සැකිල්ල:රටේ දත්ත සින්ට් මාර්ටන්/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

නෙදර්ලන්ත රාජධානිය (සින්ට් මාර්ටන් මෙහි රටකි) සහ නෙදර්ලන්ත ඇන්ටිලස් (සින්ට් මාර්ටන් මෙහි කොටසක්ව පැවතිණි) සඳහාද රටේ_දත්ත සැකිලි පවතියි:

සැකිල්ල:රටේ දත්ත නෙදර්ලන්ත ඇන්ටිලස්  නෙදර්ලන්ත ඇන්ටිලස්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත නෙදර්ලන්ත රාජධානිය  නෙදර්ලන්ත රාජධානිය

දිවයිනෙහි ප්‍රංශ කොටස සඳහාද සැකිලි පවතියි:

සැකිල්ල:රටේ දත්ත සෙන්ට් මාර්ටින් සැකිල්ල:රටේ දත්ත සෙන්ට් මාර්ටින්