මාතර අප ස්වාමිදුවගේ දේවස්ථානය

විකිපීඩියා වෙතින්
මාතර අප ස්වාමිදුවගේ දේවස්ථානය
The Shrine of Our Lady of Matara
මූලික තොරතුරු
අනුබැඳියාවරෝමානු ක‍තෝලික

මාතර අප ස්වාමිදුවගේ දේවස්ථානය (ඉංග්‍රීසි:  Shrine of Our Lady of Matara) ශ්‍රී ලංකාවේ මාතර පිහිටි රෝමානු කතෝලික දේවස්ථානයකි.

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]