සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව වැව/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්
තොරතුරුකොටුව වැව/ලේඛය
local name Error {{native name checker}}: parameter value is malformed (help)
Image alt text
Image caption text
Bathymetry alt text
Bathymetry caption text
ස්ථානයlocation text
Coordinatescoordinates in {{coord}} template format
Primary outflowsoutflow river text
Catchment areacatchment area text
Basin countriescountry text
Managing agencymanaging or owning organisation
Designationprotection as a nature reserve, etc.
මුල්න්ම වාන් දැමූ දිනයdate first flooded (for reservoirs; use {{Start date}})
උපරිම දිගlength text
උපරිම පළලwidth text
පෘෂ්ඨ ක්ෂේත්‍රඵලයarea text
Average depthdepth text
උපරිම ගැඹුරmax depth text
ජල ධාරිතාවයvolume text
Residence timeresidence time of water
Shore length1length of the shoreline
Surface elevationelevation text
Frozenfrozen text
Islandsislands text
Settlementssettlement text
Referencesreference text
1 Shore length is not a well-defined measure.

This template can be used to add comparative, at-a-glance material to articles on වැවු. If there is a single article for the reservoir and the dam, please use instead of this template the integrated dam infobox template (template:Infobox dam).

භාවිතය[සංස්කරණය]

{{තොරතුරුකොටුව වැව
| නම       = {{SUBST:PAGENAME}}
| වෙනත්_නම්     = 
| image       = 
| alt        = 
| caption      = 
| image_bathymetry  = 
| alt_bathymetry   = 
| caption_bathymetry = 
| location      = 
| coords       = {{coord|89|59|59|N|179|59|59|W|region:ZZ_type:waterbody|display =inline,title}}
| වර්ගීකරණය  = 
| පෝෂක-ජල-ධාරා = 
| outflow      = 
| catchment     = 
| basin_countries  = 
| date-built     = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD}} For man-made and other recent bodies of water -->
| date-flooded    = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD}} For man-made and other recent bodies of water -->
| agency       =
| length       = 
| width       = 
| area        = 
| depth       = 
| max-depth     = 
| volume       = 
| residence_time   = 
| shore       = 
| elevation     = 
| frozen       = 
| islands      = 
| cities       = 
| reference     =
}}

Maintenance categories[සංස්කරණය]

The infobox has several maintenance categories connected to it:

The categories are hidden, i.e. the aren't visible in the standard display of the articles (see WP:Hidden_categories).

TemplateData[සංස්කරණය]

No description.

Template parameters[Edit template data]

ParameterDescriptionTypeStatus
නමname

වැව සාමාන්‍යෙයන් හඳුන්වන නම.

Stringrequired
වෙනත් නම්වෙනත්_නම්

පුරාණ නම හෝ නිල නාමය

Stringoptional
Imageimage

Image of the Body of Water

Page nameoptional
Image alternative textalt

Alt text to display if the image specified by image does not display for whatever reason

Stringoptional
Image captioncaption

Caption for the image.

Stringoptional
Image Bathymetryimage_bathymetry

Bathymetry Image

Page nameoptional
Alt Bathymetryalt_bathymetry

Alternate text to display if image_bathymetry does not display for whatever reason

Stringoptional
Caption Bathymetrycaption_bathymetry

Image caption for image_bathymetry

Stringoptional
Locationlocation

Location of the Body of Water

Stringoptional
Coordinatescoords

Latitude and Longitude coordinates of the body of water

Numberoptional
වර්ගීකරණයවර්ගීකරණය

[[මහ වැව]], [[ගම් වැව]], [[කුළු වැව]], ඉදිකරමින් පවතින වැව ආදීලෙස වැවෙ මාදිලිය.

Stringoptional
පෝෂක ජල ධාරාපෝෂක-ජල-ධාරා

වැවට හඳුනාගතහැක් පෝෂක ජල ධාරා (ගංගා, ඔයවල්, දොල පාරවල් හෝ ඇළවල්) ඇත්නම් ඒවායේ නම්.

Stringoptional
ඇළඇළ

වැවේ වතුර මුදාහරින ඇළ(වල්)

Stringoptional
ඉහත්තාවඉහත්තාව

වැවට වතුර ඍජුව ලබාදෙන පෝෂක පෙදෙස හඳුන්වාදෙන්න.

Stringoptional
ද්‍රෝණියද්‍රෝණිය

වැව පිහිටාඇති ද්‍රෝණිය.

Stringoptional
ඉදිකල කාලයඉදිකල-කාලය

Date of construction of the body of water/reservoir started, if man-made.

Lineoptional
Date Floodeddate-flooded

Date of the body of water/reservoir was first flooded, if man-made or otherwise recent.

Lineoptional
Agencyagency

Managing or owning organisation

Stringoptional
Lengthlength

Maximum length of the body of water in km

Numberoptional
Widthwidth

Maximum width of the body of water in km

Numberoptional
ජලතලයජලතලය

ජලතලයේ පෘශ්ඨ වර්ලඵලය in square kilometres

Numberoptional
Depthdepth

Average depth of the body of water in metres, fathoms, and/or feet

Numberoptional
උපරිම ගැඹූරඋපරිම-ගැඹූර

උපරිම-ගැඹූර of the body of water in metres, fathoms, and/or feet.

Numberoptional
ධාරිතාවධාරිතාව

ජල රැඳවුම් ධාරිතාව (cubic metres, cubic kilometres, cubic miles [cu mi], and/or acre-feet)

Numberoptional
වෑකන්දේ උසවෑකන්දේ-උස

වෑකන්දේ-උස.

Numberoptional
වෑකන්දේ දිගවෑකන්දේ-දිග

වෑකන්දේ දිග.

Numberoptional
උන්නතාංශයඋන්නතාංශය

මූදු මට්ටමේ සිට උස meters.

Numberoptional
Frozenfrozen

Information about freezing: e.g. usual freezing date, months the body of water is frozen, last years the body of water was frozen, never, etc.

Stringoptional
දූපත්දූපත්

වැව තුල ඇති දූපත් සංඛ්‍යාව

Numberoptional
ගම්මානගම්මාන

වැවේ ජලයෙන් වගාකරන්න් ජීවත්වන ගම්මාන.

Numberoptional
මූලාශ්‍රමූලාශ්‍ර

some or all of the values වල මූලාශ්‍ර.

Stringoptional

Microformat[සංස්කරණය]

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Sub-templates[සංස්කරණය]

If the place or venue has "established", "founded", "opened" or similar dates, use {{start date}} for the earliest of those dates unless the date is before 1583 CE.

If it has a URL, use {{URL}}.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classes[සංස්කරණය]

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • uid
 • url
 • vcard

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • geo
 • latitude
 • longitude

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.

Precision[සංස්කරණය]

When giving coordinates, please use an appropriate level of precision. Do not use {{coord}}'s |name= parameter.

See also[සංස්කරණය]