ශ්‍රී ලංකාවේ තැපැල් කාර්යාල ලැයිස්තුව/බ

විකිපීඩියා වෙතින්

ශ්‍රී ලංකාවේ තැපැල් කාර්යාල ලැයිස්තුව/බ යනු සිංහල අකාරාදියෙහි අක්ෂරයෙන් ඇරඹෙන නමක් සහිත ශ්‍රී ලංකාවේ තැපැල් කාර්යාල ලැයිස්තුවයි.

තැපැල් කාර්යාල යෙහි නම දුරකතන අංකය(න්) සංකේත අංකය
බඩල්කුඹුර (055) 225 0450, (055) 225 0250, (055) 225 0251
බද්දෙගම (091) 229 2250, 80200
බදුල්ල (055) 222 2250, (055) 222 2251, (055) 222 2254, (055) 222 2253, (055) 222 2252, (055) 222 4151, (055) 222 4150, (055) 222 2140
බදුරලිය (034) 224 6868, (034) 224 6869, (034) 224 6870, (034) 224 6867, (034) 224 4453
බකමූණ (066) 222 2251, (066) 222 2250, (066) 225 6652, (066) 222 2253
බලන්ගොඩ (045) 228 8050, (045) 228 7350, (045) 228 7250, (045) 228 7251, (045) 228 7253
බලපිටිය (091) 222 2140
බණ්ඩාරගම (038) 229 0250, (038) 229 1854, (038) 229 1870, (038) 229 0252
බණ්ඩාරවෙල (057) 227 2250, (057) 222 4032, (057) 222 2251, (057) 222 2252, (057) 222 2254
බරවක්කුඹුක (047) 222 3923
බටපොල (091) 226 0376
බත්තරමුල්ල 288 9452, 286 2452, 286 2241
බටුවත්ත 237 248
බෙලිඅත්ත (047) 224 3250, (047) 225 1183, (047) 224 3252
බෙලිහුල්ඔය (045) 228 0250, (045) 228 0151
බෙම්මුල්ල (033) 228 8488, (033) 229 5313