සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව කෞතුකාගාරය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
තොරතුරුකොටුව කෞතුකාගාරය
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

Copy a blank version to use. All fields must be lowercase.

තොරතුරුකොටුව කෞතුකාගාරය
{{Infobox museum
| name        = 
| native_name     = 
| native_name_lang  = 
| logo        = 
| logo_upright    = 
| logo_alt      = 
| logo_caption    = 
| image        = 
| image_size     = 
| image_upright    = 
| alt         = 
| caption       = 
| map_type      = 
| map_relief     = 
| map_size      = 
| map_caption     = 
| map_dot_label    = 
| coordinates     = <!-- {{coord|LAT|LON|display=inline,title}} -->
| former_name     = <!-- or |former_names= -->
| established     = <!-- {{start date|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
| dissolved      = <!-- {{end date|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
| location      = 
| type        = 
| accreditation    = 
| key_holdings    = 
| collections     = 
| collection_size   = 
| visitors      = 
| founder       = 
| executive_director = 
| leader_type     = 
| leader       = 
| director      = 
| president      = 
| ceo         = 
| chairperson     = 
| curator       = 
| architect      = 
| historian      = 
| owner        = 
| employees      = 
| publictransit    = 
| parking       = <!-- or |car_park= -->
| website       = <!-- {{URL|example.com}} -->
| network       = 
| embedded      = <!-- or |nrhp= -->
}}

Embedding other templates[සංස්කරණය]

The embedded parameter is used for embedding other templates into this infobox (see Wikipedia:Infobox modules).

{{Infobox museum
| name =
| <!-- etc. -->
| embedded =
 {{Infobox NRHP
 | embed = yes <!-- or child=yes or subbox=yes-->
 | <!-- etc. -->
 }}
}}

Parameters[සංස්කරණය]

Note that the examples below are presented in wikicode and do not necessarily reflect actual statistics.

name
Name of the museum
Example: Foo Museum of Art
native_name
Name of the museum in the local language, if different
native_name_lang
ISO 639-2 code for the local language, e.g. "fr" for French. If there is more than one native name, in different languages, enter those names using {{lang}}, instead.
logo
Logo or graphic by which the museum is identified, omitting the wikilink brackets and the "file:" or "image:" namespace
Example: Louvre.jpg
logo_upright
Logo scaling factor
logo_alt
Alt text for the logo, for people who can't see the image
logo_caption
Caption for the logo
image
Image of the museum, omitting the wikilink brackets and the "file:" or "image:" namespace
Example: Louvre.jpg
image_upright
Image scaling factor
alt
Alt text for image, for people who can't see the image
caption
Image caption
map_type
The name of the map template used to construct location map, see Template:Location map#Available map templates
Example: USA Alabama.
map_relief
Set this to y or any non-blank value to use a relief map image provided by the selected location map template (if a relief map is available). For additional information, see Template:Location map#Relief parameter.
map_size
Specify a pixel width for the map image. The default is 220.
Example: map_size=230 (not map_size=230px).
map_caption
Text displayed below the map image.
Example: FooTown
map_dot_label
Text displayed on the map dot.
coordinates
Latitude and longitude. Use {{Coord}}; see that template's documentation for usage information.
former_name
Previous name(s)
established
Date of the museum's establishment. Use {{Start date}}.
Example: {{Start date|1997|03|31}}
dissolved
If defunct, date the museum was dissolved. Use {{End date}}.
Example: {{End date|2007|12|31}}
location
Location of the museum
Example: [[National Mall]], [[Washington D.C.]], [[United States|US]]
Example: [[Moncton]], [[New Brunswick]], [[Canada]]
type
Type of museum, most likely Art museum, Science museum, Children's museum, General interest or similar
Example: [[Art museum]]
Example: [[Science museum]]
Example: [[Children's museum]]
accreditation
Accreditation
Example: [[American Alliance of Museums]]
key_holdings
Key holdings
Example: [[Flaming June]]
collections
Collections
Example: [[Baroque]]
Example: [[Pre-Raphaelite]]
Example: [[Golden Age]]
collection_size
Number of objects
visitors
Number of visitors
Example: 417,096 (2005)
founder
The museum's founder
Example: [[Harold Saxon]]
executive_director
The museum's executive director
Example: [[Harold Saxon]]
Alias: executive director
director
The museum's director
Example: [[Harold Saxon]]
president
Alternative to "director" above
ceo
Alternative to "ceo" above
chairperson
The museum's chair
Example: [[Harold Saxon]]
curator
The curator of the museum
Example: [[John Smith]]
architect
The architect of the museum
Example: [[John Smith]]
historian
The historian of the museum
Example: [[John Smith]]
owner
The owner of the museum
Example: [[Government of the City of Miami]]
employees
The number of employees.
publictransit
The nearest public transport stop
Example: [[Roosevelt/State (CTA)|Roosevelt Station]], [[Chicago Transit Authority]]
car_park
The nearest car park
Example: On site (no charge)
parking
Same as car park, but instead renders the label as "parking" for WP:ENGVAR purposes
website
Official or primary website operated by the museum. Use the template {{URL}}.
Example: {{URL|example.org}}
network
If the museum is part of a museum network, specify the network name to invoke one of the network templates.
embedded
Enter yes if this template is used as a module (sub-template) of another infobox.

Mapframe map[සංස්කරණය]

A Mapframe map is automatically included if:

 • There are coordinates specified on the page's Wikidata item
 • It has not been turned off by setting |mapframe=no
 • Either another type of map has not been set, or |mapframe=yes is set

The following parameters are available for adjusting the mapframe map:

 • Basic parameters:
  • mapframe – Specify yes or no to show or hide the map, overriding the default. Default: no if a pushpin map or map image is specified, yes otherwise
  • mapframe-caption – Caption for the map. Default: blank (or if |mapframe-geomask= is set, "Location in geomask's label")
  • mapframe-custom – Use a custom map instead of the automatic mapframe. Specify either a {{maplink}} template, or another template that generates a mapframe map, or an image name. If used, the subsequent mapframe parameters will be ignored. Default: not specified
  • mapframe-id or id or qid – Id (Q-number) of Wikidata item to use. Default: item for current page
  • mapframe-coordinates or mapframe-coord or coordinates or coord – Coordinates to use, instead of any on Wikidata. Use the {{Coord}} template, e.g. |coord={{Coord|12.34|N|56.78|E}}. Default: coordinates from Wikidata
  • mapframe-wikidata – Set to yes to show shape/line features from the wikidata item, if any, when |coord= is set. Default: not specified
 • Customise which features are displayed:
  • mapframe-shape – Turn off display of shape feature by setting to none. Use an inverse shape (geomask) instead of a regular shape by setting to inverse. Default: not specified
  • mapframe-point – Turn off display of point feature by setting to none. Force point marker to be displayed by setting to on. Default: not specified
  • mapframe-line – Turn off display of line feature by setting to none. Default: not specified
  • mapframe-geomask – Wikidata item to use as a geomask (everything outside the boundary is shaded darker). Can either be a specific Wikidata item (Q-number), or a property that specifies the item to use (e.g. P17 for රට (P17), P131 for එය පිහිටා ඇති පරිපාලන ඒකකය (P131)). Default: museum
  • mapframe-switcher – set to auto or geomasks or zooms to enable Template:Switcher-style switching between multiple mapframes. Default: not specified
   • auto – switch geomasks found in පිහිටීම (P276) and එය පිහිටා ඇති පරිපාලන ඒකකය (P131) statements on the page's Wikidata item, searching recursively. E.g. an item's city, that city's state, and that state's country.
   • geomasks – switch between the geomasks specified as a comma-separated list of Wikidata items (Q-numbers) in the mapframe-geomask parameter
   • zooms – switch between "zoomed in"/"zoomed midway"/"zoomed out", where "zoomed in" is the default zoom (with a minimum of 3), "zoomed out" is 1, and "zoomed midway" is the average
 • Other optional parameters:
  • mapframe-frame-width or mapframe-width – Frame width. Default: 270
  • mapframe-frame-height or mapframe-height – Frame height. Default: 200
  • mapframe-shape-fill – Color used to fill shape features. Default: #606060
  • mapframe-shape-fill-opacity – Opacity level of shape fill, a number between 0 and 1. Default: 0.5
  • mapframe-stroke-color or mapframe-stroke-colour – Color of line features, and outlines of shape features. Default: #ff0000
  • mapframe-stroke-width – Width of line features, and outlines of shape features; default is "5". Default: 5
  • mapframe-marker – Marker symbol to use for coordinates; see mw:Help:Extension:Kartographer/Icons for options. Default: museum
   • Can also be set to blank to override any default marker symbol
  • mapframe-marker-color or mapframe-marker-colour – Background color for the marker. Default: #5E74F3
  • mapframe-geomask-stroke-color or mapframe-geomask-stroke-colour – Color of outline of geomask shape. Default: #555555
  • mapframe-geomask-stroke-width – Width of outline of geomask shape. Default: 2
  • mapframe-geomask-fill – Color used to fill outside geomask features. Default: #606060
  • mapframe-geomask-fill-opacity – Opacity level of fill outside geomask features, a number between 0 and 1. Default: 0.5
  • mapframe-zoom – Set the zoom level, from "1" to "18", to used if the zoom level cannot be determined automatically from object length or area. Default: 10
  • mapframe-length_km or mapframe-length_mi or mapframe-area_km2 or mapframe-area_mi2 – Determine zoom level by passing in object's length (in kilometres or miles) or area (in square kilometres or square miles). Default: not specified
  • mapframe-frame-coordinates or mapframe-frame-coord – Alternate latitude and longitude coordinates for initial placement of map, using {{coord}}. Default: derived from item coordinates

Microformat[සංස්කරණය]

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

hCard uses HTML classes including:

 • "adr"
 • "county-name"
 • "fn"
 • "label"
 • "locality"
 • "nickname"
 • "note"
 • "org"
 • "region"
 • "street-address"
 • "vcard"

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • "geo"
 • "latitude"
 • "longitude"

Please do not rename or remove these classes.

When giving coordinates, please don't be overly precise.

TemplateData[සංස්කරණය]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools; see the monthly parameter usage report for this template.

TemplateData for තොරතුරුකොටුව කෞතුකාගාරය

An infobox for museums

Template parameters

This template prefers block formatting of parameters.

ParameterDescriptionTypeStatus
Namename

Name of the museum

Example
Foo Museum of Art
Linesuggested
Native namenative_name

Name of the museum in the local language, if different

Lineoptional
Native name languagenative_name_lang

The language of the native name

Lineoptional
Logologo

Logo or graphic by which the museum is identified

Example
Louvre.jpg
Filesuggested
Logo uprightlogo_upright

Logo scaling factor

Numberoptional
Logo alt textlogo_alt

Alt text for the logo, for people who can't see the image

Unknownoptional
Logo captionlogo_caption

The caption for the logo

Stringoptional
Imageimage

An image of the museum

Example
Louvre.jpg
Filesuggested
image_sizeimage_size imagesize

no description

Stringoptional
Image uprightimage_upright

Scaling factor for the image

Numberoptional
Image captioncaption

A caption for the image

Stringoptional
Image alt textalt

Alt text for image, for people who can't see the image

Stringoptional
Map typemap_type pushpin_map image_map

The name of the map template used to construct location map, see [[Template:Location map#Available map templates]]

Example
USA Alabama
Linesuggested
Map captionmap_caption

Text displayed below the map image, if latitude and longitude are used

Example
FooTown
Lineoptional
Map sizemap_size

Specify a pixel width for the map image

Default
250
Example
250
Numberoptional
Show map reliefmap_relief pushpin_relief

Set this to y or any non-blank value to use a relief map image provided by the selected location map template (if a relief map is available). For additional information, see [[Template:Location map#Relief parameter]]

Booleanoptional
map_dot_labelmap_dot_label map dot label

no description

Stringoptional
Former nameformer_name former_names

Previous name(s)

Linesuggested
Establishedestablished

Date of establishment, using {{Start date}}

Example
{{Start date|1997|03|31}}
Templatesuggested
Dissolveddissolved

If defunct, date the museum was dissolved. Use {{End date}}

Example
{{End date|2007|12|31}}
Templateoptional
Locationlocation

Location of the museum

Example
[[National Mall]], [[Washington D.C.]], [[United States|US]]
Linesuggested
Coordinatescoordinates

Alternative to other coordinates parameters, taking {{Coord}} as a single value

Example
{{Coord|44.112|N|87.913|W|display=title}}
Templateoptional
Typetype

Type of museum, most likely Art museum, Science museum, Children's museum or similar

Example
[[Art museum]]
Linesuggested
Accreditationaccreditation

no description

Example
[[American Alliance of Museums]]
Lineoptional
Key holdingskey_holdings

Important holdings

Example
[[Flaming June]]
Lineoptional
Collectionscollections collections_type

The types of collections held by the museum

Example
[[Baroque]]
Stringoptional
Collection sizecollection_size collection size collection

Number of objects

Example
20,000
Numberoptional
Visitorsvisitors

Number of visitors

Example
417,096 (2005)
Lineoptional
Founderfounder

The museum's founder

Example
[[Harold Saxon]]
Lineoptional
Executive directorexecutive_director executive director

The museum's executive director

Lineoptional
Directordirector

The museum's director

Lineoptional
Presidentpresident

The museum's president

Lineoptional
CEOceo

The museum's chief executive officer

Lineoptional
Chairpersonchairperson

The museum's chair

Lineoptional
Curatorcurator

The curator of the museum

Lineoptional
Architectarchitect

The architect of the museum

Lineoptional
Historianhistorian

The historian of the museum

Unknownoptional
Ownerowner

The owner of the museum

Example
[[Government of the City of Miami]]
Lineoptional
employeesemployees

no description

Stringoptional
Public transportpublictransit

The nearest public transport stop

Example
[[Roosevelt/State (CTA)|Roosevelt Station]], [[Chicago Transit Authority]]
Lineoptional
Parkingparking

The nearest car park

Example
On site (no charge)
Lineoptional
Car parkcar_park

Same as car park, but instead renders the label as "parking" for [[WP:ENGVAR]] purposes

Lineoptional
Websitewebsite

Official or primary website operated by the museum. Use the template {{URL}}.

Example
{{URL|example.org}}
Templatesuggested
Networknetwork

If the museum is part of a museum network, specify the network name to invoke one of the [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special%3APrefixIndex&prefix=Infobox+museum&namespace=10 network templates]

Lineoptional
nrhpnrhp

no description

Templateoptional
embeddedembedded embed

no description

Templateoptional
leader_typeleader_type

no description

Stringoptional
leaderleader

no description

Stringoptional
map_altmap_alt

no description

Stringoptional

Tracking category[සංස්කරණය]