සැකිල්ල:Infobox library

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

To use this infobox, copy the below to the top of the page describing the library and complete the relevant fields.

{{{name}}}
{{{native_name}}}
[[File:{{{logo}}}|{{{logo_size}}}|alt={{{logo_alt}}}|upright={{{logo_upright}}}|{{{logo_alt}}}]]
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}|upright={{{image_upright}}}|{{{alt}}}]]
{{{caption}}}
Country{{{country}}}
Type{{{type}}}
Scope{{{scope}}}
Established{{{established}}}
Architect{{{architect}}}
Reference to legal mandate{{{ref_legal_mandate}}}
Location{{{location}}}
Service area{{{service_area}}}
Coordinates{{{coordinates}}}
Branch of{{{branch_of}}}
Branches{{{num_branches}}}
Collection
Items collected{{{items_collected}}}
Size{{{collection_size}}}
Criteria for collection{{{criteria}}}
Legal deposit{{{legal_deposit}}}
Access and use
Access requirements{{{req_to_access}}}
Circulation{{{annual_circulation}}}
Population served{{{pop_served}}}
Members{{{members}}}
Other information
Budget{{{budget}}}
Director{{{director}}}
Staff{{{num_employees}}}
Parent organization{{{parent_organization}}}
Affiliation{{{affiliation}}}
Website{{{website}}}
{{{module}}}
References: {{{references}}}
{{Infobox library
| name        = 
| native_name    = <!-- Name in native language if different -->
| native_name_lang  = <!-- ISO 639-2 code, e.g. "fr" for French. -->
| logo        = <!-- file name only (no Image: or File:) -->
| logo_size     = 
| logo_alt      = 
| image       = <!-- file name only (no Image: or File:) -->
| image_size     = 
| alt        = 
| caption      = 
| country      = 
| type        = 
| scope       = 
| established    = <!-- {{Start date|year|month|day}} -->
| architect     = <!-- if known and notable -->
| dissolved     = <!-- {{End date|yyyy|mm|dd}} -->
| ref_legal_mandate = 
| location      = 
| service_area    = 
| coordinates    = <!-- {{Coord|latitude|longitude|display=inline,title}} -->
| branch_of     = 
| num_branches    = 
| items_collected  = 
| collection_size  = <!-- {{Format price|number}} -->
| criteria      = 
| legal_deposit   = 
| req_to_access   = 
| annual_circulation = 
| pop_served     = 
| members      = 
| budget       = <!-- {{Currency|value|code}} -->
| director      = 
| num_employees   = 
| parent_organization= <!-- or | parent_organisation = -->
| affiliation    = 
| website      = <!-- {{URL|www.example.com}} -->
| references     = 
| embed       = 
| module       = 
}}

Parameters[සංස්කරණය]

name
Designed for the original name of the library. With libraries in multilingual countries, add the other official names, preceded by '<br/>= '. With libraries having a name in a non-Latin script, use the original name in its script, followed by '<br/>' and its transliteration between parentheses.
native_name
Name of building in native language
native_name_lang
use ISO 639-2 code, e.g. "fr" for French. If there is more than one native name, in different languages, enter those names using {{lang}}, instead.
logo
File name only (no Image: or File:), use logo_upright= to change scaling (<1.0 for tall logo, >1.0 wide logo)
image
File name only (no Image: or File:), use image_upright= to change scaling (<1.0 for tall image, >1.0 wide image)
caption
Description of the image above.
country
To be omitted when the country name appears in the library name (original or in English).
type
Prefer denominations leading to an existing page describing the type of library, such as Academic library, National library, Public library, Special library etc. Should be omitted when the relevant word is already present in the library's name.
scope
To be used if a library is specialized in a particular domain but which is not reflected in its name.
established
Foundation year. Use {{Start date}} template. If the library is still open and operating the {{Start date and age}} template can also be used.
architect
Name of the architect, if known and notable.
dissolved
Date of dissolution or closure. Use {{End date}} template.
ref_legal_mandate
Designed for referencing the law or decree establishing the library and defining its mandate.
location
Normally just town and, where appropriate, province. A full address could be entered for libraries having no website of their own. Avoid redundancies, e.g. repeating the country if it is already mentioned in the 'country' field or in the library's name.
service area
The geographic region served by the library, if not already established in earlier parameters.
coordinates
Entered with a tag {{coord|'latitude'|'longitude'|display=inline,title}}. With this code, the coordinates will also appear on the top of the page (but this redundancy is not considered problematic). Remove ",title" from the "display" parameter to omit the display of the coordinates on the top right.
branch_of
Designed for libraries that are known enough to justify an entry in WP but have little or no autonomy, being a branch of another (larger) library.
num_branches
Number of branches, not counting the headquarters, followed by their location between parentheses.

Collection[සංස්කරණය]

The header 'Collection' will appear only if at least one of the 4 fields below contains data.

items_collected
Allows the specification of the kinds of documents acquired by the library. Prefer denominations having their own page.
collection_size
It makes reading easier to round numbers to 2-3 significant figures using {{Format price}} this allows the source to hold the most accurate number while displaying a much easier to read number formatted per MOS:Dates and numbers.
criteria
Allows to specify the kind of documents the library acquires, be it in its legal mandate or its policy.
legal_deposit
Intended for national libraries, to specify whether they can acquire material through legal deposit, copyright legislation or other kind of agreement.

Access and use[සංස්කරණය]

The header 'Access and use' will appear only if at least one of the 4 fields below contains data.

req_to_access
Allows to specify the conditions to be met for accessing the collections, such as residence, age, membership of a specific community etc.
annual_circulation
Number of lent or used items followed by the period concerned, preferably the most recent past year, between parentheses.
pop_served
Allows to specify the number of potential users when the library serves a specific group, be it by area of residence, age, membership etc. Can be omitted when the circle of potential users is vaguely defined, e.g. for national libraries which, as generally last resource library for national material, may serve the entire world. It makes reading easier to round numbers to 3 significant figures using {{Format price}} and format numbers per MOS:Dates and numbers.
members
Number of registered users. It makes reading easier to round numbers to 3 significant figures using {{Format price}}.

Other information[සංස්කරණය]

The header 'Other information' will appear only if at least one of the 5 fields below contains data.

budget
Annual budget with specification of the currency using {{currency}}, followed by the year concerned (ideally the current one) between parentheses. It makes reading easier to round numbers to 2-3 significant figures, abbreviate millions by an unspaced 'M' and provide the equivalent in US dollars between parentheses. Templates that can also be helpful here are {{Inflation}} and {{Format price}}.
director
When a name is transliterated, provide the name in its original script between parentheses. Add the year of the appointment between parentheses.
num_employees
Number of employees, ideally followed by the number of full-time equivalents (input: [[Full-time_equivalent|FTE]]). It makes reading easier to round numbers to 3 significant figures by using {{Format price}}.
parent_organization
Name of any parent organization. For alternative spelling, use |parent_organisation=
affiliation
Any organizational affiliations.
website
If the website has a home page in English, link directly to it using {{URL}}. Otherwise, specify the language(s) in which the website is.
references
References used specifically to populate infobox.

Use as a child template[සංස්කරණය]

The embed parameter is used when embedding this infobox into another (see the Template:Infobox documentation which explains embedding and subboxes).

{{Infobox ABC
| name    = 
| <!-- etc. -->
| embedded  = <!-- or module= -->
 {{Infobox library
 | embed = yes
 | <!-- etc. -->
 }}<br/>
}}

Embedding other templates[සංස්කරණය]

The module parameter is used for embedding other templates into this infobox (see Wikipedia:Infobox modules).

{{Infobox library
| name = 
| <!-- etc. -->
| module = 
 {{Infobox ABC
 | embed = yes <!-- or child=yes or subbox=yes-->
 | <!-- etc. -->
 }}
}}

Examples[සංස්කරණය]

Example 1[සංස්කරණය]

The National Library of Russia
Российская национальная библиотека
Logo of NLR.jpg
Невский 37.jpg
The 18th-century building of the library
faces Nevsky Prospekt
CountryRussia
TypeNational library
Established1795 (1795)
Reference to legal mandateDecree of the Government of the Russian Federation authorizing the Statute of the Federal State Institution "The National Library of Russia" (March 23, 2001)
LocationSt Petersburg
Coordinates59°56′01″N 30°20′08″E / 59.933611°N 30.335556°E / 59.933611; 30.335556
Collection
Items collectedBooks, journals, newspapers, magazines, official publications, sheet music, sound and music recordings, databases, maps, postage stamps, prints, drawings, manuscripts and media.
Sizeසැකිල්ල:Format price items (සැකිල්ල:Format price books)
Criteria for collectionLegal deposit of materials published in Russia; "Rossika": materials about Russia or materials published by the people of Russia residing abroad; selected foreign scholarly publications and other materials.
Legal depositYes (Legal Deposit Law)
Access and use
Access requirementsReading rooms – free. Russian residents must be 14 or older. Foreign visitors are limited by the period of their visa.
Circulationසැකිල්ල:Format price (2007)
Population servedසැකිල්ල:Format price (2007)
Other information
Budgetසැකිල්ල:Currency (සැකිල්ල:Currency)
Staff1,850
Websitenlr.ru/eng/
{{Infobox library
| name        = The National Library of Russia
| native_name    = Российская национальная библиотека
| native_name_lang  = ru
| logo        = Logo of NLR.jpg
| logo_size     = 180
| logo_alt      = 
| image       = Невский 37.jpg
| image_size     = 
| alt        = 
| caption      = The 18th-century building of the library <br />faces [[Nevsky Prospekt]]
| country      = [[Russia]]
| type        = [[National library]]
| scope       = 
| established    = {{start date|1795}}
| ref_legal_mandate = Decree of the Government of the Russian Federation authorizing the Statute of the Federal State Institution "The National Library of Russia" (March 23, 2001)
| location      = [[St Petersburg]]
| coordinates    = {{coord|59.933611|30.335556|region:RU_type:landmark|display=inline<!--,title-->}}
| branch_of     = 
| num_branches    = 
| items_collected  = Books, [[Academic journal|journals]], newspapers, magazines, [[Official publications of Russia|official publications]], sheet music, sound and music recordings, databases, maps, postage stamps, [[Printmaking|prints]], drawings, manuscripts and media.
| collection_size  = {{Format price|36475000}} items ({{Format price|15000000}} books)
| criteria      = Legal deposit of materials published in Russia; "Rossika": materials about Russia or materials published by the people of Russia residing abroad; selected foreign scholarly publications and other materials.
| legal_deposit   = Yes (Legal Deposit Law)
| req_to_access   = Reading rooms – free. Russian residents must be 14 or older. Foreign visitors are limited by the period of their visa.
| annual_circulation = {{Format price|8880000}} (2007)
| pop_served     = {{Format price|1150000}} (2007)
| members      = 
| budget       = {{Currency|569200000|RUB}} ({{Currency|23400000|USD}})
| director      = 
| num_employees   = 1,850
| website      = {{URL|www.nlr.ru/eng/}}
}}

Example 2: embedded template[සංස්කරණය]

Carnegie Library of Pittsburgh
Carnegie Library of Pittsburgh - IMG 1162.JPG
Interior view of the main branch in the Oakland neighborhood
Establishedපෙබරවාරි 6, 1890 (1890-02-06)
LocationPittsburgh, Pennsylvania
Coordinates40°26′34″N 79°57′03″W / 40.442728°N 79.950787°W / 40.442728; -79.950787
Collection
Sizeසැකිල්ල:Format price (2009)
Access and use
Circulationසැකිල්ල:Format price (2009)
Population servedසැකිල්ල:Format price
Membersසැකිල්ල:Format price (2009)
Other information
Budgetසැකිල්ල:Currency (2009)
Websitewww.CarnegieLibrary.org
Carnegie Library of Pittsburgh Main Branch in the city's Oakland neighborhood
Location:4400 Forbes Ave., Pittsburgh, Pennsylvania
Area:9.5 acres (3.8 ha)
Governing body:Carnegie Library of Pittsburgh
NRHP Reference#:79002158
Significant dates
Added to NRHP:March 30, 1979
Designated PHLF:1970
{{Infobox library
| name        = Carnegie Library of Pittsburgh
| logo        = 
| logo_size     = 100
| logo_alt      = 
| image       = Carnegie Library of Pittsburgh - IMG 1162.JPG
| image_size     = 250
| alt        = 
| caption      = Interior view of the main branch in the Oakland neighborhood
| country      = 
| type        = 
| scope       = 
| established    = {{Start date|1890|02|06}}
| ref_legal_mandate = 
| location      = [[Pittsburgh, Pennsylvania]]
| coordinates    = {{coord|40.442728|-79.950787|region:US-PA_type:landmark|format=dms|display=inline<!--,title-->}}
| branch_of     = 
| num_branches    = 
| items_collected  = 
| collection_size  = {{Format price|5230200}} (2009)
| criteria      = 
| legal_deposit   = 
| req_to_access   = 
| annual_circulation = {{Format price|3529379}} (2009)
| pop_served     = {{Format price|2600000}}
| members      = {{Format price|294733}} (2009)
| budget       = {{Currency|26879454|USD}} (2009)
| director      = 
| num_employees   = 
| website      = {{URL|www.carnegielibrary.org|www.CarnegieLibrary.org}}
| module       = 
 {{Infobox NRHP
 | embed = yes
 | name = 
 | nrhp_type = 
 | designated_other1 = PHLF
 | image = CarnegieLibraryPittsburghFrontEntrance.jpg
 | caption = Carnegie Library of Pittsburgh Main Branch in the city's Oakland neighborhood
 | location = 4400 Forbes Ave., [[Pittsburgh, Pennsylvania]]
 | locmapin = Pennsylvania
 | area = {{convert|9.5|acre|1}}
 | governing_body = Carnegie Library of Pittsburgh
 | refnum = 79002158
 | added = March 30, 1979
 | designated_other1_date = 1970
 }}
}}

Microformat[සංස්කරණය]

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

hCard uses HTML classes including:

 • "adr"
 • "county-name"
 • "fn"
 • "label"
 • "locality"
 • "nickname"
 • "note"
 • "org"
 • "region"
 • "street-address"
 • "vcard"

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • "geo"
 • "latitude"
 • "longitude"

Please do not rename or remove these classes.

When giving coordinates, please don't be overly precise.

TemplateData[සංස්කරණය]

TemplateData documentation used by VisualEditor and other tools

TemplateData for Infobox library

No description.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
Embedembed

no description

Unknownoptional
Namename

no description

Unknownoptional
Library_namelibrary_name

no description

Unknownoptional
Name_enname_en

no description

Unknownoptional
Library_logolibrary_logo

no description

Unknownoptional
Logologo

no description

Unknownoptional
Logo_sizelogo_size

no description

Unknownoptional
Logo_uprightlogo_upright

no description

Unknownoptional
Logo_altlogo_alt

no description

Unknownoptional
Imageimage

no description

Unknownoptional
Image_sizeimage_size

no description

Unknownoptional
Image_uprightimage_upright

no description

Unknownoptional
Altalt

no description

Unknownoptional
Captioncaption

no description

Unknownoptional
Countrycountry

no description

Unknownoptional
Typetype

no description

Unknownoptional
Scopescope

no description

Unknownoptional
Establishedestablished

no description

Unknownoptional
Dissolveddissolved

no description

Unknownoptional
Ref_legal_mandateref_legal_mandate

no description

Unknownoptional
Locationlocation

no description

Unknownoptional
Coordinatescoordinates

no description

Unknownoptional
Branch_ofbranch_of

no description

Unknownoptional
Num_branchesnum_branches

no description

Unknownoptional
Items_collecteditems_collected

no description

Unknownoptional
Collection_sizecollection_size

no description

Unknownoptional
Criteria_for_collectioncriteria_for_collection

no description

Unknownoptional
Legal_depositlegal_deposit

no description

Unknownoptional
Criteriacriteria

no description

Unknownoptional
Req_to_accessreq_to_access

no description

Unknownoptional
Annual_circulationannual_circulation

no description

Unknownoptional
Pop_servedpop_served

no description

Unknownoptional
Membersmembers

no description

Unknownoptional
Budgetbudget

no description

Unknownoptional
Directordirector

no description

Unknownoptional
Dir_sincedir_since

no description

Unknownoptional
Num_employeesnum_employees

no description

Unknownoptional
Websitewebsite

no description

Unknownoptional
Modulemodule

no description

Unknownoptional
Referencesreferences

no description

Unknownoptional

Tracking category[සංස්කරණය]

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Infobox_library&oldid=432036" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි