සාකච්ඡාව:වැලිවිට සරණංකර හිමි

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

වැලිවිට සරණංකර හිමි ලිපිය සම්බන්ධව යම් ගැටලුවක් ඇතිනම් කරුණාකර විමසන්න. කරුණාකර අත්සන ඉවත් නොකරන මෙන් ඉල්ලා සිටිමි. --S.b.wijesundara (talk) 15:45, 14 පෙබරවාරි 2013 (යූටීසී)

හිමි උපන් කාලයේ ලංකාවේ ජූනි යැයි මසක් භාවිතා වුනිද? මිය ගිය දින සිංහල ක්‍රමයටද උපන් දින ඉංග්‍රීසි ක්‍රමයටද ඇයි? ---ශ්වෙත (talk) 13:57, 26 පෙබරවාරි 2013 (යූටීසී)