විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/ජනවාරි 8

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ජනවාරි 8: එස්.ඩබ්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ උපන්දිනය

තවත් සිදුවීම්: ජනවාරි 7 ජනවාරි 8 ජනවාරි 9

දැන් වේලාව 2020 ජූලි 7 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න