ප්‍රෝටෝන–ප්‍රෝටෝන දාම ප්‍රතික්‍රියාව

විකිපීඩියා වෙතින්
The proton–proton chain reaction dominates in stars the size of the Sun or smaller

ප්‍රෝටෝන–ප්‍රෝටෝන දාම ප්‍රතික්‍රියාව යනු න්‍යෂ්ටි සංස්ලේෂණ ක්‍රියාවලියකි.

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]