ශ්‍රී ලංකාවේ තැපැල් කාර්යාල ලැයිස්තුව/න

විකිපීඩියා වෙතින්

ශ්‍රී ලංකාවේ තැපැල් කාර්යාල ලැයිස්තුව/න යනු සිංහල අකාරාදියෙහි අක්ෂරයෙන් ඇරඹෙන නමක් සහිත ශ්‍රී ලංකාවේ තැපැල් කාර්යාල ලැයිස්තුවයි.

තැපැල් කාර්යාල යෙහි නම දුරකතන අංකය(න්) සංකේත අංකය
නාගොඩ (091) 2296415 80110

(071)8212124