සාකච්ඡාව:අඟහරු (වක්‍රෝක්තිහරණය)

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්

wanted to change first line as අඟහරු යනු හිරුගේ සිට සිව්වෙනුව පිහිටි ග්‍රහලෝකයයි . But was unsucessfull. I think the title of the main article should go as "අඟහරු"

this page should be අඟහරු_(වක්‍රෝත්තිහරණය). But I cant move it to itසමන් (talk) 05:41, 6 ජනවාරි 2011 (යූටීසී)Reply[reply]
Dear සමන්
I think this is not අඟහරු_(වක්‍රෝත්තිහරණය). This is just 2 meanings or point of view on same topic. අඟහරු_(වක්‍රෝත්තිහරණය) page could have list of articles with other orticles using word අඟහරු. Some examples are
  • අඟහරු_(ගීතය)
  • අඟහරු_(චිත්‍රපටය)
This article is somewhat smiler to the article "China" in English Wikipedia. (I accept its not the same concept)
Singhalawap (talk) 09:54, 6 ජනවාරි 2011 (යූටීසී)Reply[reply]


Hi Singhalawap,

Thanks for the reply.
I think we are making things too complicated to average users here. In the case of China there is "China_(disambiguation)" page and for Mars,Mars_(disambiguation) page in en.Wiki. Cant we have exact same structure here also which makes things much clearer for avg users. I assume that many of the users search for the word "Mars" would most probably will like to go to the article about planet Mars.
page අඟහරු has to about the the planet අඟහරු (like in en and most other wikis)
All other stuff (in my opinion) should be included in the page අඟහරු_(වක්‍රෝත්තිහරණය) ( like in en and most other wikis).
Thanks
සමන් (talk) 18:00, 6 ජනවාරි 2011 (යූටීසී)Reply[reply]
මම එකඟයි සමන් එක්ක. ප්‍රධාන ලිපිය අඟහරු වෙන්න ඕනැ. ඒ කියන්නේ ග්‍රහලොව ගැන. අනිත් එව්වා බහු තේරුම් පිටුවට යන්න ඕනැ. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 18:49, 26 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)Reply[reply]
අපි වැඩියෙන් අඟහරු කියන්නේ ග්‍රහලෝකයට නේද? නක්ෂතයේ එන අඟහරු ගැනත් ගොඩාක් අය කතා වෙනවා. බහු භාවිත වචනය ප්‍රධාන ලිපිය කර ගත්තාම හරි නේද? -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 18:59, 26 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)Reply[reply]
මම හිතන්නෙත් ග්‍රහලෝකය ගැන ලිපිය ප්‍රධාන ලිපිය වෙන්න ඕන කියලා. --Lee (talk) 02:37, 27 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)Reply[reply]