ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම පළාතේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Divisional Secretariats of Sri Lanka

ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම පළාතේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 36 කි. එ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ 20ක් මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ 11ක් හා නුවර එළිය දිස්ත්‍රික්කයේ 5ක් ලෙසය.

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

නුවර එළිය දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]

බාහිර සබැදි[සංස්කරණය]