පළමුවන පියුනික් යුද්ධය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
පළමුවන පියුනික් යුද්ධය
පියුනික් යුද්ධ පිළිබඳ ලිපි පෙළෙහි කොටසකි
First Punic War 264 BC v2.png
ක්‍රිපූ 264 කාලයෙහි බටහිර මධ්‍යධරණී මුහුදු ප්‍රදේශය. රෝමය රතු පැහැයෙන්ද, කාර්තේජය දම් පැහැයෙන්ද සහ, සරකියුසය කොළ පැහැයෙන් දැක්වෙයි.
දිනය264–241 BCE
(වසර 23 ක්)
ස්ථානයමධ්‍යධරණී මුහුද, සිසිලිය, උතුරු අප්‍රිකාව, ඉතාලිය, සාර්ඩිනියාව
ප්‍රතිඵලය රෝමානු ජයග්‍රහණය
බලප්‍රදේශාත්මක
වෙනස්කම්
සිසිලිය රෝමානුවන් විසින් ඈඳාගැනුම ( සරකියුස රාජධානිය හැර)
රණපත්හු
රෝමානු ජනරජය කාර්තේජය
සරකියුසය
ආඥාපතීන් සහ නායකයන්
මාර්කුස් ආටීලියුස් රේගුලුස් (යුද්ධ සිරකරු)
ගායියුස් ලුටාටියුස් කටුලුස්
ගයියුස් ඩුයීලියුස්
හැමිල්කර් බාර්කා
මහා හැනෝ
සාධාරණ හස්ඩ්රුබල්
සැන්තිපස්
ප්‍රබලතාව
නොදනී නොදනී
ආපතිකයන් සහ හානියන්
700 ක්වින්කරේමේ හබල් නැව්
400,000 මිය ගොස්
500 ක්වින්කරේමේ හබල් නැව්

බටහිර මධ්‍යධරණී පෙදෙසෙහි සිටි මහා බලවතුන් දෙදෙන වන පුරාතන කාර්තේජය සහ රෝමානු ජනරජය අතර ඇවිලුණු යුද්ධ තුන අතුරින් පළමුවැන්න, පළමුවන පියුනික් යුද්ධය (ක්‍රිපූ 264 සිට 241) විය.