සැකිල්ල:තෝරාගත් සේයාරුව/28

විකිපීඩියා වෙතින්
Australasian Darter

99.999% ගැල්ලියම් වල ස්එටික. ගැල්ලියම් රසායනික මූලද්‍රව්‍ය යනු දුර්ලභ, මෘදු, රිදිවන්, ලෝහමය සුළු ලෝහයකි. එය බොක්සයිට් සහ සින්ක් සරුලෝපස් වල අංශුමාත්‍ර ප්‍රමාණ වශයෙන් දක්නට ලැබේ. ගැල්ලියම් එහි ඉස්තරම් රිදිවන් පැහැයෙන් සහ එහි වීදුරුවක් වැනි ඝන, ද්‍රව, ලෝහ කැඩුම්බිදුම් ශංඛාභි මගින් සංගණ්‍ය වේ.

සේයාව: Foobar