සැකිල්ල:රටේ දත්ත ජපානය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

සැකිල්ල:රටේ දත්ත ජපානය යනු සෘජු ලෙසින් අන්තඃකරණය කිරීම රිසි නොවන අභ්‍යන්තර දත්ත රුවනයකි. එය ධජය, ධජනිරූපකය, සහ එවැනි අනෙකුත් සැකිලි විසින් වක්‍ර අයුරින් භාවිත කෙරෙයි.

Flag of Japan.svg

සම්මත පරාමිතීන්

පරාමිති නම අගයඅර්ථය
අන්වර්ථය ජපානය ප්‍රධාන ලිපි නාමය (ජපානය)
ධජ අන්වර්ථය Flag of Japan.svg රූප නාමය (ගොනුව:Flag of Japan.svg, දකුණේ දක්වා ඇත)

ධජ ප්‍රභේද්‍යයන්

නම් පතධජ රූපය (40px)රූප නාමය
විකල්පMerchant flag of Japan (1870).svgMerchant flag of Japan (1870).svg
1945Flag of Allied Occupied Japan.svgFlag of Allied Occupied Japan.svg
රුයුකුFlag of US Occupied Ryukyu Islands.svgFlag of US Occupied Ryukyu Islands.svg
නාවිකNaval Ensign of Japan.svgNaval Ensign of Japan.svg

හමුදා පතාකයන්

සැකිල්ල:නාවික හමුදාව සමග භාවිතා කල හැකි නාවික හමුදා පතාක ධජ ප්‍රභේද්‍යයක් මෙම සැකිල්ලට ඇතුලත් වේ:

යළි-යොමුවීම් අන්වර්ථයන්

මෙම සැකිල්ල අන්වර්ථ නාමයක් අනුසාරයෙන්ද භාවිතා කල හැක (මෙම සැකිල්ලට යළි-යොමුවීමක් ලෙසින් ක්‍රියාත්මක වෙමින්):
අන්වර්ථ නාමය {{ ධජය|අන්වර්ථය}} ප්‍රතිදානය {{ ධජයරට|අන්වර්ථය}} ප්‍රතිදානය
JPN (නරඹන්න) JPNFlag of Japan.svg ජපානය

නිදර්ශන භාවිතයන්

  • {{ධජය| ජපානය}} ජපානය
  • {{ධජනිරූපකය|ජපානය}}ජපානය

ධජ ප්‍රභේද්‍යයක් භාවිතා කරමින්

  • {{ධජය|ජපානය|විකල්ප}} ජපානය
  • {{ධජනිරූපකය|ජපානය|විකල්ප}}ජපානය

යළියොමුවීම් අන්වර්ථයක් භාවිතා කිරීම

  • {{ධජනිරූපකය|JPN}}ජපානය
  • {{ධජයරට|JPN}}Flag of Japan.svg ජපානය
  • {{ධජය|JPN}} JPN

සබැඳි සැකිලි

පහත දැක්වෙන, රටේ දත්ත සැකිලි පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන්න:

වෙනත් තොරතුරු

ජපානයේ ප්‍රාන්ත එක එකක් සඳහාද රටේ_දත්ත සැකිලි ඇත:

සැකිල්ල:රටේ දත්ත අයිචි ප්‍රාන්තය  අයිචි ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත අකිතා ප්‍රාන්තය  අකිතා ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත අවොමොරි ප්‍රාන්තය  අවොමොරි ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත චීබා ප්‍රාන්තය  චීබා ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත එහීමෙ ප්‍රාන්තය  එහීමෙ ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ෆුකූයි ප්‍රාන්තය  ෆුකූයි ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ෆුකෝකා ප්‍රාන්තය  ෆුකෝකා ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ෆුකුෂිමා ප්‍රාන්තය  ෆුකුෂිමා ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ගිෆූ ප්‍රාන්තය  ගිෆූ ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ගුම්මා ප්‍රාන්තය  ගුම්මා ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත හිරොෂීමා ප්‍රාන්තය  හිරොෂීමා ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත හොකයිඩෝ  හොකයිඩෝ
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ෂ්යෝගෝ ප්‍රාන්තය  ෂ්යෝගෝ ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඉබාරකි ප්‍රාන්තය  ඉබාරකි ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඉෂිකවා ප්‍රාන්තය  ඉෂිකවා ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඉවතේ ප්‍රාන්තය  ඉවතේ ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත කගාවා ප්‍රාන්තය  කගාවා ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත කගොෂිමා ප්‍රාන්තය  කගොෂිමා ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත කනාගවා ප්‍රාන්තය  කනාගවා ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත කෝචි ප්‍රාන්තය  කෝචි ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත කුමාමොතෝ ප්‍රාන්තය  කුමාමොතෝ ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත කියොතෝ ප්‍රාන්තය  කියොතෝ ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත මියෙ ප්‍රාන්තය  මියෙ ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත මියාගි ප්‍රාන්තය  මියාගි ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත මියාසකි ප්‍රාන්තය  මියාසකි ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත නගානො ප්‍රාන්තය  නගානො ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත නගාසකී ප්‍රාන්තය  නගාසකී ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත නාරා ප්‍රාන්තය  නාරා ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත නීගතා ප්‍රාන්තය  නීගතා ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඕයිටා ප්‍රාන්තය  ඕයිටා ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඔකායමා ප්‍රාන්තය  ඔකායමා ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඔකිනවා ප්‍රාන්තය  ඔකිනවා ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඕසකා ප්‍රාන්තය  ඕසකා ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත සාගා ප්‍රාන්තය  සාගා ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත සයිතමා ප්‍රාන්තය  සයිතමා ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ෂීගා ප්‍රාන්තය  ෂීගා ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ෂිමානේ ප්‍රාන්තය  ෂිමානේ ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ෂිව්යෝකා ප්‍රාන්තය  ෂිව්යෝකා ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත තොචිගී ප්‍රාන්තය  තොචිගී ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත තොකුෂිමා ප්‍රාන්තය ගොනුව:Flag of Tokushima.png තොකුෂිමා ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ටෝකියෝ  ටෝකියෝ
සැකිල්ල:රටේ දත්ත තොත්තරී ප්‍රාන්තය  තොත්තරී ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ටෝයමා ප්‍රාන්තය  ටෝයමා ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත වකායමා ප්‍රාන්තය  වකායමා ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත යමාගතා ප්‍රාන්තය  යමාගතා ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත යමාගුචි ප්‍රාන්තය  යමාගුචි ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත යමානෂි ප්‍රාන්තය  යමානෂි ප්‍රාන්තය

සැකිලි දත්ත

මෙය වනාහී දෘශ්‍යසංස්කාරකය සහ අනෙකුත් මෙවලම් විසින් භාවිතා කෙරෙන මෙම සැකිල්ල සහා වන සැකිලිදත්ත ප්‍රලේඛනය වෙයි.

See the monthly error report for this template.

රටේ දත්ත ජපානය සඳහා සැකිලි දත්ත

මෙම සැකිල්ල සෘජු ලෙසින් භාවිත නොකල යුතු වෙයි. සැකිල්ල:ධජය සහ සැකිල්ල:ධජනිරූපකය වැනි ධජ සැකිලි විසින් එය සෘජු නොවන අයුරින් එය භාවිතා කෙරෙයි. ධජ සැකිලි සහ විකිපීඩියා:විකිව්‍යාපෘතිය ධජ සැකිල්ල හී සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව සඳහා ප්‍රවර්ගය:ධජ සැකිලි පද්ධතිය බලන්න.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
No parameters specified