, but has not secured a port to dock at.
  2. Coral Princess's numbers are currently not counted in any national figures.
 32. MS Zaandam and MS Rotterdam
  1. The cruise ship MS Zaandam became stranded off the coast of Chile after being denied entry to ports since 14 March 2020.
  2. The MS Rotterdam rendezvoused with the Zaandam on March 26 off the coast of Panama City to provide support and evacuate healthy passengers. Both transited the Panama canal, and have now docked in Florida.[215]
  3. MS Zaandam and Rotterdam's numbers are currently not counted in any national figures.
 33. Somalia
  1. Excluding the de facto state of Somaliland.
 34. 34.0 34.1 Donetsk and Luhansk People's Republic
  1. Cases from these unrecognized territories are not counted by Ukraine.[255]
  2. Note that these territories are distinct from the Ukraine-administered regions of the Donetsk and Luhansk Oblasts.

 1. ලවු, හෙයින්; කොස්රාවයිපොර්, වෙරියා; කොක්බාච්, පියොටර්; මිකොලාචික්, අගතා; ලිචී, හිරොහිතෝ; ෂූබර්ට්, ජස්ටියානා; බානියා, ජසෙක්; කොස්රාවයිපොර්, ටන්ජා (මාර්තු 2020). "ඉන්ටර්නැෂනලි ලොස්ට් කොවිඩ්-19 කේසර්ස්". ජර්නල් ඔෆ් මයික්‍රොබයොලොජි, ඉමියුනොලොජි ඇන්ඩ් ඉන්ෆෙක්ෂන්. doi:10.1016/j.jmii.2020.03.013. PMID 32205091.එක් එක් වෙනස් ස්ථාන වලින් අගයයන් වාර්තා වීමේ විවිධ වේගයන් නිසා යම් අවස්ථාවකදී රෝගානාවරණ මුළු ගණන සත්‍ය එකතුවක් නොවිය හැකිය.
 2. "Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)". ArcGIS. Johns Hopkins CSSE. සම්ප්‍රවේශය 12 April 2021.
 3. Borunda, Daniel. "Coronavirus: Fort Bliss stops releasing numbers of COVID-19 cases after Pentagon order". El Paso Times (ඉංග්‍රීසි බසින්). සම්ප්‍රවේශය 2020-04-04.
 4. "Snapshot: DOD and COVID-19". Air Force Magazine (ඇමෙරිකානු ඉංග්‍රීසි බසින්). 2020-04-03. සම්ප්‍රවේශය 2020-04-04.
 5. 5.0 5.1 "U.S. Navy COVID-19 Updates". Navy Live (ඇමෙරිකානු ඉංග්‍රීසි බසින්). සම්ප්‍රවේශය 2020-04-04.
 6. "Air Force update for COVID-19". U.S. Air Force (ඇමෙරිකානු ඉංග්‍රීසි බසින්). සම්ප්‍රවේශය 2020-04-04.
 7. 7.00 7.01 7.02 7.03 7.04 7.05 7.06 7.07 7.08 7.09 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 "Coronavirus Update (Live) - Worldometer". www.worldometers.info.
 8. 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 "COVID-19/Coronavirus Real Time Updates With Credible Sources in US and Canada | 1Point3Acres". coronavirus.1point3acres.com.
 9. Sevillano, Elena (March 23, 2020). "640,000 rapid coronavirus tests arrive in Spain" – via www.elpais.com.
 10. "El mapa del coronavirus en España: 11.744 muertos y más de 124.736 casos". RTVE (ස්පාඤ්ඤ බසින්). සම්ප්‍රවේශය 4 April 2020.
 11. "Italy blasts virus panic as it eyes new testing criteria". AP NEWS. February 27, 2020.
 12. Perrone, Alessio (March 14, 2020). "How Italy became the ground zero of Europe's coronavirus crisis" – via www.wired.co.uk.
 13. Dipartimento della Protezione Civile. "COVID-19 Italia - Monitoraggio della situazione". opendatadpc.maps.arcgis.com.
 14. 14.0 14.1 "Wie sich das Coronavirus in Ihrer Region ausbreitet" [How the coronavirus affects your region] (German බසින්). Zeit Online. සම්ප්‍රවේශය 2020-03-07.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 15. "Corona-Karte Deutschland: COVID-19 live in allen Landkreisen und Bundesländern". Tagesspiegel (ජර්මන් බසින්). සම්ප්‍රවේශය 2020-04-04.
 16. 截至4月4日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况 (Chinese (China) බසින්). National Health Commission. 5 April 2020. සම්ප්‍රවේශය 5 April 2020. 尚在医学观察无症状感染者1024例(境外输入244例)。
 17. "France to step up coronavirus testing methods as death toll climbs". March 18, 2020 – via rfi.fr.
 18. 18.0 18.1 "COVID-19". gouvernement.fr (ප්‍රංශ බසින්).{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
 19. 19.0 19.1 19.2 19.3 "Nombre cumulé de personnes retournées à domicile depuis le 1er mars 2020". geodes.santepubliquefrance.fr (ප්‍රංශ බසින්). 2020-03-30. සම්ප්‍රවේශය 2020-04-04.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
 20. "'People Are Dying Left and Right.' Inside Iran's Struggle to Contain Its Coronavirus Outbreak". Time (ඉංග්‍රීසි බසින්).
 21. "Coronavirus death toll rises to 3,452 in Iran". IRNA English (ඉංග්‍රීසි බසින්). 4 April 2020. සම්ප්‍රවේශය 4 April 2020.
 22. "Historic data". Public Health England. සම්ප්‍රවේශය 4 April 2020.
 23. "Total UK cases COVID-19 Cases Update". Public Health England.
 24. "Number of coronavirus (COVID-19) cases and risk in the UK". ww.gov.uk.
 25. "Turkey's coronavirus death toll rises to 501, with 23,934 total cases". Hürriyet Daily News. සම්ප්‍රවේශය 4 April 2020.
 26. "T.C Sağlık Bakanlığı Günlük Koronavirüs Tablosu, Turkey Ministry of Health Daily Coronavirus Table". covid19.saglik.gov.tr (තුර්කි බසින්). සම්ප්‍රවේශය 2020-04-04.
 27. "Cas d'infection au Sars-CoV-2 en Suisse". Tribune de Genève (ප්‍රංශ බසින්).
 28. "Coronavirus COVID-19". info-coronavirus.be (dutch බසින්).{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 29. "Coronavirus in the Netherlands: the questions you want answered". Dutch News. සම්ප්‍රවේශය 2020-03-27.
 30. "Actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)" (Dutch බසින්). RIVM. සම්ප්‍රවේශය 2020-03-31.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 31. "Tracking every case of COVID-19 in Canada". CTV News.
 32. "Neuartiges Coronavirus (2019-nCov)" (ජර්මන් බසින්). Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection.
 33. "Amtliches Dashboard COVID19 - öffentlich zugängliche Informationen" (ජර්මන් බසින්). Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection.
 34. "Ponto de Situação Atual em Portugal" (පෘතුගීසි බසින්). Portugal: Ministry of Health.
 35. 35.0 35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 35.6 35.7 "Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University".
 36. "Casos de coronavírus no Brasil em 3 de abril". G1 (බ්‍රසීල පෘතුගීසි බසින්). 3 April 2020. සම්ප්‍රවේශය 4 April 2020.
 37. KCDC. "Press release". www.cdc.go.kr (කොරියානු බසින්).
 38. "Israel: Number of confirmed coronavirus cases rises to 7,851; 126 in serious condition". i24NEWS (English බසින්). සම්ප්‍රවේශය 5 April 2020.{{cite news}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 39. Han Lin Yap. "Coronavirus i Sverige". සම්ප්‍රවේශය 2020-04-04.
 40. 40.0 40.1 Nilsen, Av Sondre; Skjetne, Oda Leraan; Sfrintzeris, Yasmin; Røset, Hanna Haug; Hunshamar, Carina; Fraser, Sofie; Løkkevik, Ole. "Live: Corona-viruset sprer seg i Norge og verden". VG Nett. සම්ප්‍රවේශය 4 April 2020.
 41. Venli, Vegard (March 23, 2020). "20.200 personer registrert med korona-diagnose". NRK.
 42. Kristensen, Mette (March 24, 2020). "FHI: 23.000 kan være koronasmittet". NRK.
 43. "Coronavirus (COVID-19) current situation and case numbers". Australian Government Department of Health (ඉංග්‍රීසි බසින්). 19 March 2020.
 44. "First death from coronavirus registered in Moscow". TASS. 19 March 2020. සම්ප්‍රවේශය 19 March 2020.
 45. "О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России". Rospotrebnadzor. 19 March 2020. සම්ප්‍රවේශය 19 March 2020.
 46. "Оперштаб заявил об отсутствии в России летальных исходов от коронавируса". RBC (රුසියානු බසින්). 19 March 2020. සම්ප්‍රවේශය 19 March 2020.
 47. "Оперативные данные. По состоянию на 4 апреля". Стопкоронавирус.рф (රුසියානු බසින්). 4 April 2020. සම්ප්‍රවේශය 4 April 2020.
 48. "Latest updates on COVID-19 (Coronavirus)". Department of Health (Ireland). 3 April 2020.
 49. "COVID-19 | Onemocnění aktuálně od MZČR" (czech බසින්). Ministry of Health (Czech Republic). 2020. සම්ප්‍රවේශය 2020-04-03.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 50. "Casos confirmados COVID-19". Gobierno de Chile (ස්පාඤ්ඤ බසින්).
 51. "5 nuevos fallecidos y casos confirmados por coronavirus asciende a 4.161". El Dínamo (ස්පාඤ්ඤ බසින්). 4 April 2020. සම්ප්‍රවේශය 4 April 2020.
 52. "Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet" (ඩැනිශ් බසින්). Sundhedsstyrelsen (Danish Health Authority). 2020-04-03. සම්ප්‍රවේශය 2020-04-03.
 53. "Tal og overvågning af COVID-19". Coronavirus/COVID-19 (Danish බසින්). Sundhedsstyrelsen (Danish Health Authority). 4 April 2020. සම්ප්‍රවේශය 4 April 2020.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 54. Ministerstwo Zdrowia [@MZ_GOV_PL] (4 April 2020). "(4/4) W sumie liczba zakażonych koronawirusem: 3627/79 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe)" (Tweet) (පෝලන්ත බසින්) – via Twitter.
 55. "Informare COVID -19, Grupul de Comunicare Strategică, 3 aprilie, ora 13.00" (රොමේනියානු බසින්). Ministry of Internal Affairs. 3 April 2020.
 56. "Coronavirus România, INFORMAȚII OFICIALE: 2.738 de infecții, 267 de pacienți vindecați. 94 de persoane au murit din cauza COVID-19" (රොමේනියානු බසින්). Digi24. 2 April 2020.
 57. "Covid-19 (Maklumat Terkini)". Ministry of Health (Malaysia).
 58. "Covid-19 en Ecuador: 3 465 personas contagiadas y 172 fallecidos este sábado 4 de abril del 2020". El Comercio (ස්පාඤ්ඤ බසින්). සම්ප්‍රවේශය 4 April 2020.
 59. "COVID-19 Cases: Philippines".
 60. "Lowest in a week: PH confirms 76 new COVID-19 cases, total now at 3,094". ABS CBN. 4 April 2020.
 61. "Home - Ministry of Health and Family Welfare - GOI". mohfw.gov.in (ඉංග්‍රීසි බසින්). සම්ප්‍රවේශය 2020-04-04.
 62. 新型コロナウイルスに関連した患者等の発生について(4月3日公表分). www.mhlw.go.jp (ජපන් බසින්). සම්ප්‍රවේශය 2020-04-04.
 63. "COVID-19 Health Advisory Platform by Ministry of National Health Services Regulations and Coordination". covid.gov.pk. සම්ප්‍රවේශය 4 April 2020.
 64. "Coronavirus: COVID-19". Government of Luxembourg.
 65. "Saudi Arabia records 140 new cases; four more die". Saudi Gazette. 4 April 2020. සම්ප්‍රවේශය 4 April 2020.
 66. "Situasi Virus Corona". Indonesian National Board for Disaster Management. සම්ප්‍රවේශය 4 April 2020.
 67. "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)". Department of Disease Control (Thailand) (තායි බසින්).
 68. Sutinen, Teija (2020-03-31). "Suomi miettii nyt, kumpaa tietä pitkin edetä pois rajoitustoimista: Lisätäänkö koronaviruksen vai vasta-aineiden testaamista?". Helsingin Sanomat (ෆින්ලන්ත බසින්). සම්ප්‍රවේශය 2020-04-01.
 69. "Frequently asked questions about coronavirus COVID-19". Finnish Institute for Health and Welfare (THL), Finland. සම්ප්‍රවේශය 2020-04-01.
 70. Särkkä, Heini (2020-04-01). "HUS:n ylilääkäri: Suomessa satoja koronasta parantuneita – vanhimmat yli 80-vuotiaita". Ilta-Sanomat (ෆින්ලන්ත බසින්). සම්ප්‍රවේශය 2020-04-01.
 71. "Varmistetut koronatapaukset Suomessa (COVID-19)". experience.arcgis.com. සම්ප්‍රවේශය 3 April 2020.
 72. "Coronavirus COVID-19 – Latest Updates". Finnish Institute for Health and Welfare.
 73. "Casos de Coronavirus COVID-19 en Panamá". Ministerio de Salud de la República de Panamá (ස්පාඤ්ඤ බසින්).
 74. Ministry of Health (Peru) (2 April 2020). "Sala Situactional COVID-19 Perú" (ස්පාඤ්ඤ බසින්). සම්ප්‍රවේශය 2 April 2020.
 75. "Coronavirus, día a día". El Universal (ස්පාඤ්ඤ බසින්). සම්ප්‍රවේශය 31 March 2020.
 76. "Κοροναϊός: Τέσσερα ακόμα νεκροί στην Ελλάδα – 67 συνολικά τα θύματα". in.gr. 4 April 2020.
 77. "Ενημέρωση διαπιστευμένων συντακτών υγείας από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας για το νέο κορονοϊό, Καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα (4/4/2020)". Ministry of Health (Greece) (Greek බසින්).{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 78. Kosovo is the subject of a territorial dispute between the Republic of Kosovo and the Republic of Serbia. The Republic of Kosovo unilaterally declared independence on 17 February 2008, but Serbia continues to claim it as part of its own sovereign territory. The two governments began to normalise relations in 2013, as part of the 2013 Brussels Agreement. Kosovo is currently recognized as an independent state by 97 out of the 193 United Nations member states. In total, 112 UN member states recognized Kosovo at some point, of which 15 later withdrew their recognition.
 79. "COVID-19". covid19.rs. Ministry of Health (Serbia).
 80. "Update of COVID-19 (04th April 2020)". sacoronavirus.co.za. 4 April 2020. සම්ප්‍රවේශය 4 April 2020.
 81. "COVID-19 South African coronavirus news and information portal". SA Corona Virus Online Portal.
 82. "MSP da alta médica a otros seis pacientes recuperados, casos confirmados suben a 1,380 y 60 la cifra de fallecidos". Ministerio de Salud Pública (Dominican Republic) (ස්පාඤ්ඤ බසින්). 2 April 2020. සම්ප්‍රවේශය 3 April 2020.
 83. "Covid-19 in UAE: 1 death, 241 new cases confirmed". Khaleej Times. 4 April 2020. සම්ප්‍රවේශය 4 April 2020.
 84. "Informe diario" (Spanish බසින්). Ministerio de Salud. සම්ප්‍රවේශය 4 April 2020.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 85. "Mapa del coronavirus en Argentina en tiempo real". Página 12 (ස්පාඤ්ඤ බසින්).
 86. "COVID-19 á Íslandi - Tölfræði". www.covid.is (Icelandic බසින්). 3 April 2020.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 87. "Coronavirus en Colombia" (ස්පාඤ්ඤ බසින්). Instituto Nacional de Salud.
 88. "Covid-19". Ministry of Public Health (Qatar).
 89. "COVID-19 : Carte épidémiologique" (ප්‍රංශ බසින්). Ministry of Health, Population, and Hospital Reform (Algeria). සම්ප්‍රවේශය 4 April 2020.
 90. "Updates on Covid-19 local situation". Ministry of Health (Singapore).
 91. "75 new coronavirus cases in S'pore; 4 new clusters including 3 workers' dormitories and events venue in Geylang?". CNA. 4 April 2020.
 92. "Službena stranica Vlade". Croatian Institute of Public Health. සම්ප්‍රවේශය 28 March 2020.
 93. "Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19". Ministry of Healthcare of Ukraine Official Website. සම්ප්‍රවේශය 2020-04-04.
 94. "Egypt Cares (Official government source)". Egypt Cares. 4 April 2020.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
 95. "Information about Coronavirus disease COVID-19". Estonian Health Board.
 96. "Statistični pregled koronavirusa v Sloveniji". www.rtvslo.si. 4 April 2020. සම්ප්‍රවේශය 4 April 2020.
 97. البوابة الرسمية لفيروس كورونا بالمغرب. 4 April 2020. සම්ප්‍රවේශය 4 April 2020.
 98. وزارة الصحة العراقية. www.facebook.com (අරාබි බසින්). සම්ප්‍රවේශය 4 April 2020.
 99. "COVID-19 - current cases". Ministry of Health (New Zealand).
 100. "Together, We Fight The Virus!". www.coronavirus.gov.hk. Hong Kong: Department of Health.
 101. "Svarbiausia informacija apie koronavirusą (COVID-19)". Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. 3 April 2020. සම්ප්‍රවේශය 4 April 2020.
 102. "Հաստատված դեպքերն ըստ օրերի — NCDC Armenia" (ආර්මේනියානු බසින්). සම්ප්‍රවේශය 2020-04-01.
 103. "COVID-19 în Republica Moldova: situaţia la zi". gismoldova.maps.arcgis.com.
 104. "About Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)". Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan (ඉංග්‍රීසි බසින්). 2020-03-26. සම්ප්‍රවේශය 2020-03-29.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
 105. "Covid-19 Updates". Ministry of Health (Bahrain).
 106. "Tájékoztató oldal a koronavírusról Aktualis". koronavirus.gov.hu. සම්ප්‍රවේශය 31 March 2020.
 107. "Koronavirus u BiH" (බොස්නියානු බසින්). Klix.
 108. http://covid19.cm.fmagweth.com/
 109. "covid-19.tn".{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
 110. "Ситуация с коронавирусом официально". coronavirus2020.kz (රුසියානු බසින්). Kazinform. සම්ප්‍රවේශය 3 April 2020.
 111. "Azərbaycanda cari vəziyyət – Koronavirus" (අසර්බයිජාන් බසින්). සම්ප්‍රවේශය 19 March 2020.
 112. الجمهورية اللبنانية - وزارة اﻹعلام - الموقع الرسمي لمتابعة أخبار فيروس الكورونا في لبنان (අරාබි බසින්). Lebanese Ministry of Information.
 113. @SPKCentrs (4 April 2020). "Iepriekšējā diennaktī veikti 1182 izmeklējumi personām ar aizdomām par saslimšanu ar Covid-19, infekcija apstiprināta 16 cilvēkiem. Latvijā kopā veikti 19380 izmeklējumi, infekcija apstiprināta 509 personām" (Tweet) (ලැට්වියානු බසින්) – via Twitter.
 114. "Актуални новини". Ministry of Health (Bulgaria).
 115. "Latest information on COVID-19 and measures for prevention of spreading issued by the Government". Ministry of health (North Macedonia).
 116. "Real-time Coronavirus condition in North Macedonia". gdi.net (මැසිඩෝනියානු බසින්).
 117. @KUWAIT_MOH (1 April 2020). تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة 28 حالة جديدة ب #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID19 ليصبح الإجمالي 317 حالة (Tweet) – via Twitter.
 118. Aktuálne o koronavíruse na Slovensku www.rtvs.sk
 119. "Domov | Koronavírus na Slovensku - COVID-19". korona.gov.sk. සම්ප්‍රවේශය 1 April 2020.
 120. "Actualitat coronavirus". www.govern.ad (කැටලන් බසින්). Govern d'Andorra.
 121. "Число зараженных коронавирусом в Беларуси выросло до 440. Минздрав подтвердил смерть 5 человек ". tut.by (රුසියානු බසින්). 4 April 2020. සම්ප්‍රවේශය 4 April 2020.
 122. "Situacion Nacional Covid-19" (ස්පාඤ්ඤ බසින්). Ministerio de Salud (Costa Rica). සම්ප්‍රවේශය 31 March 2020.
 123. Michael, Peter (4 April 2020). "Coronavirus: 30 new cases announced on Saturday (updated)". Cyprus Mail (බ්‍රිතාන්‍ය ඉංග්‍රීසි බසින්). සම්ප්‍රවේශය 4 April 2020.
 124. "Informe de situación en relación al coronavirus COVID-19 en Uruguay del 02/04/20". Sistema Nacional de Emergencias (ස්පාඤ්ඤ බසින්). 2 April 2020. සම්ප්‍රවේශය 3 April 2020.
 125. 首頁-衛生福利部疾病管制署 (Chinese (Taiwan) බසින්). Taiwan Centres for Disease Control.
 126. 新增7例確診,6例境外移入1例本土 (Chinese (Taiwan) බසින්). Taiwan Centres for Disease Control. 4 April 2020.
 127. "Coronavirus : 13 nouveaux cas confirmés, soit au total 334 cas à La Réunion" (ප්‍රංශ බසින්). 3 April 2020. සම්ප්‍රවේශය 3 April 2020.
 128. "Coronavirus Albania | Statistika" (ඇල්බේනියානු බසින්). Agjencia Kombëtare e Shoqerisë së Informacionit.
 129. "فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)". corona.moh.gov.jo (අරාබි බසින්).
 130. "Coronavirus Cases at 299 in Afghanistan". Tolo News. 4 April 2020. සම්ප්‍රවේශය 4 April 2020.
 131. "Infecciones por coronavirus – COVID-19". temas.sld.cu (ස්පාඤ්ඤ බසින්).
 132. "Covid-19 cases in Oman". Ministry of Health. සම්ප්‍රවේශය 1 April 2020.
 133. "Коронавирусная инфекция (COVID-19)" (රුසියානු බසින්).
 134. "Coronavirus COVID-19 En Honduras" (ස්පාඤ්ඤ බසින්). Gobierno de la República de Honduras.
 135. "ISS - Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino". www.iss.sm. සම්ප්‍රවේශය 2020-04-03.
 136. "CORONAVIRUS (COVID-19) : PROTÉGEONS-NOUS CONTRE LE CORONAVIRUS" (French බසින්). සම්ප්‍රවේශය 4 April 2020.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 137. "TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19" (වියට්නාම් බසින්). BỘ Y TẾ (Ministry of Health).
 138. "Communiqué de Presse N°33 du Vendredi 03 Avril 2020 du Ministère de la Santé et de l'Action sociale : Point de Situation sur le COVID-19". Ministry of Health and Social Action (Senegal). 3 April 2020.
 139. https://www.facebook.com/391042984987900/posts/677303009695228/
 140. "فايروس كورونا (COVID-19) في فلسطين" (අරාබි බසින්). සම්ප්‍රවේශය 4 April 2020.
 141. "NCDC Covid-19 Page". Nigeria Centre for Disease Control. සම්ප්‍රවේශය 1 April 2020.
 142. "[WATCH] COVID-19: cases up to 213 with 11 new cases of local transmission". Malta Today. 4 April 2020. සම්ප්‍රවේශය 4 April 2020.
 143. "COVID-19 Updates | Ghana". www.ghanahealthservice.org. සම්ප්‍රවේශය 3 April 2020.
 144. "Ažurirani podaci o novom koronavirusu COVID-19" (Montenegrin බසින්). Institut za javno zdravlje Crne Gore (IJZCG). 3 April 2020.
 145. "Covid19 | Coronavirus Mauritius". covid19.mu.
 146. QODIO. "Corona í Føroyum". Corona í Føroyum (ඉංග්‍රීසි බසින්). සම්ප්‍රවේශය 31 March 2020.
 147. "Epidemiology Unit". Ministry of Health (Sri Lanka).
 148. ხშირად დასმული კითხვები: stopcov.ge
 149. Ronny Rodríguez (4 April 2020). "Con dos nuevos casos en Nueva Esparta cifra de contagios en Venezuela es de 155". Efecto Cocuyo (ස්පාඤ්ඤ බසින්). සම්ප්‍රවේශය 4 April 2020.
 150. "Coronavirus : point d'actualité". Agence régionale de santé Martinique (ප්‍රංශ බසින්).
 151. "Эпидситуация по COVID-19 в Кыргызстане на 3 апреля" (රුසියානු බසින්). Ministry of Health (Kyrgyz Republic). සම්ප්‍රවේශය 3 April 2020.
 152. "Évolution du Coronavirus au Niger en temps réel – Coronavirus, Covid19" (ඇමෙරිකානු ඉංග්‍රීසි බසින්). සම්ප්‍රවේශය 2020-04-01.
 153. "Statistikat e fundit" (Albanian බසින්). සම්ප්‍රවේශය 31 March 2020.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 154. "Datos Oficiales". Bolivia Segura (ස්පාඤ්ඤ බසින්). සම්ප්‍රවේශය 2020-03-30.
 155. Public Health Services (27 March 2020). "COVID-19 Coronavirus - Testing results". www.gov.gg (ඉංග්‍රීසි බසින්). St Peter Port. සම්ප්‍රවේශය 4 April 2020.
 156. "Ministry of Health - pressreleaseCOVID-19". www.moh.gov.bn. සම්ප්‍රවේශය 2 April 2020.
 157. "COVID-19 live updates: Self-isolation at home no longer allowed for inbound travellers". The Scoop. 4 April 2020.
 158. "COVID-19 : informations, recommandations et points de situation / Informations coronavirus / Sécurité sanitaire / Risques naturels, technologiques et sanitaires / Politiques publiques / Accueil - Les services de l'État en Guadeloupe". www.guadeloupe.gouv.fr. සම්ප්‍රවේශය 2020-03-31.
 159. Jersey, States of. "Coronavirus (COVID-19) cases". www.gov.je (ඉංග්‍රීසි බසින්). සම්ප්‍රවේශය 2020-04-03.
 160. "Latest updates". Isle of Man Government. සම්ප්‍රවේශය 1 April 2020.
 161. @MOH_Kenya (4 April 2020). "#KomeshaCorona" (Tweet) – via Twitter.
 162. "COVID-19 Surveillance System". Ministry of Health of Cambodia. 4 April 2020.
 163. "COVID-19 (Novel Coronavirus)". සම්ප්‍රවේශය 4 April 2020.
 164. "Covid-19 Government Public Notifications". HM Government of Gibraltar.
 165. "CONTADOR OFICIAL COVID-19 EN PARAGUAY" (ස්පාඤ්ඤ බසින්). Ministry of Public Health and Social Welfare (Paraguay).
 166. "JIC RELEASE NO. 52 - Six Test Positive for COVID-19; SMS Alerts Being Utilized; DPHSS Updates; Visitation Suspended at GMHA - GHS OCD | Government of Guam". ghs.guam.gov. සම්ප්‍රවේශය 2020-04-04.
 167. "29 kişi ise tedavi edilerek taburcu oldu". www.haberturk.com (තුර්කි බසින්). 3 April 2020. සම්ප්‍රවේශය 3 April 2020.
 168. "Ministerium für Gesellschaft" (German බසින්). සම්ප්‍රවේශය 4 April 2020.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 169. "COVID-19 Status Bangladesh". සම්ප්‍රවේශය 4 April 2020.
 170. "Covid Public Dashboard Information at a glance". IEDCR (Bangladesh). සම්ප්‍රවේශය 2 April 2020.
 171. "CORONAVIRUS : quatre nouveaux cas positifs révélés à Monaco / Actualités / Coronavirus (Covid-2019) / Action Gouvernementale / Portail du Gouvernement - Monaco". www.gouv.mc. සම්ප්‍රවේශය 3 April 2020.
 172. @GvtMonaco (4 April 2020). "Deux nouveaux cas positifs révélés à Monaco" (Tweet) (French බසින්) – via Twitter.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 173. "Aruba Covid-19 Information". Aruba Covid-19 (ඉංග්‍රීසි බසින්). සම්ප්‍රවේශය 2020-03-31.
 174. "Coronavirus" (ස්පාඤ්ඤ බසින්). Ministerio de Salud Pública (Guatemala).
 175. "Covid Info du vendredi 3 avril 2020 / COVID INFO / Coronavirus / Covid-19 / Santé / Politiques publiques / Accueil - Les services de l'État en Guyane". www.guyane.gouv.fr. සම්ප්‍රවේශය 3 April 2020.
 176. "SITUACIÓN NACIONAL". Ministry of Health (El Salvador). සම්ප්‍රවේශය 29 March 2020.
 177. "CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)". සම්ප්‍රවේශය 5 April 2020.
 178. "COVID-19 Update: Barbados records 52 cases, youngest is 17 years old". Loop News (ඉංග්‍රීසි බසින්). 4 April 2020.
 179. https://www.facebook.com/302621533110121/posts/2983402128365368/?sfnsn=mo
 180. "Information Portal". Ministry of Health (Uganda).
 181. "Covid-19: Congo registers 45 cases, 5 deaths". Panapress. 4 April 2020. සම්ප්‍රවේශය 4 April 2020.
 182. "Special webpage against Epidemics". www.ssm.gov.mo. සම්ප්‍රවේශය 3 April 2020.
 183. "Communiqué N°29 du Ministère de la Santé et des Affaires Sociales sur le suivi des actions de prévention et de riposte face à la maladie à CORONAVIRUS".{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
 184. "Coronavirus au Togo" (ප්‍රංශ බසින්).
 185. "La Direction de la santé met à disposition les derniers communiqués et notes d'informations relatifs au Coronavirus Covid-19".{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
 186. "French Polynesian Covid-19 cases now at 39". RNZ (ඉංග්‍රීසි බසින්). 4 April 2020. සම්ප්‍රවේශය 4 April 2020.
 187. "Novel Coronavirus (COVID-19)". www.gov.bm (ඉංග්‍රීසි බසින්). 1 April 2020. සම්ප්‍රවේශය 2 April 2020.
 188. "CORONAVIRUS (COVID-19)". Cayman Islands Government. 1 April 2020.
 189. "Announcement from the Ministry of Health". www.shabait.com. සම්ප්‍රවේශය 2020-04-04.
 190. "Novel Coronavirus (2019-nCoV)". Ministry of Health (Bahamas).
 191. 191.0 191.1 "Préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin". www.facebook.com (ඉංග්‍රීසි බසින්).
 192. "BREAKING: 23 COVID-19 cases now confirmed in Guyana". News Room Guyana. 3 April 2020. සම්ප්‍රවේශය 4 April 2020.
 193. (in en) NATIONAL ADDRESS #10 BY PRIME MINISTER & CHAIR OF THE EOC SILVERIA JACOBS - UPDATES ON COVID-19 DEVELOPMENTS APRIL 2nd, 2020, https://www.facebook.com/SXMGOV/videos/831280384049244/, ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2020-04-03 
 194. "Dutch side COVID-19 cases now at 23, 2nd death of suspected case recorded". The Daily Herald (බ්‍රිතාන්‍ය ඉංග්‍රීසි බසින්). සම්ප්‍රවේශය 2020-04-03.
 195. "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Surveillance Dashboard (Myanmar)".
 196. "Centre de Documentation" (French බසින්). සම්ප්‍රවේශය 4 April 2020.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 197. "Maldives News Leader". Avas.
 198. http://www.odemocratagb.com/?p=24205
 199. "covid19.ly" (අරාබි බසින්). National Center for Disease Control - Libya.
 200. "POINT DE SITUATION SANITAIRE MARDI 31 MARS À 18H" (French බසින්). 2 April 2020.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 201. "Coronavirus (Covid-19)". Gouvernement de la République du Bénin (ප්‍රංශ බසින්). සම්ප්‍රවේශය 2020-04-03.
 202. https://ahoraeg.com/salud/2020/04/03/se-elevan-a-16-los-casos-confirmados-de-coronavirus-en-guinea-ecuatorial/
 203. "Health Ministry: Two coronavirus cases out of 16 registered in Syria recover". Syrian Arab News Agency. 4 April 2020. සම්ප්‍රවේශය 4 April 2020.
 204. "Covid-19 Cases Jump To 15 As Six More Confirmed in Antigua & Barbuda". Antigua News Room. 3 April 2020. සම්ප්‍රවේශය 4 April 2020.
 205. "BREAKING NEWS: Dominica reports two new cases of coronavirus (COVID-19)". Dominica News Online. 3 April 2020. සම්ප්‍රවේශය 4 April 2020.
 206. IKON.MN, Б. МАНЛАЙ (2020-04-01). "Д.Нямхүү: Тусгаарлагдан хянагдаж байсан Туркийн хоёр иргэнээс коронавирус илэрлээ". ikon.mn. සම්ප්‍රවේශය 2020-04-01.
 207. "Namibian Sun". www.facebook.com (ඉංග්‍රීසි බසින්). සම්ප්‍රවේශය 2020-04-01.
 208. Namibian, The. "Partial lockdown in effect from Friday". The Namibian (ඉංග්‍රීසි බසින්). සම්ප්‍රවේශය 2020-04-01.
 209. "BREAKING NEWS: Saint Lucia's 14th confirmed COVID-19 case was the contact for a previous case". St. Lucia News Online. 4 April 2020. සම්ප්‍රවේශය 4 April 2020.
 210. Cruises, Princess (April 04 2020). "Princess Cruises: Coral Princess Updates - Notices & Advisories". www.princess.com (ඉංග්‍රීසි බසින්). සම්ප්‍රවේශය 2020-04-04. {{cite web}}: Check date values in: |date= (help)
 211. Singh, Indra (4 April 2020). "Five more test positive for COVID-19, total up to 12". Fiji Broadcasting Corporation.
 212. "Covid-19 positive cases reach 12". NOW Grenada. 3 April 2020. සම්ප්‍රවේශය 4 April 2020.
 213. Vordev. "Curaçao immediately on lockdown; eleventh case confirmed". www.curacaochronicle.com. සම්ප්‍රවේශය 2020-03-30.
 214. "Coronavirus-ip nutaap siaruarnera malinnaaffigiuk" (ඩැනිශ් and කලාලිසට් බසින්).
 215. Deerwester, Morgan Hines and Jayme. "Holland America ships caught in COVID-19 pandemic dock in Florida; here's how disembarkation will work". USA TODAY (ඇමෙරිකානු ඉංග්‍රීසි බසින්). සම්ප්‍රවේශය 2020-04-03.
 216. "Deal is done: Cruise ship with sick passengers and sister ship will be allowed to dock in Florida". NBC News (ඉංග්‍රීසි බසින්). සම්ප්‍රවේශය 2020-04-02.
 217. "Statement Regarding Zaandam | Holland America Blog" (ඇමෙරිකානු ඉංග්‍රීසි බසින්). සම්ප්‍රවේශය 2020-04-01.
 218. "Angola Ministry of Health". www.minsa.gov.ao. සම්ප්‍රවේශය 2020-04-01.
 219. Line, Platina (2020-03-30). "Angola regista primeiro caso recuperado de COVID 19". PlatinaLine (යුරෝපීය පෘතුගීසි බසින්). සම්ප්‍රවේශය 2020-04-01.
 220. "Coronavirus: one new death, 40 new cases, total 396 (Updated)". Cyprus Mail. 3 April 2020. සම්ප්‍රවේශය 3 April 2020.
 221. "ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ທັງ 10 ຄົນ". www.moh.gov.la. සම්ප්‍රවේශය 2020-04-03.
 222. https://www.facebook.com/164280647325112/posts/963376770748825/
 223. "Início". COVID 19 - Fica Atento (ඇමෙරිකානු ඉංග්‍රීසි බසින්). සම්ප්‍රවේශය 2020-04-01.
 224. Ernesta, Sharon. "Seychelles and COVID-19: US, Australian nationals, foreign yachts banned; 7th case confirmed". www.seychellesnewsagency.com. සම්ප්‍රවේශය 21 March 2020.
 225. https://www.facebook.com/1827289127544057/posts/2563753830564246/?d=n
 226. MENAFN. "Coronavirus kills second case in Sudan". menafn.com. සම්ප්‍රවේශය 2020-04-01.
 227. "Covid 19: Three people released for s Land Hospitaal ontslagen (In Dutch)". Starnieuws. සම්ප්‍රවේශය 4 April 2020.
 228. "COVID-19". COVID SURINAME.
 229. "Tchad - COVID-19 : un ressortissant français testé positif". Al Wihda (ප්‍රංශ බසින්). 3 April 2020. සම්ප්‍රවේශය 4 April 2020.
 230. @EswatiniGovern1 (21 March 2020). "Ministerial statement: Ministry of Health confirms three new cases of #COVID19 in Eswatini" (Tweet) – via Twitter.{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
 231. "Three new cases of COVID-19 confirmed in Nepal". The Himalayan Times. 4 April 2020. සම්ප්‍රවේශය 4 April 2020.
 232. "St. Kitts and Nevis confirms another case of COVID-19: Total number of confirmed cases now stand at nine (9)". SKNVibes. 2 April 2020. සම්ප්‍රවේශය 4 April 2020.
 233. "Zimbabwe Coronavirus cases rise to 9". Bulawayo 24 News. 31 March 2020. සම්ප්‍රවේශය 3 April 2020.
 234. "Statistik covid-19". Ålandstidningen | Nyheter på Åland (ෆින්ලන්ත බසින්).
 235. https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-4a11d568-2716-41cf-a15e-7d15079548bc
 236. "COVID 19 – Corona Virus" (යුරෝපීය පෘතුගීසි බසින්). සම්ප්‍රවේශය 2020-04-01.
 237. "Corona Virus Updates". health.gov.vc. සම්ප්‍රවේශය 2020-04-04.
 238. "BREAKING: St Vincent Records Its Second Case Of COVID -19". News784. 1 April 2020. සම්ප්‍රවේශය 2 April 2020.
 239. https://www.facebook.com/667727723350416/posts/2681076085348893/
 240. "Coronavirus Vaticano, il contagio interno continua: salgono a 7 i ricoverati". Il Messaggero (ඉතාලි බසින්). 2 April 2020. සම්ප්‍රවේශය 3 April 2020.
 241. "COVID-19 Rapport de Situation – 9 | Ministère de la santé". www.sante.gov.mr. සම්ප්‍රවේශය 2020-04-01.
 242. "News". Government of Montserrat.
 243. "Ministry of Health". සම්ප්‍රවේශය 2 April 2020.
 244. "Advierten "alto riesgo de contagio" de coronavirus en escuelas de Nicaragua". DW News (ස්පාඤ්ඤ බසින්). 3 April 2020.
 245. "TCI COVID-19 Dashboard". Ministry of Health, Agriculture, Sports and Human Services.
 246. "Prime Minister pleads with public to adhere to emergency measures". Belize Breaking News. 3 April 2020. සම්ප්‍රවේශය 3 April 2020.
 247. "Botswana reports 1st death from coronavirus". www.aa.com.tr. සම්ප්‍රවේශය 2020-04-01.
 248. "COVID19 – MINISTRY OF HEALTH" (ඇමෙරිකානු ඉංග්‍රීසි බසින්). සම්ප්‍රවේශය 2020-03-30.
 249. "BREAKING NEWS New COVID-19 case confirmed in Blantyre". Twitter. 4 April 2020.
 250. "REGULAR UPDATES BY MINURSO ON COVID-19". UN Missions. සම්ප්‍රවේශය 5 April 2020.
 251. "COVID-19 CASE UPDATE". facebook.com (ඉංග්‍රීසි බසින්). The Ministry of Information and Communication. සම්ප්‍රවේශය 4 April 2020.
 252. "COVID-19 Update – 1 new confirmed case; Six Negative and One Pending". COVID-19: The Anguillian Response. 2 April 2020.
 253. "BVI Government Receives Protective Supplies To Fight COVID-19". Government of the Virgin Islands. 30 March 2020. සම්ප්‍රවේශය 31 March 2020.
 254. Burundi Government [@BurundiGov] (2 April 2020). "Le Ministre de la Santé Publique, @dr_thaddee annonce que le #Burundi enregistre un 3è cas testé Positif du #COVIDー19, à l'issue d'un test effectué sur 23 personnes qui étaient en contact avec les deux cas confirmés positif le 31 mars (y compris les membres de leurs familles)" (Tweet) (ප්‍රංශ බසින්) – via Twitter.
 255. "Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19" (යුක්රේනියානු බසින්). Ministry of Health (Ukraine). 2 April 2020. සම්ප්‍රවේශය 3 April 2020. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
 256. "В ДНР число заразившихся коронавирусом достигло трех человек". РИА Новости (රුසියානු බසින්). 2020-04-03. සම්ප්‍රවේශය 2020-04-04.
 257. "Coronavirus a yega Sint Eustatius: a confirma e prome 2 casonan!". 24ora.com (Papiamento බසින්). 31 March 2020. සම්ප්‍රවේශය 1 April 2020.{{cite news}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 258. "COVID-19 Information". U.S. Consulate General in Curacao. සම්ප්‍රවේශය 4 April 2020.
 259. "Dawladda Somaliland oo Shaacisay laba qof oo laga helay Cudurka Covid-19". Wargeyska Dawan (සෝමාලි බසින්). සම්ප්‍රවේශය 2020-03-31.
 260. "Somaliland Confirms 2 Covid-19 Cases". MENAFN (ඉංග්‍රීසි බසින්). සම්ප්‍රවේශය 2020-03-31.
 261. "East Timor confirms first case of coronavirus: health ministry". Reuters. 21 March 2020. සම්ප්‍රවේශය 21 March 2020.
 262. @FalklandsinUK (3 April 2020). "A case of coronavirus #COVID19 has been confirmed in the #FalklandIslands" (Tweet) – via Twitter.
 263. "Naval Station Guantanamo Bay Announces Positive COVID-19 Case". www.navy.mil (ඉංග්‍රීසි බසින්). Naval Station Guantanamo Bay, Cuba Public Affairs. සම්ප්‍රවේශය 2020-04-03.
 264. "В ЛНР подтвердили первый случай заражения коронавирусом" (රුසියානු බසින්). RIA Novosti. 30 March 2020. සම්ප්‍රවේශය 1 April 2020.
 265. "PNG's first imported Covid-19 case". Loop PNG. 20 March 2020.