අඟහරු (වක්‍රෝක්තිහරණය)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

අඟහරු යන්නෙන් පහත දේ අදහස් විය හැක.