අඟහරු (වක්‍රෝක්තිහරණය)

විකිපීඩියා වෙතින්

අඟහරු යන්නෙන් පහත දේ අදහස් විය හැක.