ශ්‍රී ලංකාවේ තැපැල් කාර්යාල ලැයිස්තුව/ආ

විකිපීඩියා වෙතින්

ශ්‍රී ලංකාවේ තැපැල් කාර්යාල ලැයිස්තුව/ආ යනු සිංහල අකාරාදියෙහි අක්ෂරයෙන් ඇරඹෙන නමක් සහිත ශ්‍රී ලංකාවේ තැපැල් කාර්යාල ලැයිස්තුවයි.

තැපැල් කාර්යාල යෙහි නම දුරකතන අංකය(න්) සංකේත අංකය
ආනමඩුව (032) 226 3250, (032) 226 3671, (032) 226 3297