ග්‍රීක ගණිතඥ ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
(List of Greek mathematicians වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search

අතීතයේ සිට ග්‍රීක ශිෂ්ටාචාරය ගණිතය සම්බන්ධ සොයාගැනීම පිළිබඳව ප්‍රධාන මෙහයක් ඉටුකොට ඇත. ග්‍රීක ගණිතඥයන් බොහෝ දෙනෙක් ඔවුන්ගේ ගණිතය කෙරෙහි සිදුකොට ඇති මෙහෙය පදනම්ව මෙම ලැයිතුවට ඇතුළත් ව ඇත.

පුරාණ ග්‍රීක ගණිතඥ ලැයිස්තුව[සංස්කරණය]

බයිසැන්ටයින් ගණිතඥ ලැයිස්තුව[සංස්කරණය]

නූතන ග්‍රීක ගණිතඥ ලැයිස්තුව[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

 1. Lucius Bullard (1 April 2009). God's Big Bang. Strategic Book Publishing. p. 3. ISBN 978-1-60693-992-5.
 2. Kleiner, Fred (8 January 2009). Gardner's Art through the Ages: The Western Perspective. Cengage Learning. p. 265. ISBN 978-0-495-57360-9.
 3. Modinos, Antonis (4 October 2013). From Aristotle to Schrödinger: The Curiosity of Physics. Springer Science & Business Media. p. 5. ISBN 978-3-319-00750-2.
 4. Fried, Michael N. (2001). Apollonius of Perga's Conica: Text, Context, Subtext. BRILL. p. 59. ISBN 90-04-11977-9.
 5. The Works of Archimedes. Cosimo, Inc. 1 June 2007. p. 6. ISBN 978-1-60206-252-8.
 6. J. Nahin, Paul. When Least Is Best: How Mathematicians Discovered Many Clever Ways to Make Things as Small (or as Large) as Possible. Princeton University Press. p. 47.
 7. Xiao, Jie (2008). Integral and Functional Analysis. Nova Publishers. p. 1996.
 8. "Charalambos D. Aliprantis passed away".
 9. Jonathan Borwein; Igor Shparlinski; Wadim Zudilin (2013). Number Theory and Related Fields: In Memory of Alf van der Poorten. Springer. p. 5.
 10. Richard P. Olenick; Tom M. Apostol. The Mechanical Universe: Mechanics and Heat, Advanced Edition. Cambridge University Press. p. 588.
 11. "Introduction to Probability - The Science of Uncertainty". edX.
 12. Mathematical Reviews - Volume 2003 - Page 4687, year = 2003
 13. MacArthur Fellows: The First 25 Years, 1981-2005, p. 75- 76, John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, 2005
 14. Piermarco Cannarsa; Carlo Sinestrari. Semiconcave Functions, Hamilton-Jacobi Equations, and Optimal Control. Springer. p. 9.
 15. Timothy Gowers; June Barrow-Green; Imre Leader (2010). The Princeton Companion to Mathematics. Princeton University Press. p. 17.
 16. "Apostolos Doxiadis". Faber.co.uk. Archived from the original on 2014-05-03.
 17. Irene Dorfman; A. S. Fokas; Izrailʹ Moiseevich Gelʹfand (1997). Algebraic Aspects of Integrable Systems: In Memory of Irene Dorfman. Springer. p. 8.
 18. Chen, Wen (2008). New Models and Solutions for Stochastic Optimization for R&D and Transportation Problems. p. 1.
 19. Matthew Foreman; Akihiro Kanamori (2009). Handbook of Set Theory. Springer. p. 330.
 20. "Metropolis, Nicholas Constantine (1915-1999) - from Eric Weisstein's World of Scientific Biography". Scienceworld.wolfram.com. 1952-03-15.
 21. Moschovakis, Y.N. (1987). Descriptive Set Theory. p. vii.
 22. Macorini, Edgardo (1988). The History of Science and Technology: 1900-1970. p. 704.
 23. R. W. Gerchberg, Super-resolution through error energy reduction. Opt. Acta 21, 709-720 (1974)
 24. Marks, Robert J (2008). Handbook of Fourier Analysis & Its Applications. p. 223.
 25. Rassias, T.M. (2003). Functional Equations, Inequalities and Applications. Springer. p. 7.
 26. Peter Gritzmann; Bernd Sturmfels; Victor Klee. Applied Geometry and Discrete Mathematics: The Victor Klee Festschrift. American Mathematical Soc. p. 415.
 27. Hsinchun Chen; Edna Reid; Joshua Sinai; Andrew Silke; Boaz Ganor (2008). Terrorism Informatics: Knowledge Management and Data Mining for Homeland Security. Springer. p. 39. ISBN 9780387716138.
 28. M. Picardello; W. Woess (1999). Random Walks and Discrete Potential Theory. Cambridge University Press. p. 356.
 29. Piunovskiy, Alexey B. (2010). Modern Trends in Controlled Stochastic Processes. Luniver Press. p. 161. ISBN 9781905986309.