සැකිල්ල:රටේ දත්ත ජපානය/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්

ජපානයේ ප්‍රාන්ත එක එකක් සඳහාද රටේ_දත්ත සැකිලි ඇත:

සැකිල්ල:රටේ දත්ත අයිචි ප්‍රාන්තය  අයිචි ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත අකිතා ප්‍රාන්තය  අකිතා ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත අවොමොරි ප්‍රාන්තය  අවොමොරි ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත චීබා ප්‍රාන්තය  චීබා ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත එහීමෙ ප්‍රාන්තය  එහීමෙ ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ෆුකූයි ප්‍රාන්තය  ෆුකූයි ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ෆුකෝකා ප්‍රාන්තය  ෆුකෝකා ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ෆුකුෂිමා ප්‍රාන්තය  ෆුකුෂිමා ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ගිෆූ ප්‍රාන්තය  ගිෆූ ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ගුම්මා ප්‍රාන්තය  ගුම්මා ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත හිරොෂීමා ප්‍රාන්තය  හිරොෂීමා ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත හොකයිඩෝ  හොකයිඩෝ
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ෂ්යෝගෝ ප්‍රාන්තය  ෂ්යෝගෝ ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඉබාරකි ප්‍රාන්තය  ඉබාරකි ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඉෂිකවා ප්‍රාන්තය  ඉෂිකවා ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඉවතේ ප්‍රාන්තය  ඉවතේ ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත කගාවා ප්‍රාන්තය  කගාවා ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත කගොෂිමා ප්‍රාන්තය  කගොෂිමා ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත කනාගවා ප්‍රාන්තය  කනාගවා ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත කෝචි ප්‍රාන්තය  කෝචි ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත කුමාමොතෝ ප්‍රාන්තය  කුමාමොතෝ ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත කියොතෝ ප්‍රාන්තය  කියොතෝ ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත මියෙ ප්‍රාන්තය  මියෙ ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත මියාගි ප්‍රාන්තය  මියාගි ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත මියාසකි ප්‍රාන්තය  මියාසකි ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත නගානො ප්‍රාන්තය  නගානො ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත නගාසකී ප්‍රාන්තය  නගාසකී ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත නාරා ප්‍රාන්තය  නාරා ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත නීගතා ප්‍රාන්තය  නීගතා ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඕයිටා ප්‍රාන්තය  ඕයිටා ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඔකායමා ප්‍රාන්තය  ඔකායමා ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඔකිනවා ප්‍රාන්තය  ඔකිනවා ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඕසකා ප්‍රාන්තය  ඕසකා ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත සාගා ප්‍රාන්තය  සාගා ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත සයිතමා ප්‍රාන්තය  සයිතමා ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ෂීගා ප්‍රාන්තය  ෂීගා ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ෂිමානේ ප්‍රාන්තය  ෂිමානේ ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ෂිව්යෝකා ප්‍රාන්තය  ෂිව්යෝකා ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත තොචිගී ප්‍රාන්තය  තොචිගී ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත තොකුෂිමා ප්‍රාන්තය  තොකුෂිමා ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ටෝකියෝ  ටෝකියෝ
සැකිල්ල:රටේ දත්ත තොත්තරී ප්‍රාන්තය  තොත්තරී ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ටෝයමා ප්‍රාන්තය  ටෝයමා ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත වකායමා ප්‍රාන්තය  වකායමා ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත යමාගතා ප්‍රාන්තය  යමාගතා ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත යමාගුචි ප්‍රාන්තය  යමාගුචි ප්‍රාන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත යමානෂි ප්‍රාන්තය  යමානෂි ප්‍රාන්තය