ශ්‍රී ලංකාවේ තැපැල් කාර්යාල ලැයිස්තුව/ම

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ශ්‍රී ලංකාවේ තැපැල් කාර්යාල ලැයිස්තුව/ම යනු සිංහල අකාරාදියෙහි අක්ෂරයෙන් ඇරඹෙන නමක් සහිත ශ්‍රී ලංකාවේ තැපැල් කාර්යාල ලැයිස්තුවයි.

තැපැල් කාර්යාල යෙහි නම දුරකතන අංකය(න්) සංකේත අංකය
මඩකලපුව (065) 222 4450, (065) 222 2252, (065) 222 4454, (065) 222 2254, (065) 222 2251, (065) 222 2599, (065) 222 2552