සැකිල්ල:රටේ දත්ත කුරකාවෝ/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්

නෙදර්ලන්ත රාජධානිය සහ නෙදර්ලන්ත ඇන්ටිලීස් සඳහාද රටේ_දත්ත සැකිලි පවතියි:

සැකිල්ල:රටේ දත්ත නෙදර්ලන්ත ඇන්ටිලීස්  නෙදර්ලන්ත ඇන්ටිලීස්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත නෙදර්ලන්ත රාජධානිය  නෙදර්ලන්ත රාජධානිය