සාකච්ඡාව:මුල් කාලීන සංගීතය

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්

වාද කළ මකා දැමීම[සංස්කරණය]

English wikipedia has an article on this subject. I'm not sure about the validity of the request. Please initiate a deletion discussion. --Lee (talk) 15:51, 30 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)Reply[reply]

Content moved to සංගීතය. So... I think we shouldn't keep it here. Am I right? --තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 15:56, 30 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)Reply[reply]