සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව ප්‍රවාහන නැවතුම්පොල

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This template may be used for rail, tram, bus, and intermodal transport stations.

Usage[සංස්කරණය]

Railway stations[සංස්කරණය]

{{Infobox station
| name        = 
| native_name     = 
| native_name_lang  = 
| symbol_location   = 
| symbol       = 
| type        = 
| image        = 
| alt         = 
| caption       = 
| address       = 
| borough       = 
| country       = 
| coordinates     = <!-- {{coord|latitude|N/S|longitude|E/W|display=inline,title}} -->
| grid_name      =
| grid_position    =
| owned        = 
| operator           = 
| manager       =
| transit_authority  =
| line        = 
| distance      = 
| platforms      = 
| tracks       = 
| train_operators   = 
| connections     = 
| structure      = 
| parking       = 
| bicycle       = 
| disabled      = 
| code        = 
| iata        =
| zone        = 
| website       = 
| opened       = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
| electrified     =
| closed       = <!-- {{End date|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
| passengers     = 
| pass_year      = 
| pass_rank      = 
| services      = 
| other_services   = 
| other_services2   = 
| footnotes      =

| mapframe = yes
| mapframe-stroke-color = #C60C30
| mapframe-marker    = station
| mapframe-marker-color = #1F2F57
| mapframe-zoom     = 9

}}

Bus stations[සංස්කරණය]

{{Infobox station
| name        = 
| name_lang      = 
| native_name     = 
| native_name_lang  = 
| symbol_location   = 
| symbol       = 
| type        = 
| image        = 
| alt         = 
| caption       = 
| address       = 
| borough       = 
| country       = 
| coordinates     = <!-- {{coord|latitude|N/S|longitude|E/W|display=inline,title}} -->
| owned        = 
| operator      = 
| bus_stands     = 
| bus_operators    = 
| bus_routes     = 
| connections     = 
| structure      = 
| parking       = 
| bicycle       = 
| disabled      = 
| code        = 
| zone        = 
| website       = 
| opened       = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
| closed       = <!-- {{End date|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
| passengers     = 
| pass_year      = 
| pass_rank      = 

| mapframe = yes
| mapframe-stroke-color = #C60C30
| mapframe-marker    = station
| mapframe-marker-color = #1F2F57
| mapframe-zoom     = 9

}}

Parameters[සංස්කරණය]

Descriptions[සංස්කරණය]

Name[සංස්කරණය]

name
name
name_lang
ISO 639-1 code or IETF language tag (for name); e.g. fr for French.
native_name
name in local language. If more than one, separate using {{Plain list}}
native_name_lang
ISO 639-1 code or IETF language tag (for native_name); e.g. fr for French. If more than one, use {{lang}} instead
other_name
current alternative name(s)
custom_header
custom header
mlanguage
insert a language module, e.g. {{Infobox Korean name}}. For best display results, set |child=yes.

Station symbols[සංස්කරණය]

symbol_location
The code of location of the station; first parameter of {{Rail-interchange}}
symbol
Symbol reference of the primary operator or network; second parameter of {{Rail-interchange}}
symbol_locationn
The code of location of the station; first parameter of {{Rail-interchange}}. Not needed if identical to symbol_location (symbol_locationn from 2 to 6)
symboln
Symbol reference of a secondary operator or network; second parameter of {{Rail-interchange}} (symboln from 2 to 6)

Overview[සංස්කරණය]

type
Transit system name and type of rail station (rapid transit, light rail, tram, commuter rail and/or regional rail); e.g. SEPTA rapid transit and tram station; Metrolink commuter rail station; San Diego Transit light rail station; RTA rapid transit station
style
Refers to an external 'style' template (see external style template for details). Leave blank if you do not have this.
image
Image of the station
image_upright
Adjust the size of the image as a ratio
alt
Image alt text; see WP:ALT
caption
Caption to be placed under the image of the station
address
Street address of the station
borough
Country administrative subdivisions
country
Country; this is displayed inline and used with {{coord}} when present. Must be in a format recognized by {{ISO 3166 code}}.
coordinates
Geographic coordinates. Use {{coord}} with display=inline,title; for example: {{coord|dd|mm|ss|N/S|dd|mm|ss|E/W|display=inline,title}}. (See the {{Coord}} documentation for more information.) type:railwaystation is automatically added, unless a different type is specified in the optional unnamed parameter after the coordinate values.
grid_name
Name of regional grid
grid_position
Position on regional grid (typically using a regional grid template)
elevation
MSL elevation
distance
The distance from a set point on the line, to this station
owned
Station owner name
operator
Station operator name, if different from manager
manager
Station manager name, if different from operator
transit_authority
Local transit authority
line
List of lines (physical infrastructure) that the station is on. Use {{Plainlist}}. Named services should go below.
platforms
Information on the type of platform(s) at the station
tracks
Number of tracks at the station
train_operators
List of train operating companies (TOCs) that serve the station. Use {{Plainlist}}
bus_stands
number of bus stands at the station
bus_operators
bus operators serving the station
bus_routes
number of bus routes serving the station
connections
Connecting services that serve the station such as bus

Construction[සංස්කරණය]

structure
Type of station structure (underground, at-grade, or elevated)
depth
The depth of the primary platform below ground level
levels
Number of levels of platforms at the station (use only if more than one exists; mezzanine/entrance levels are not included)
parking
Information on station's parking facilities
bicycle
Information on station's bicycle facilities
disabled
What special facilities does the station have for people with disabilities
architect
Architect of the station
architectural_style
Architectural style, e.g. Baroque

Other information[සංස්කරණය]

status
Generic station status field, e.g. Unstaffed
code
Agency station code (used on tickets/reservations, etc.)
iata
IATA airport code
zone
Fare zone station is located in
classification
Station national classification
website
Web address of the station; use {{URL}}
footnotes
General footnotes

History[සංස්කරණය]

opened
Date station originally opened
opening
Date station will be opening, if not open yet
closed
Date station closed, either temporarily or permanently, along with reason for closing (for presently closed stations only)
rebuilt
Date station last received a rebuild
former
Previous station name(s)
electrified
Date station was electrified, if not previously at date of opening
years
Date or year of an event (continue with yearsn from 1 to 12)
events
Event that occurred on that date (continue with eventsn from 1 to 12)

Traffic[සංස්කරණය]

passengers
Number of passengers using the station. In the reference, please make it clear if this figure is per day, per year, etc.
pass_year
Year passenger information was gathered
pass_percent
Percentage increase or decrease in usage
pass_system
System the passengers are using
pass_rank
Rank by passenger traffic of the station compared to total number of stations within the system, e.g. 115 out of 421
mpassengers
Allows display of multiple passenger totals using {{Rail pass box}}

Services[සංස්කරණය]

services
Allows inclusion of the s-rail/s-line boxes for named services. (Do not use {{s-start}} and {{s-end}} templates.)
services_collapsible
If set to 1, yes or collapsible, makes the S-line boxes hidden (by default) in a dropdown and adds a show/hide button to the Services header
services_state
If set to expanded, makes services shown by default if services_collapsible is enabled

Other services[සංස්කරණය]

other_services
Allows inclusion of the s-rail/s-line boxes for additional services. (Do not use {{s-start}} and {{s-end}} templates.)
other_services_header
Set the header of this section (defaults to Other services)
other_services_collapsible
If set to 1, yes or collapsible, makes the S-line boxes hidden (by default) in a dropdown and adds a show/hide button to the Services header
other_services_state
If set to expanded, makes services shown by default if services_collapsible is enabled

Location[සංස්කරණය]

map_type, map_overlay, AlternativeMap, map_alt, map_caption, map_size, map_dot_label, map_label_position
Allows inclusion of an image of the station location on a map (see map and coordinates for details)
route_map
Allows inclusion of route diagram
map_state
Determines route map state ("expanded" or "collapsed").

Map and coordinates[සංස්කරණය]

 • The location map uses the value of the |coordinates= parameter. It was previously necessary to use individual parameters for latitude and longitude, but the format was obsoleted by an RfC in August 2016 (see Help:Coordinates in infoboxes).
 • The ISO 3166-1 alpha-2 or ISO 3166-2 region code can often be determined automatically, based on the country= and borough= parameters. This can be overridden by specifying region:XX or region:XX-ABC in the unnamed parameter after the coordinate values.
{{Infobox station
...
| coordinates     = <!-- {{Coord}} template -->
| map_type      = <!-- Location from Location map. -->
| map_overlay     = <!-- Overlay image file name, to be placed on top of the main map. Should have the same border coordinates. -->
| AlternativeMap   = <!-- Alternative map file name (changes background map, border coordinates are determined based on the map name); this is only recommended for use in templates. -->
| map_alt       = <!-- Alternative text for map image, see [[WP:ALT]] -->
| map_caption     = <!-- Map caption; for no caption leave it blank; if the parameter is omitted then the caption will be "Marker text (location map name)" -->
| map_size      = <!-- Width of map -->
| map_dot_label    = <!-- Text to be displayed next to dot on map image -->
| map_label_position = <!-- Override automatic label positioning; valid values are left, right, top, bottom, or none -->
...
}}

Mapframes[සංස්කරණය]

This template supports mapframes. Parameter instructions:

 • Basic parameters:
  • mapframe – Specify yes or no to show or hide the map, overriding the default. Default: no
  • mapframe-caption – Caption for the map. Default: blank (or if |mapframe-geomask= is set, "Location in geomask's label")
  • mapframe-custom – Use a custom map instead of the automatic mapframe. Specify either a {{maplink}} template, or another template that generates a mapframe map, or an image name. If used, the subsequent mapframe parameters will be ignored. Default: not specified
  • mapframe-id or id or qid – Id (Q-number) of Wikidata item to use. Default: item for current page
  • mapframe-coordinates or mapframe-coord or coordinates or coord – Coordinates to use, instead of any on Wikidata. Use the {{Coord}} template, e.g. |coord={{Coord|12.34|N|56.78|E}}. Default: coordinates from Wikidata
  • mapframe-wikidata – Set to yes to show shape/line features from the wikidata item, if any, when |coord= is set. Default: not specified
 • Customise which features are displayed:
  • mapframe-shape – Turn off display of shape feature by setting to none. Use an inverse shape (geomask) instead of a regular shape by setting to inverse. Default: not specified
  • mapframe-point – Turn off display of point feature by setting to none. Force point marker to be displayed by setting to on. Default: not specified
  • mapframe-line – Turn off display of line feature by setting to none. Default: not specified
  • mapframe-geomask – Wikidata item to use as a geomask (everything outside the boundary is shaded darker). Can either be a specific Wikidata item (Q-number), or a property that specifies the item to use (e.g. P17 for රට (P17), P131 for එය පිහිටා ඇති පරිපාලන ඒකකය (P131)). Default: automatically determined by the වර්ගය (P31) value on Wikidata, if available
  • mapframe-switcher – set to auto or geomasks or zooms to enable Template:Switcher-style switching between multiple mapframes. Default: not specified
   • auto – switch geomasks found in පිහිටීම (P276) and එය පිහිටා ඇති පරිපාලන ඒකකය (P131) statements on the page's Wikidata item, searching recursively. E.g. an item's city, that city's state, and that state's country.
   • geomasks – switch between the geomasks specified as a comma-separated list of Wikidata items (Q-numbers) in the mapframe-geomask parameter
   • zooms – switch between "zoomed in"/"zoomed midway"/"zoomed out", where "zoomed in" is the default zoom (with a minimum of 3), "zoomed out" is 1, and "zoomed midway" is the average
 • Other optional parameters:
  • mapframe-frame-width or mapframe-width – Frame width. Default: 270
  • mapframe-frame-height or mapframe-height – Frame height. Default: 200
  • mapframe-shape-fill – Color used to fill shape features. Default: #606060
  • mapframe-shape-fill-opacity – Opacity level of shape fill, a number between 0 and 1. Default: 0.5
  • mapframe-stroke-color or mapframe-stroke-colour – Color of line features, and outlines of shape features. Default: #ff0000
  • mapframe-stroke-width – Width of line features, and outlines of shape features; default is "5". Default: 5
  • mapframe-marker – Marker symbol to use for coordinates; see mw:Help:Extension:Kartographer/Icons for options. Default: automatically determined by the වර්ගය (P31) value on Wikidata, if available
   • Can also be set to blank to override any default marker symbol
  • mapframe-marker-color or mapframe-marker-colour – Background color for the marker. Default: #5E74F3
  • mapframe-geomask-stroke-color or mapframe-geomask-stroke-colour – Color of outline of geomask shape. Default: #555555
  • mapframe-geomask-stroke-width – Width of outline of geomask shape. Default: 2
  • mapframe-geomask-fill – Color used to fill outside geomask features. Default: #606060
  • mapframe-geomask-fill-opacity – Opacity level of fill outside geomask features, a number between 0 and 1. Default: 0.5
  • mapframe-zoom – Set the zoom level, from "1" to "18", to used if the zoom level cannot be determined automatically from object length or area. Default: 10
  • mapframe-length_km or mapframe-length_mi or mapframe-area_km2 or mapframe-area_mi2 – Determine zoom level by passing in object's length (in kilometres or miles) or area (in square kilometres or square miles). Default: not specified
  • mapframe-frame-coordinates or mapframe-frame-coord – Alternate latitude and longitude coordinates for initial placement of map, using {{coord}}. Default: derived from item coordinates

External style template[සංස්කරණය]

An external style template may be used to allow the modification of display parameters. This can be the same template that is used in conjunction with Template:S-line, but may be a different template. The |style= parameter is used to specify the name of the template where the styling is defined; the template's name must end with the word "style", but this word must be omitted from the |style= parameter. For example, |style=STM will use the {{STM style}} template.

Parameter Description
name_format Formatting the station name in Infobox station
thcolor Font color for table headings in Infobox station
thbgcolor Background color for table headings in Infobox station

For systems which have an Adjacent stations module defined the |style2= parameter may be used to specify a sub-style within that system. For example, |style2=Amtrak old used with |style=Amtrak will return the pre-Acela Amtrak heritage colors from Module:Adjacent stations/Amtrak.

Embedding other infoboxes[සංස්කරණය]

The embedded= parameter can be used to embed another infobox with such capability like {{designation list}} and {{infobox NRHP}}.

Old parameters[සංස්කරණය]

Obsolete / Unsupported[සංස්කරණය]

The following parameters have been obsoleted and will no longer function:

 • baggage_check – Whether bags can be checked
 • facilities – generic facilities parameter; use more specific parameters where possible
 • gates – Type (or presence) of ticket barriers/ gates
 • image_size – Size in pixels of the image of the station
 • local_authority – Local authority or council covering the station
 • map
 • map dot label
 • Melway
 • pte
 • reopened
 • reopening
 • smartcardname – name of any smartcard(s) that are or will be available at the station
 • smartcardstatus – "Yes" if smart card is available, or a date (or other information) if available in the future (see Union (TTC) for an example)
 • station_type
 • travelcentre – Whether there is a travel advice centre
 • iso_region

Deprecated[සංස්කරණය]

The following parameters are deprecated and may be removed in the future:

 • ADA – If any text is placed here a universal symbol for accessibility will appear
 • map_locator – Allows inclusion of an image of the station location on a map, using {{Location map}} or another method directly
Korean name[සංස්කරණය]

Examples[සංස්කරණය]

This first example shows the infobox of Sinanju Station with the Korean names:

Sinanju Ch'ŏngnyŏn Station
Sinanju Chongnyon Station.jpg
Korean name
Hangul신안주청년역
Hanja
Revised RomanizationSinanju-cheongnyeonyeok
McCune–ReischauerSinanju-ch'ŏngnyŏnyŏk
Station statistics
ලිපිනයNorth Korea
Line(s)P'yŏngŭi Line
Kaech'ŏn Line
{{Infobox station 
| name     = Sinanju Ch'ŏngnyŏn Station
| hangul    = 신안주청년역
| hanja     = {{linktext|新|安|州|青|年|驛}}
| mr      = Sinanju-ch'ŏngnyŏnyŏk
| rr      = Sinanju-cheongnyeonyeok
| image     = Sinanju Chongnyon Station.jpg
| image_caption = 
| borough    = [[Anju, South Pyongan|Anju]], [[South Pyongan Province]]
| country    = North Korea
| coordinates  = 
| line     = [[Pyongui Line|P'yŏngŭi Line]]<br />[[Kaechon Line|Kaech'ŏn Line]]
}}

This second example from the Paso Robles station article uses {{Adjacent stations}} in the |services= parameter, and the external style template:

Paso Robles
Paso Robles Train Station.jpg
Station statistics
ලිපිනය800 Pine Street
Paso Robles, California 93446
Line(s)Coast Line
Platforms1 side platform
වේදිකා1
Other information
Owned byCity of Paso Robles
Services
Lua දෝෂය in package.lua at line 80: module 'Module:Adjacent stations/Amtrak' not found.
{{Infobox station
| style    = Amtrak
| name     = Paso Robles
| image    = Paso Robles Train Station.jpg
| address   = 800 Pine Street<br />[[Paso Robles, California]] 93446
| line     = [[Coast Line (UP)|Coast Line]]
| platform   = 1 side platform
| tracks    = 1
| owned    = City of Paso Robles
| services   = {{Adjacent stations|system=Amtrak|line=Coast Starlight|left=Salinas|right=San Luis Obispo|to-left=Seattle|to-right=Los Angeles}}
}}

Microformat[සංස්කරණය]

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

hCard uses HTML classes including:

 • "adr"
 • "county-name"
 • "fn"
 • "label"
 • "locality"
 • "nickname"
 • "note"
 • "org"
 • "region"
 • "street-address"
 • "vcard"

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • "geo"
 • "latitude"
 • "longitude"

Please do not rename or remove these classes.

When giving coordinates, please don't be overly precise.

Tracking categories[සංස්කරණය]

See also[සංස්කරණය]

TemplateData[සංස්කරණය]

TemplateData documentation used by VisualEditor and other tools
See the monthly parameter usage report for this template.

TemplateData for තොරතුරුකොටුව ප්‍රවාහන නැවතුම්පොල

Displays an infobox for a rail, bus, tram or intermodal station.

Template parameters

This template prefers block formatting of parameters.

ParameterDescriptionTypeStatus
Namename

Name of the station

Stringsuggested
Name languagename_lang

ISO 639-1 code (for name)

Stringoptional
Native namenative_name

Name in local language

Stringoptional
Native name languagenative_name_lang

ISO 639-1 code (for native_name)

Stringoptional
Alternative name(s)other_name

Current alternative name(s)

Stringoptional
Style templatestyle

Refers to an external 'style' template

Stringoptional
Style templatestyle2

Refers to an external 'style' template

Stringoptional
Custom headercustom_header cta_header

no description

Stringoptional
Symbolsymbol

Symbol reference of the primary operator or network

Stringoptional
Symbol Locationsymbol_location

The code of location of the station

Stringoptional
Typetype

Transit system name and type of rail station (rapid transit, light rail, tram, commuter rail and/or regional rail)

Example
Southeastern Pennsylvania Transportation Authority|SEPTA rapid transit and tram station; Metrolink (California)|Metrolink commuter rail station; San Diego Transit light rail station; Greater Cleveland Regional Transit Authority|RTA rapid transit station
Stringoptional
Imageimage

Image of the station

Fileoptional
image_uprightimage_upright

Can be used to adjust the size of the image as a ratio

Stringoptional
altalt

Image alt text; see WP:ALT

Stringoptional
Captioncaption image_caption

Caption to be placed under the image of the station

Stringoptional
mlanguagemlanguage

Can be used to insert a language module

Example
{{Infobox Korean name}}
Templateoptional
Hangulhangul

Korean name in Hangul

Stringdeprecated
Hanjahanja

Korean name in Hanja

Stringdeprecated
McCune–Reischauermr

McCune–Reischauer romanization of the name

Stringdeprecated
Revised Romanizationrr

The Revised Romanization of the name

Stringdeprecated
Addressaddress

Street address of the station

Stringsuggested
Administrative subdivisionborough

Country administrative subdivision or borough

Stringoptional
Countrycountry

Country where station is located

Stringoptional
Coordinatescoordinates

Geographic coordinates, using {{coord}}

Templateoptional
Elevationelevation

Elevation above mean sea level

Stringoptional
Ownedowned

Station owner name

Stringoptional
Managermanager

Manager of station. Cannot be used in conjunction with owned.

Unknownoptional
operatoroperator

Station operator name

Stringoptional
Transit authoritytransit_authority

no description

Unknownoptional
lineslines line

List of lines that the station is on. Use {{Plainlist}}

Stringoptional
distancedistance

The distance from a set point on the line, to this station

Stringoptional
platformsplatforms platform

Information on the type of platform(s) at the station

Stringoptional
trackstracks

Number of tracks at the station

Stringoptional
Train operatorstrain_operators

List of train operating companies (TOCs) that serve the station. Use {{Plainlist}}

Templateoptional
bus_routesbus_routes routes

no description

Stringoptional
bus_standsbus_stands

number of bus stands at the station

Numberoptional
bus_operatorsbus_operators

bus operators serving the station

Stringoptional
connectionsconnections other

no description

Stringoptional
structurestructure

no description

Stringoptional
depthdepth

no description

Stringoptional
levelslevels

no description

Stringoptional
parkingparking

no description

Stringoptional
bicyclebicycle

no description

Stringoptional
disableddisabled ADA

What special facilities does the station have for people with disabilities

Stringoptional
architectarchitect

no description

Stringoptional
architectural_stylearchitectural_style

no description

Stringoptional
statusstatus

no description

Stringoptional
codecode

Agency station code (used on tickets/reservations, etc.)

Stringoptional
iataiata

no description

Stringoptional
zonezone

no description

Stringoptional
classificationclassification

no description

Stringoptional
websitewebsite web

no description

Stringoptional
openedopened start

no description

Stringoptional
openingopening starting

no description

Stringoptional
closedclosed end ending

no description

Stringoptional
rebuiltrebuilt

no description

Stringoptional
electrifiedelectrified

no description

Stringoptional
Previous namesformer

no description

Stringoptional
Original companyoriginal

no description

Stringoptional
Pre-grouping companypregroup

no description

Stringoptional
Post-grouping companypostgroup

no description

Stringoptional
Pre-nationalization companyprenational

no description

Stringoptional
yearsyears

no description

Stringoptional
eventsevents

no description

Stringoptional
years1years1

no description

Stringoptional
events1events1

no description

Stringoptional
years2years2

no description

Stringoptional
events2events2

no description

Stringoptional
years3years3

no description

Stringoptional
events3events3

no description

Stringoptional
years4years4

no description

Stringoptional
events4events4

no description

Stringoptional
years5years5

no description

Stringoptional
events5events5

no description

Stringoptional
years6years6

no description

Stringoptional
events6events6

no description

Stringoptional
years7years7

no description

Stringoptional
events7events7

no description

Stringoptional
years8years8

no description

Stringoptional
events8events8

no description

Stringoptional
years9years9

no description

Stringoptional
events9events9

no description

Stringoptional
years10years10

no description

Stringoptional
events10events10

no description

Stringoptional
years11years11

no description

Stringoptional
events11events11

no description

Stringoptional
years12years12

no description

Unknownoptional
events12events12

no description

Unknownoptional
Passengers modulempassengers

Child infobox containing passenger statistics using {{Rail pass box}}

Templateoptional
passengerspassengers

no description

Stringoptional
pass_systempass_system

no description

Stringoptional
pass_yearpass_year

no description

Stringoptional
pass_percentpass_percent

no description

Stringoptional
pass_rankpass_rank

no description

Stringoptional
servicesservices

no description

Stringoptional
services_collapsibleservices_collapsible

no description

Stringoptional
services_stateservices_state

no description

Stringoptional
other_servicesother_services

no description

Stringoptional
other_services_headerother_services_header

no description

Default
Other services
Stringoptional
other_services_collapsibleother_services_collapsible

no description

Stringoptional
other_services_stateother_services_state

no description

Stringoptional
other_services2other_services2

no description

Stringoptional
other_services2_headerother_services2_header

no description

Default
Other services
Stringoptional
other_services2_collapsibleother_services2_collapsible

no description

Stringoptional
other_services2_stateother_services2_state

no description

Stringoptional
embeddedembedded

no description

Stringoptional
nrhpnrhp

no description

Stringoptional
route_maproute_map

no description

Stringoptional
Show mapframe mapmapframe

Specify yes or no to show or hide the map, overriding the default

Default
no
Example
yes
Stringsuggested
Mapframe captionmapframe-caption

Caption for the map. If mapframe-geomask is set, then the default is "Location in <<geomask's label>>"

Stringoptional
Custom mapframemapframe-custom

Use a custom map instead of the automatic mapframe. Specify either a {{maplink}} template, or another template that generates a mapframe map, or an image name. If used, other mapframe parameters will be ignored.

Templateoptional
Mapframe Wikidata itemmapframe-id id qid

Id (Q-number) of Wikidata item to use.

Default
(item for current page)
Stringoptional
Mapframe coordinates mapframe-coordinates mapframe-coord coordinates. coord

Coordinates to use, instead of any on Wikidata. Use the {{Coord}} template.

Default
(coordinates from Wikidata)
Example
{{Coord|12.34|N|56.78|E}}
Templateoptional
Mapframe shapes from Wikidatamapframe-wikidata

et to yes to show shape/line features from the wikidata item, if any, when coordinates are specified by parameter

Example
yes
Stringoptional
Mapframe point featuremapframe-point

Override display of mapframe point feature. Turn off display of point feature by setting to "none". Force point marker to be displayed by setting to "on"

Stringoptional
Mapframe shape featuremapframe-shape

Override display of mapframe shape feature. Turn off by setting to "none". Use an inverse shape (geomask) instead of a regular shape by setting to "inverse"

Stringoptional
Mapframe widthmapframe-frame-width mapframe-width

Frame width in pixels

Default
270
Numberoptional
Mapframe heightmapframe-frame-height mapframe-height

Frame height in pixels

Default
200
Numberoptional
Mapframe shape fillmapframe-shape-fill

Color used to fill shape features

Default
#606060
Stringoptional
Mapframe shape fill opacitymapframe-shape-fill-opacity

Opacity level of shape fill, a number between 0 and 1

Default
0.5
Numberoptional
Mapframe stroke colormapframe-stroke-color mapframe-stroke-colour

Color of line features, and outlines of shape features

Default
#ff0000
Stringoptional
Mapframe stroke widthmapframe-stroke-width

Width of line features, and outlines of shape features

Default
5
Numberoptional
Mapframe markermapframe-marker

Marker symbol to use for coordinates; see [[mw:Help:Extension:Kartographer/Icons]] for options

Example
museum
Stringoptional
Mapframe marker colormapframe-marker-color mapframe-marker-colour

Background color for the marker

Default
#5E74F3
Stringoptional
Mapframe geomaskmapframe-geomask

Wikidata item to use as a geomask (everything outside the boundary is shaded darker). Can either be a specific Wikidata item (Q-number), or a property that specifies the item to use (e.g. P17 for country, or P131 for located in the administrative territorial entity)

Example
Q100
Page nameoptional
Mapframe geomask stroke colormapframe-geomask-stroke-color mapframe-geomask-stroke-colour

Color of outline of geomask shape

Default
#555555
Stringoptional
Mapframe geomask stroke widthmapframe-geomask-stroke-width

Width of outline of geomask shape

Default
2
Numberoptional
Mapframe geomask fillmapframe-geomask-fill

Color used to fill outside geomask features

Default
#606060
Stringoptional
Mapframe geomask fill opacitymapframe-geomask-fill-opacity

Opacity level of fill outside geomask features, a number between 0 and 1

Default
0.5
Numberoptional
Mapframe zoommapframe-zoom

Set the zoom level, from "1" to "18", to used if the zoom level cannot be determined automatically from object length or area

Default
10
Example
12
Numberoptional
Mapframe length (km)mapframe-length_km

Object length in kilometres, for automatically determining zoom level. ONLY use ONE of the available parameters for length or area

Numberoptional
Mapframe length (mi)mapframe-length_mi

Object length in miles, for automatically determining zoom level. ONLY use ONE of the available parameters for length or area

Numberoptional
Mapframe area (km^2)mapframe-area_km2

Object arean square kilometres, for automatically determining zoom level. ONLY use ONE of the available parameters for length or area

Numberoptional
Mapframe area (mi^2)mapframe-area_mi2

Object area in square miles, for automatically determining zoom level. ONLY use ONE of the available parameters for length or area

Numberoptional
Mapframe frame coordinatesmapframe-frame-coordinates mapframe-frame-coord

Alternate latitude and longitude coordinates for initial placement of map, using {{coord}}

Example
{{Coord|12.35|N|56.71|E}}
Templateoptional
Mapframe switchermapframe-switcher

Set to "auto" or "geomasks" or "zooms" to enable Template:Switcher-style switching between multiple mapframes. IF SET TO auto – switch geomasks found in location (P276) and located in the administrative territorial entity (P131) statements on the page's Wikidata item, searching recursively. E.g. an item's city, that city's state, and that state's country. IF SET TO geomasks – switch between the geomasks specified as a comma-separated list of Wikidata items (Q-numbers) in the mapframe-geomask parameter. IF SET TO zooms – switch between "zoomed in"/"zoomed midway"/"zoomed out", where "zoomed in" is the default zoom (with a minimum of 3), "zoomed out" is 1, and "zoomed midway" is the average.

Stringoptional
map_statemap_state

no description

Stringoptional
map_namemap_name

no description

Stringoptional
map_typemap_type

no description

Stringoptional
map_locatormap_locator

no description

Stringoptional
AlternativeMapAlternativeMap

no description

Stringoptional
map_altmap_alt

no description

Stringoptional
map_overlaymap_overlay

no description

Stringoptional
map_dot_labelmap_dot_label

no description

Stringoptional
map_label_positionmap_label_position

no description

Stringoptional
map_captionmap_caption

no description

Stringoptional
map_sizemap_size

no description

Stringoptional
grid_namegrid_name

Name of regional grid (used as label)

Unknownoptional
grid_positiongrid_position

Coordinates in regional grid

Unknownoptional
symbol2symbol2

no description

Unknownoptional
symbol_location2symbol_location2

no description

Unknownoptional
Connections (via param 'other')Connections (via param 'other')

Same as para "connections", using its alias "other"

Unknowndeprecated
symbol3symbol3

no description

Unknownoptional
symbol_location3symbol_location3

no description

Unknownoptional
symbol4symbol4

no description

Unknownoptional
symbol_location4symbol_location4

no description

Unknownoptional
symbol5symbol5

no description

Unknownoptional
symbol_location5symbol_location5

no description

Unknownoptional
symbol6symbol6

no description

Unknownoptional
symbol_location6symbol_location6

no description

Unknownoptional
Footnotesfootnotes

no description

Stringoptional