පරිශීලක සාකච්ඡාව:Srimalpunchi

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Heckert GNU white.svg

Welcome Srimalpunchi to Sinhalese Wikipedia!

Thank you for your contributions to Sinhalese Wikipedia!

You truly seem to have a genuine interest in this Wiki project and I hope it will blossom into something great. I hope you enjoy editing here and being a Wikipedian! Please sign your name on talk pages using four tildes (~~~~); this will automatically produce your name and the date. If you need help, just ask me on my talk page.

Enjoy! --Jose77 20:28, 4 October 2007 (UTC)

විකිපීඩියා:ප්‍රජා ද්වාරය‎[සංස්කරණය]

We don’t have a namespace called විකිපීඩියා yet in our project. So I’ll have to revert your move on the 'විකිපීඩියා:ප්‍රජා ද්වාරය‎'. --Lee 12:09, 21 October 2007 (UTC)

Ayubowan :)[සංස්කරණය]

Dear Srimalpunchi, I am wondering if somebody would be so kind to help me translate a version of two or three sentences of this article for the Sinhalese (.si) wikipedia? Thank you very much for any advice or help you cold provide, -Peaceful Lakmini 22:44, 11 ජනවාරි 2008 (UTC)

Gratitude[සංස්කරණය]

Gnu-color-reiss-head.jpg
THANKYOU SO MUCH Srimalpunchi for your Excellent Translation effort!
I am very very Grateful.
May God Bless You!
If you want any of your favourite articles to be translated into the Chinese or Taiwanese language, then I would certainly be glad help you.
Yours Sincerely, From --Jose77 20:29, 23 ජනවාරි 2008 (UTC)

namespace translation project[සංස්කරණය]

Thanks so much, I'll put this in bugzilla right at this moment! Kylu (speak!) 00:35, 26 ජනවාරි 2008 (UTC)

 • Hiya, just a follow-up: I'm going to do translation work over on betawiki: to move the changes from here to there, that way the developers can import them and use them on Sinhalese projects everywhere. If you're interested in helping me with this, it'd be appreciated also! :D Kylu (speak!) 03:35, 28 ජනවාරි 2008 (UTC)

ඇරයුමයී ![සංස්කරණය]

හිතවත් Srimalpunchi,

සිංහල විකිපීඩියාව‍‍ට ‍‍ඔබේ ක්‍රියාකාරී සහයෝගයට ස්තුතියි.මෙහි ඉදිරි වැඩ සඳහා ඔබේ අදහස්ද ‍ලබා ගැනීම සඳහා ඔබ හා සම්බන්ධවිය හැකි තොරතුරක් ලබා දිය හැකිද? මම --Asiri wiki 08:17, 6 අප්‍රේල් 2008 (UTC)

ඔබට ජය !

Opposing my request for Adminship[සංස්කරණය]

Crossposted from User talk:Kylu It's o.k. you have opposed my request for adminship in Sinhala Wikipedia. It's your judgement; it's your decision. But, some statements you have made are totally false. For example you have mentioned "I've tried to discuss Student.IRQUE.UOC's uploads with him but I don't think he sees the notes on his talkpage."- This is totally false; you never tried contact me over this issue. As a matter of fact I open my account every day and read my talk page. Please clarify this and please note that your comment may have affected the decision of others tooSrimalpunchi (talk) 07:35, 28 July 2008 (UTC)

I think you very drastically misunderstood that whole section. The person with the oppose vote is Lee. I merely left you a question that was directed at you. By "him" I meant the UOC account. If you check the UOC talkpage, you'll see the numerous notes I've left him (as in UOC) regarding these uploads. I wasn't talking about you at all, and I still expect you to look over the situation and leave an answer explaining how, as an administrator, you would deal with that situation. :) I'll cross-post this to the relevant si.wp pages also. Kylu (speak!) 16:23, 28 ජූලි 2008 (UTC)
I left a reply to your question on my si: talkpage. I'm visiting this wiki often, so we can leave the conversation in one place there. Thanks. Kylu (speak!) 01:52, 30 ජූලි 2008 (UTC)


නෙරංජන් විජයරත්න[සංස්කරණය]

Dear Srimalpunchi,

Thankyou for your kind contribution to translate නෙරංජන් විජයරත්න's page to singhla.

According to your ml I chnaged that as it looks nicer, but you are free to do any alteration.

If you have free time kind enough to translate too එඬ්වින් විජයරත්න to singhla.

Kind Regards,

Lankadeepa

පංච ශීලය[සංස්කරණය]

ඔබගේ පංච ශීලය ලිපියේ අත්වැරැදදක් සිදුවී ඇතැයි සිතමි. එහි ඇත්තේ අෂ්ටාංග ශීලය පිලිබඳවයි Singhalawap

අනාථ ලිපි[සංස්කරණය]

මේ වෙනුවෙන් අපි කුමක් කරමුද? -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 13:39, 8 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

yes, that is better. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 13:47, 8 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
Ukussa, හංසක123 එක් කරන ලිපි බොහෝමයක් ඉංග්‍රීසි විකියෙන් වන නිසාත් ඔහු ඒ අදාළ ලිපියට ඇති සබැඳිය දන්නා නිසාත් එය ඔහුට කිරීම පහසු දෙයකි. එයට බල කිරීමට අපට හැකියාවක් ඇතැයි නොසිතමි. නමුත් ඉල්ලීමක් කළ හැකිය. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 16:48, 8 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
Srimalpunchi, ඔව් ඔබ නිවැරදිය. නමුත් මෙය අමතර කාර්යයකි. අපේ මූළික අරමුණ මෙවන් ලිපිවල වැරදි සැදීම නම් ගැටළුවක් නොමැත. නමුත් අපට තව බොහෝ දේ කිරීමට ඇත. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 16:48, 8 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

Thank you[සංස්කරණය]

Hi, Thank you for the support. we can make better Sinhala wiki. I always wait for your help. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 07:58, 13 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

About Rehabilitating "Felidae Company" Articles[සංස්කරණය]

පරිශීලක:Shane44 has done a model merging here. If that way of merging you have described, is taking too much time I think we can move the content without history. We need to discuss about this issue. if the community is OK with merging without history(cut & paste) we can proceed. What shall we do? -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 08:43, 13 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

ප්‍රවර්ගය භෞතික විද්‍යාව & භෞතිකවේදය[සංස්කරණය]

අප කුමක් භාවිතා කළ යුතුද?

 • ප්‍රවර්ගය:භෞතික විද්‍යාව - (this was deleted, but I would like to use this)
 • ප්‍රවර්ගය:භෞතිකවේදය
ස්තුතියි! -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 16:57, 20 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
Yes. In general we use විද්‍යාව for science not වේදය. So we can explain him about this. Thank you for the info exchange.
ස්තුතියි! -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 17:12, 20 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

දඹුලු ලෙන් විහාරය[සංස්කරණය]

Hello Srimal, I removed the gallery per en:WP:NOTREPOSITORY. I appreciate if you could see the reason and remove the gallery. In EN article too, the gallery has been removed. Best--Chanaka L (talk) 02:50, 20 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

I append below the extract from en:WP:NOTREPOSITORY you quoted.
"Mere collections of photographs or media files with no text to go with the articles. If you are interested in presenting a picture, please provide an encyclopedic context, or consider adding it to Wikimedia Commons. If a picture comes from a public domain source on a website, then consider adding it to Wikipedia:Images with missing articles or Wikipedia:Public domain image resources."
You may note that the article is not a "Mere collections of photographs or media files with no text to go with the articles." It does have sufficient text, I believe, and the picture gallery is a mere support for the reader to get a clear "picture".
Thus, you have by mistake or otherwise done a gross misinterpretation. Please note that I do not see any reason to withdraw the Picture Gallery from the article. Thanks---- Srimalpunchi (talk) 03:59, 20 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
No, I haven't made a mistake or misinterpreted the guideline. That's the guideline frequently siting when extensive image galleries cleaned up. Let me quote en:Wikipedia:Image use policy,

However, Wikipedia is not an image repository. A gallery is not a tool to shoehorn images into an article, and a gallery consisting of an indiscriminate collection of images of the article subject should generally either be improved in accordance with the above paragraph or moved to Wikimedia Commons.

This is unbelievable, I hope you see that the removal in EN wiki is done according to this guideline. Best--Chanaka L (talk) 04:30, 20 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
I observe that since you have failed to gain by using en:WP:NOTREPOSITORY, now you are trying to use en:Wikipedia:Image use policy, and trying to quote a portion of it to desperately trying to prove your point.
Please allow me to quote the entire passage, allowing a clear "picture":
"Image galleries
Images are typically interspersed individually throughout an article near the relevant text (see WP:MOSIMAGES). However, the use of galleries may be appropriate in Wikipedia articles where a collection of images can illustrate aspects of a subject that cannot be easily or adequately described by text or individual images. The images in the gallery collectively must have encyclopedic value and add to the reader's understanding of the subject. Images in a gallery should be suitably captioned to explain their relevance both to the article subject and to the theme of the gallery, and the gallery should be appropriately titled (unless the theme of the gallery is clear from the context of the article). Images in a gallery should be carefully selected, avoiding similar or repetitive images, unless a point of contrast or comparison is being made. Just as we seek to ensure that the prose of an article is clear, precise and engaging, galleries should be similarly well-crafted. See 1750-1795 in fashion for an example of a good use of galleries.
However, Wikipedia is not an image repository. A gallery is not a tool to shoehorn images into an article, and a gallery consisting of an indiscriminate collection of images of the article subject should generally either be improved in accordance with the above paragraph or moved to Wikimedia Commons. Links to the Commons categories can be added to the Wikipedia article using the

template. One rule of thumb to consider: if, due to its content, a gallery would only lend itself to a title along the lines of "Gallery" or "Images of [insert article title]", as opposed to a more descriptive title, the gallery should either be revamped or moved to the Commons.
Articles consisting entirely or primarily of galleries are discouraged, as the Commons is intended for such collections of images.
Note that it is not recommended to use animated GIFs to display multiple photos. The method is not suitable for printing and also is not user friendly (users cannot save individual images and have to wait before being able to view images while other images cycle round).
Fair use images may almost never be included as part of a image gallery, as their status as being "fair use" depends on their proper use in the context of an article (as part of criticism or analysis). See Wikipedia:Fair use for more details."

I do not think the necessity arises for me to explain the above extract word by word. I would state my concerns in point form.
*Wikipedia likes
Images are typically interspersed individually throughout an article near the relevant text . However, Wikipedia states the use of galleries may be appropriate in Wikipedia articles where a collection of images can illustrate aspects of a subject that cannot be easily or adequately described by text or individual images. This is exactly the case with our article.
*The Wikipedia further states,
The images in the gallery collectively must have encyclopedic value and add to the reader's understanding of the subject. It is the case with our article and the image galley in it.
*Wikipedia states that,
gallery should be appropriately titled (unless the theme of the gallery is clear from the context of the article). Yes in our article we have done so.
*Wikipedia further states that
Images in a gallery should be carefully selected, avoiding similar or repetitive images, unless a point of contrast or comparison is being made. Just as we seek to ensure that the prose of an article is clear, precise and engaging, galleries should be similarly well-crafted.. I think we have carefully selected the images.
*Wikipedia now states that,
Wikipedia is not an image repository. And they refer to en:WP:NOTREPOSITORY. Since we have dealt with that, we should not waste time.
*Wikipedia further emphasizes that
Articles consisting entirely or primarily of galleries are discouraged. This is not the case with our article and it does have enough text.
I think the matter should be clearer now, having considered the whole section in your quote, as against trying to get way-laid by considering a small paragraph as you tried above.
Hence, it should be clear that Wikipedia is not against using image galleries in articles, even when the images are in the Commons article.
As for the English article, I should state that Sinhala people are not robots following the English. When they were hunting & gathering we built Stupas and worshiped Lord Buddha. Some user who had misinterpreted the issues had removed the image gallery from English Article, then an Anonymous user had corrected, then ironically you again had reverted it.
Just to prove that, Wikipedia tolerates usage of image galleries within articles even when images are present in corresponding commons, please see the following quote from your second reference en:Wikipedia:Image use policy.
See 1750-1795 in fashion for an example of a good use of galleries.. Kindly see en:1750-1795 in fashion . Thanks. --- Srimalpunchi (talk) 05:34, 20 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

This totally unbelievable Srimal, I've seen en:1750-1795 in fashion before. One can clearly see the usage difference in it and Dambulla cave temple. This is the policy and the guideline when everybody citing, when removing extensive image galleries, not just me. If you do this in EN wiki surely some editor will teach you the guideline in the hardway. Funny enough all this lawbreakers dare to do it the En wiki, instead they are acting mighty mouse role in here. I hope you would also see my edit is still standing and no one bothered to revert it, So is that not saying that my edit is quite valid and within our policies and guidelines. Only the quality of the Sinhala wikipedia suffers as a result. If you use your common sense you would see that the most of the articles don't use extensive galleries. I was astound to see how much you determined to protect your unruly edit. The image galleries make pages ugly anyway. That's why I didn't cite the policy in the first place, I just wanted to clean up the article. The English people hunting and gathering when we worshiping Lord Buddha is quite out of the point and doesn't add any value to the topic. However I don't wanna dwell on this forever and I just wanted to contribute positively. I am moving on and cheers--Chanaka L (talk) 06:06, 20 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
You have tried to quote two Wikipedia guidelines and have failed to prove your point. That fact you will have to admit before moving on. Your final point is on the edit you have done on the English Article. All what you have done is reverting to the edit by en:user:Bgag on 8th May 2009. Now, this user is your role-model. Let us analyze him. All his life, all his edits are with regard to pictures and picture galleries in articles, nothing else. He is sure a worthy user to be considered a role-model. If we take some articles he had edited (where he/she had added pictures to picture galleries or created picture galleries themselves) you will be amazed. Try en:Antsirabe, en:Ring-tailed Lemur, en:Adansonia, en:Antananarivo, en:Raymond James Stadium, en:Isalo National Park, en:Tōshō-gū, en:Kenroku-en, en:Lake Pichola, en:Brihadeeswarar Temple, en:Pancha Rathas, en:Mahabalipuram, and en:Saint-Tropez. Now, how can you ask us to follow the policy and the guideline when everybody citing, when your role-model is using image galleries in articles. You can not call me a law-breaker , then even en:user:Bgag whose action you revered and followed is also a law-breaker. I would say i would prefer an ugly teacher who teaches well to a beauty who doesn't; In imparting of knowledge beauty or ugliness is immaterial (even if image galleries do make articles ugly as you claim). Finally, I invite you to see en:Adansonia, en:Antananarivo, and en:Isalo National Park, and note that along side the image galaries the commons file is quoted and commons file does have all the images in the image gallery. Now, does en:user:Bgag contradict himself? Has he done a mistake? Has he misinterpreted the guidelines just like you? -- Srimalpunchi (talk) 07:05, 20 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

┌─────────────────────────────────┘
Your last comment is,

 1. most unfortunate
 2. reveals your poor knowledge of how enwiki operates
 3. you rather try to prove a point than learn yourself a novel policy

I had to ask you, on what premise you conclude that en:user:Bgag is my role model? You shouldn't be mentioning his name at all. I am a rollbacker in my own right in the English wikipedia. I don't need to follow any role-models. The community trusts my judgement, that why they've made me a one. Tell you what, I have made over 7,000 edits there and unto this point no one has questioned a single rollbacking action of mine in there. Ironically it is here I had to toil. It is a quite routine edit back in there and unlike in here there are hundreds of editors scanning the recent changes at any given moment, any policy breaching won't go amiss. This shows how much brittle your argument is.

Therefore it is most unfortunate that you mentioned en:user:Bgag's name here. His edits is nothing to do with this discussion. I know this editor because he has added some spectacular images of Sri Lanka. Other than that I don't even have spoken to him. I checked all the links you have given. You had to admit that non of them have as this much of (13 infact) a collection. Don't think that I am moving on because that I have accepted you quasi-interpretation. My understanding of the policy has served me alright thus far in English wikipedia and I don't there is a any necessity arise to change that.

 • The gallery titled "ලෙන්හි සිතුවම් හා පිළිම" and that is surely not difficult to "adequately described by text or individual images"
 • As you can see in en:1750–1795 in fashion, the pictures has given appropriate captions, whereas in here none present! How amazing that you have forgotten to mention the following;

  Images in a gallery should be suitably captioned to explain their relevance both to the article subject and to the theme of the gallery

 • "I think we have carefully selected the images." You should be ashamed of this comment. You haven't edited the article before. I hope you would notice that some of them have repetitive subjects. An article being "clear, precise and engaging" is the beauty of the article and visual appeal is a criterion for B-class articles and a thoroughly reviewed guidline in higher quality articles.

I do not wish to spend any time on this from here on. It's clear to me that giving yourself a chance to learn a policy seems to be beyond your pride. You seems to rather be tenacious of your edits than be open to others' fair comments. I don't think I should be engaging in curing those, I think there are other ways I can contribute positively to this encyclopedia. Otherwise citing this guideline on daily basis in English wikipedia haven't caused a slightest ado. I didn't call you a lawbreaker, I always try to comment on the edit not the editor. I have seen many productive edits by you and that's the best I can hope from you. I won't comment on this again. Cheers--Chanaka L (talk) 13:28, 21 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

As for the captions, you can refer the pages I quoted and see that there too all the gallery entries are not captioned.
Now you have resorted to number of images, 13 being the magical figure, if you are really interested I can find few pages having images galleries with more than 13 images.
I have ignored your pomp and pageant, I normally look down on people who quote their achievements and not hard facts to win an argument. -- Srimalpunchi (talk) 14:36, 21 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

සිංහලේ රජවරු[සංස්කරණය]

ඔබ ඉතිහාසය විෂය පිළිබඳ දක්වන උනන්‍දුව පිළිබඳ මාගේ සංතුෂ්ඨිය! ඔබ මෙම රජවරුන්ගේ ලිපි සංස්කරණයේදී ඒවා විකිපීඩියා පරිශීලකයන්ට සොයාගැනීමට පහසුවන පරිදි ගෙනයාමට ද උනන්‍දු වන්නේ නම් යෙහෙකි. (උදා: පළමුවන විමලධර්‍මසූරිය රජු --> විමලධර්‍මසූරිය I රජු) --තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 14:57, 21 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

විමලධර්‍මසූරිය I රජු යන්නෙක් ගැන මම නම් පාසැලේදී උගෙනගෙන නැත. කිසිදු පුවත්පතක හෝ වෙනයම් ලිඛිත ප්‍රකාශනයක් භාවිත වනු දැක ද නැත. කිසියම් කථිකයෙකු එලෙස භාවිත කරනු හෝ සාමාන්‍ය ජනතාව එලෙස භාවිත කරනු අසා හෝ නොමැත. මා දැනුවත් කරනු මැනව. -- Srimalpunchi (talk) 15:02, 21 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
මින් අදහස්වනුයේ යථොක්ත පළමුවන විමලධර්මසූරිය රජු පිළිබඳව ම යි. නමුදු නිර්ලේඛිත පරිශීලකයන්ගේ සෙවීමේ පහසුව උදෙසා මෙම ගෙනයාම් කිරීමට දැනුම් දීමි.--තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 15:07, 21 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
Google හී විමලධර්මසූරිය යැයි පවසා search කල විට පළමුවන විමලධර්මසූරිය රජු ලිපිය වෙත යොමු වූ බව ඔබ ‍වෙත දන්වා සිටිමි. එබැවින් ඔබ පවසන පරිදී යළියොමුවීම් අවනශ්‍ය බවද දන්වා සිටිමි. -- Srimalpunchi (talk) 15:32, 21 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

පළමු හා දෙවන ලෝක යුඬ ගෙනයාම[සංස්කරණය]

ඔබ කුමක් කරන්නේ ද? එම ලිපි වූ කලී සෙවීම් පහසුව පිණිස ලෝක යුද්ධය I හා II ලෙස නම් කළෙමි. ඉංග්‍රීසි විකියේ ද එසේ ම ය. මෙවැනි ගෙනයාම් කිරීමට පෙර දෙවරක් සිතා බලන ලෙස අවවාද කරමි.--තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 16:11, 21 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

ඔබ දුන් මාතෘකා සිංහලයන් භාවිතා නොකරති. ඉංග්‍රීසියෙහි වියරණ ආකාරයට WWI, WWII ලෙසින් භාවිතා වුවද අප එය අනුගමනය කල යුතු නොවේ. අප සිංහල විකිපීඩියාවේ භාවිතා කරන්නේ සිංහල මහ ජනතාවගේ භාවිතය පමණි. -- Srimalpunchi (talk) 16:16, 21 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
විය හැකියි. එනමුදු ඔබගේ ගෙනයාම මත විකි-සෙවුම භාවිතා කරන්නකුට අපහසුතාවක් ඇතිවිය හැක. මන්‍දයත් "ලෝක යුද්ධය" යැයි යතුරුලියනය කරන්නකුට ම දැකිය හැකියි.--තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 16:20, 21 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
එසේ යතුරුලියනය කරන්නා "ලෝක යුද්ධය I" හා "ලෝක යුද්ධය II" යන ප්‍රතිඵලයන් දෙකින් එකිනෙක මත ක්ලික් කල විට පිළිවෙලින් පළමු ලෝක යුද්ධය හා දෙවන ලෝක යුද්ධය වෙත යොමු වෙයි. කිසිදු ගැටළුවක් පැන නොනගියි. -- Srimalpunchi (talk) 16:26, 21 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
That occurs with the "redirect" code. --තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 16:27, 21 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
ඔබ unregistered user යැයි සිතා Google වෙත "ලෝක යුද්ධය" යැයි යතුරුලියනය කොට ප්‍රතිඵල බලන්න. ඉන්පසු එසේ ලැබෙන "ලෝක යුද්ධය I" හා "ලෝක යුද්ධය II" යන ප්‍රතිඵලයන් දෙකින් එකිනෙක මත ක්ලික් කරන්න. එවිට ඒවා පිළිවෙලින් පළමු ලෝක යුද්ධය හා දෙවන ලෝක යුද්ධය වෙත යොමු වෙනු ඇත. unregistered userට අවශය දේ ලැබේ. ගැටළුවක් නෑ නේද? -- Srimalpunchi (talk) 16:31, 21 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
ඔච්චර ම කියනව නම් ඉතින් ප්‍රශ්ණයක් නෑ. උපාධිධරයන්ට ගරු කරන්න එපැයි.--තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 16:40, 21 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
සත්‍යයට පමණක් හිස නමන්න. එවිට ජය! -- Srimalpunchi (talk) 16:43, 21 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

වාරණය කරන්න එපා[සංස්කරණය]

අනේ මම මේ මොකුත් දන්නේ නෑ. චතුනි අක්කා තමයි මෙච්චෙල්ල ම මගේ ලග ඉඳගෙන අරම කරපන් මෙහෙම කරපන් කියල කිව්වෙ. අඩුම ගානේ මම විකිපීඩියා කියන්නේ මොකක්ද කියලවත් දැනං හිටියෙ නැ --බිගුවා සාකච්ඡාව 04:47, 22 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

Hi Srimalpunchi[සංස්කරණය]

hi brother, I'm from Tamil wiki and also from Sri Lanka. Nice to see ya folks here. Letz grow wikipedia together. (Mayooresan) --ஜெ.மயூரேசன் (talk) 19:53, 22 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

Definitely, No doubt about it brother. We Asians are good at it . We will share and grow. sure. -- Srimalpunchi (talk) 13:05, 23 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

කොමික්ස් තොරතුරු කොටුව ඡේදය[සංස්කරණය]

මෙහි මාතෘකාව දිගින් වැඩි වන අතර එහි පද-අරුත් ගැළපීම පිළිබඳ නැවත සොයාබලා ගෙනයන්න. --තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 13:33, 24 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

ඉංග්‍රීසි සැකිල්ල Comics InfoBox sec වෙයි.-- Srimalpunchi (talk) 14:07, 24 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

විකිපීඩියා:කෝපි කඩේ (policy)#ඒක වචන සහ බහු වචන[සංස්කරණය]

ඔබේ අදහස දැනගන්න කැමතියි. --Lee (talk) 14:17, 4 ඔක්තෝබර් 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

Sockpuppetry and Vote-Stacking[සංස්කරණය]

Your account is found to be a sock puppet according to this. Before an action is taken regarding this matter I would like to hear your side of the story. Please respond ASAP. --Lee (talk) 08:36, 6 ඔක්තෝබර් 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

Broken/ගණිතය ඉක්මන් මකාදැමුම සඳහා නම් කිරීම[සංස්කරණය]

If this is the first article that you have created, you may want to read the guide to writing your first article.

You may want to consider using the Article Wizard to help you create articles.

A tag has been placed on Broken/ගණිතය requesting that it be speedily deleted from Wikipedia. This has been done under section A3 of the criteria for speedy deletion, because it is an article with no content whatsoever, or whose contents consist only of external links, a "See also" section, book references, category tags, template tags, interwiki links, a rephrasing of the title, or an attempt to contact the subject of the article. Please see Wikipedia:Stub for our minimum information standards for short articles. Also please note that articles must be on notable subjects and should provide references to reliable sources that verify their content.

If you think that this notice was placed here in error, you may contest the deletion by adding {{hang on}} to the top of the page that has been nominated for deletion (just below the existing speedy deletion, or "db", tag; if no such tag exists, then the page is no longer a speedy delete candidate and adding a hang-on tag is unnecessary), coupled with adding a note on the talk page explaining your position, but be aware that once tagged for speedy deletion, if the page meets the criterion, it may be deleted without delay. Please do not remove the speedy deletion tag yourself, but don't hesitate to add information to the page that would render it more in conformance with Wikipedia's policies and guidelines. If the page is deleted, you can contact one of these administrators to request that the administrator userfy the page or email a copy to you. තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 09:34, 27 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)Reply[reply]

File copyright problem with ගොනුව:King Rajasinghe II.PNG[සංස්කරණය]

Thank you for uploading ගොනුව:King Rajasinghe II.PNG. However, it currently is missing information on its copyright and licensing status. Wikipedia takes copyright very seriously. It may be deleted soon, unless we can verify that it has an acceptable license status and a verifiable source. Please add this information by editing the image description page. You may refer to the image use policy to learn what files you can or cannot upload on Wikipedia. The page on copyright tags may help you to find the correct tag to use for your file. If the file is already gone, you can still make a request for undeletion and ask for a chance to fix the problem.

Please also check any other files you may have uploaded to make sure they are correctly tagged. Here is a list of your uploads.

If you have any questions, please feel free to ask them at the media copyright questions page. Thanks again for your cooperation. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 14:40, 16 ජනවාරි 2012 (යූටීසී)Reply[reply]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක_සාකච්ඡාව:Srimalpunchi&oldid=197447" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි