මාතර අප ස්වාමිදුවගේ දේවස්ථානය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
මාතර අප ස්වාමිදුවගේ දේවස්ථානය
The Shrine of Our Lady of Matara
මූලික තොරතුරු
අනුබැඳියාවරෝමානු ක‍තෝලික

මාතර අප ස්වාමිදුවගේ දේවස්ථානය (ඉංග්‍රීසි:  Shrine of Our Lady of Matara) ශ්‍රී ලංකාවේ මාතර පිහිටි රෝමානු කතෝලික දේවස්ථානයකි.

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]