සැකිල්ල:රටේ දත්ත සැවෝයි රාජපරපුර/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්

මෙම පූර්ව ඉතාලියානු රාජ්‍යයන් සඳහාද රටේ_දත්ත සැකිලි පවතියි:

සැකිල්ල:රටේ දත්ත පාර්මා ආදිපාද දනව්ව සැකිල්ල:රටේ දත්ත පාර්මා ආදිපාද දනව්ව
සැකිල්ල:රටේ දත්ත මෝඩෙනා සහ රෙජ්යො ආදිපාද දනව්ව සැකිල්ල:රටේ දත්ත මෝඩෙනා සහ රෙජ්යො ආදිපාද දනව්ව
සැකිල්ල:රටේ දත්ත සිසිලි ද්වයය  සිසිලි ද්වයය