සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව අභ්‍යවකාශ මෙහෙයුම

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
{{{මෙහෙයුමේ නම}}}
මෙහෙයුම් සලකුන
[[File:{{{insignia}}}|{{{insignia_size}}}]]
මෙහෙයුම් දත්ත{{{stats_ref}}}
මෙහෙයුමේ නම{{{mission_name}}}
අභ්‍යාවකාශ යානාවේ නම{{{spacecraft_name}}}
අභ්‍යාවකාශ යානා වර්ගය{{{spacecraft_type}}}
අභ්‍යාවකාශ ෂටලය{{{shuttle_name}}}
අණදීමේ ඒකකය{{{command_module}}}
සේවා ඒකකය{{{service_module}}}
චන්ද්‍ර යානය{{{lunar_module}}}
අභ්‍යාවකාශයානා ස්කන්ධය{{{spacecraft_mass}}}
ගගනගාමීන් ගණන{{{crew_size}}}
සංඥා නාමය{{{callsign}}}
විදිනය{{{booster}}}
ගුවන්ගතකිරීමේ පීඨිකාව{{{launch_pad}}}
ගුවන්ගතකල දිනය{{{launch_date}}}
අභ්‍යාවකාශයේ ඇවිදීම පටන්ගත්තේ{{{spacewalk_begin}}}
අභ්‍යාවකාශයේ ඇවිදීම අවසන් උනේ{{{spacewalk_end}}}
සඳෙහි ගොඩබැස්වීම{{{lunar_landing}}}
ගොඩබැස්වූ ප්‍රදේශය{{{landing_site}}}
සඳෙහි යානාවෙන් බාහිර ක්‍රියාකාරකම් (EVA) කාලය.{{{lunar_eva_duration}}}
සඳෙහි මතුපිට ගතකල කාලය.{{{lunar_surface_time}}}
සඳෙහි මතුපිට ගමන්කරනා වාහනය{{{lunar_rover}}}
CMP EVA duration{{{cmp_eva_duration}}}
චන්ද්‍ර පාෂාන වල බර{{{lunar_sample_mass}}}
සඳ වටා කක්ෂීය චලිත ගනන{{{lunar_orbits}}}
සම්පූර්ණ අණදීමේ/සේවා ඒකක සඳ වටා කක්ෂයෙහි ගතකල කාලය{{{time_lunar_orbits}}}
ගොඩබැසීම{{{landing}}}
මෙහෙයුම් කාලය{{{mission_duration}}}
කක්ෂගත වාර ගණන{{{orbits}}}
කක්ෂයෙහි පෘථිවියට දුරම ස්ථානය{{{apogee}}}
කක්ෂයෙහි පෘථිවියට සමීපතම ස්ථානය{{{perigee}}}
Apolune{{{apolune}}}
Perilune{{{perilune}}}
කක්ෂගත කාලය{{{period}}}
කක්ෂ උන්නතාංශය{{{altitude}}}
ආනතිය{{{inclination}}}
Distance traveled{{{distance_traveled}}}
Burn time{{{sso_burn}}}
Maximum velocity{{{max_velocity}}}
Peak acceleration{{{peak_accel}}}
Peak deceleration{{{peak_decel}}}
First Docking
Docking port{{{port1}}}
Docking date{{{dock1}}}
Undocking date{{{undock1}}}
Time docked{{{time1}}}
Second Docking
Docking port{{{port2}}}
Docking date{{{dock2}}}
Undocking date{{{undock2}}}
Time docked{{{time2}}}
Third Docking
Docking port{{{port3}}}
Docking date{{{dock3}}}
Undocking date{{{undock3}}}
Time docked{{{time3}}}
ගගනගාමීන්ගේ ඡායාරූපය
[[Image:{{{crew_photo}}}|200px]]
{{{crew_caption}}}
ආශ්‍රිත මෙහෙයුම්
පෙර මෙහෙයුම පසු මෙහෙයුම
{{{previous_mission}}} {{{next_mission}}}

{{{footnotes}}}
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Full blank syntax[සංස්කරණය]

{{තොරතුරුකොටුව අභ්‍යවකාශ මෙහෙයුම
| mission_name    =
| insignia      =
| insignia_size   =
| spacecraft_name  =
| spacecraft_type  =
| shuttle_name    =
| shuttle_notes   =
| command_module   =
| service_module   =
| lunar_module    =
| booster      =
| stats_ref     =
| callsign      =
| crew_size     =
| launch_pad     =
| launch_date    =
| spacewalk_begin  =
| spacewalk_end   =
| lunar_landing   =
| landing_site    =
| lunar_eva_duration =
| lunar_rover    =
| cmp_eva_duration  =
| lunar_surface_time =
| lunar_sample_mass =
| lunar_orbits    =
| time_lunar_orbits =
| landing      =
| mission_duration  =
| orbits       =
| apogee       =
| perigee      =
| apolune      =
| perilune      =
| period       =
| altitude      =
| inclination    =
| distance_traveled =
| sso_burn      =
| max_velocity    =
| peak_accel     =
| peak_decel     =
| spacecraft_mass  =
| crew_photo     =
| crew_caption    =
| previous_mission  =
| next_mission    =
| footnotes     =
}}

Microformat[සංස්කරණය]

The HTML mark up produced by this template includes an hCalendar microformat, which makes the event details parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to a calendar or diary application. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Dates will only appear if you use {{Start date}} or {{End date}} (use the former for single dates; but do not use any of these if the date is before 1583 CE). URLs will only be included if you use {{Url}}

hCalendar uses HTML classes including:

 • attendee
 • contact
 • description
 • dtend
 • dtstart
 • location
 • organiser
 • summary
 • url
 • vevent

Please do not rename or remove these classes; nor collapse nested elements which use them.

See Also[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Spaceflight infoboxes