ලංකාවේ අප ස්වාමිදුවගේ බැසිලිකාව

විකිපීඩියා වෙතින්
ලංකාවේ අප ස්වාමිදුවගේ බැසිලිකාව
මූලික තොරතුරු
පිහිටීමතේවත්ත, රාගම,
ශ්‍රී ලංකාව ශ්‍රී ලංකාව
අනුබැඳියාවරෝමානු කතෝලික
පුද කළ වර්ෂය1974
විනයානුගත හෝ සංවිධානාත්මක තත්ත්වයසුළු බැසිලිකාව
ජාතික සිද්ධස්ථානය
වෙබ්අඩවියනිල වෙබ් අඩවිය
ගෘහනිර්මාණ විස්තර
ඉදිකිරීම ඇරඹුම1950
සම්පූර්ණ කෙරුණේ1974

ලංකාවේ අප ස්වාමිදුවගේ බැසිලිකාව යනු, ශ්‍රී ලංකාවේ, තේවත්තේ පිහිටා ඇති බැසිලිකා තත්ත්වයෙහි රෝමානු කතෝලික දේවස්ථානයකි.