විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/දෙසැම්බර් 14

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

දෙසැම්බර් 14: අබ්කශියාවෙහි යුද්ධය අතරතුර මරාදමන ලද ළමුන්ගේ දිනය (1992)

Three Gorges Dam

  • 557 – විශාල භුමිකම්පාවක් මඟින් කොන්ස්තන්තිනෝපල් නගරයට විශාල ලෙස හානි පමුණුවන ලදී.
  • තවත් සිදුවීම්: දෙසැම්බර් 13 දෙසැම්බර් 14 දෙසැම්බර් 15

    දැන් වේලාව 2021 පෙබරවාරි 26 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න