ප්‍රවර්ගය:ග්‍රීක ගණිතඥයෝ

විකිපීඩියා වෙතින්
Mathematicians of the Greek World: Ancient Greek | Byzantine | Modern Greek

Those mathematicians associated with Greek civilization have been subcategorised by period.

දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.