සැකිල්ල:Infobox monument

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Infobox monument
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

Copy and paste the template below:

Infobox monument
{{Infobox monument
| name     = 
| native_name  = 
| image     = 
| caption    = 
| location   = 
| designer   = 
| type     = 
| material   = 
| length    = 
| width     = 
| height    = 
| begin     = 
| complete   = 
| open     = 
| dismantled  = 
| dedicated_to = 
| map_image   = 
| map_text   = 
| map_width   = 
| relief    = 
| coordinates  = 
| latd = | latm = | lats = | latNS = 
| longd = | longm = | longs = | longEW = 
| lat      = 
| long     = 
| location   = 
| website    =
| extra     = 
}}

Parameter descriptions[සංස්කරණය]

 • monument_name= Name of monument
 • native_name= Native name of monument
 • image= Filename of monument's image
 • caption= Text for caption beneath image
 • coordinates= Latitude and longitude
i.e. {{coord|50|01|01|N|90|01|01|W|region:US_type:landmark|display=inline,title}}
 • location= Area where located (San Francisco, Indiana-Kentucky State Line)
 • designer = Monument designer (Isambard Kingdom Brunel)
 • type= Type of monument (obelisk, megalithic, tomb, mausoleum, tumulus, victory column, triumphal arch)
 • material = Construction material (concrete, steel, iron, stone, brick, wood)
 • length= Length of monument, w/ conversions
 • with= Width of monument, w/ conversions
 • height= Height of monument, w/ conversions
 • begin= Beginning date of construction
 • complete= Completion date
 • open= Opening date
 • dedicated_to = Dedicated to
 • map_image= Name of monument's location map
 • map_text= Caption of monument's map image
 • map_width= Map width in a standard value (pixels, for example) without the "px" suffix
 • relief= Displays a physical location map (if available), instead of the default blank administrative location map
 • latd = , latm = , lats = , latNS = ,
 • longd = , longm = , longs = , longEW =
 • lat= Latitude
 • long= Longitude
 • location
 • website = website
 • extra = Spare field for additional information

Microformat[සංස්කරණය]

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

hCard uses HTML classes including:

 • "adr"
 • "county-name"
 • "fn"
 • "label"
 • "locality"
 • "nickname"
 • "note"
 • "org"
 • "region"
 • "street-address"
 • "vcard"

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • "geo"
 • "latitude"
 • "longitude"

Please do not rename or remove these classes.

When giving coordinates, please don't be overly precise.

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Infobox_monument&oldid=389902" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි