සැකිල්ල:රටේ දත්ත සාබා/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

නෙදර්ලන්ත රාජධානිය, නෙදර්ලන්තය සහ කැරිබියානු නෙදර්ලන්තය (සාබා මෙම තුනෙහිම කොටසක් වෙයි) සහ නෙදර්ලන්ත ඇන්ටිලස් (විසුරුවා හැරීමට පෙර මෙහි කොටසක් විය) සඳහාද රටේ_දත්ත සැකිලි ඇත :

සැකිල්ල:රටේ දත්ත කැරිබියානු නෙදර්ලන්තය  කැරිබියානු නෙදර්ලන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත නෙදර්ලන්තය  නෙදර්ලන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත නෙදර්ලන්ත ඇන්ටිලස්  නෙදර්ලන්ත ඇන්ටිලස්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත නෙදර්ලන්ත රාජධානිය  නෙදර්ලන්ත රාජධානිය