විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/නොවැම්බර් 23

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

නොවැම්බර් 23: ක්‍රිස්තු රජාණන්ගේ මංගල්‍යය, ක්‍රිස්තියානි ආගම (2014)

Ruwanwelisaya.jpg
Official Photographic Portrait of Don Stephen Senanayaka (1884-1952).jpg

තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 22නොවැම්බර් 23නොවැම්බර් 24

දැන් වේලාව 2021 ජූලි 27 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න