ද්වාරය:කාලීන සිදුවීම්/ක්‍රීඩා

විකිපීඩියා වෙතින්සාග් ක්‍රීඩා උළෙල[සංස්කරණය]

  • 11 වැනි සාග් ක්‍රීඩා උළෙල ජනවාරි 29,2010 දින ආරම්භ විය.

ජූලි 4, 2009 පළමු ක්‍රිකට් තරගය පාකිස්ථානය සහ ශ්‍රි ලංකාව අතර ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගනෙය්දී

ජනවාරි 4, 2009 (ඉරිදා)[සංස්කරණය]

ක්‍රිකට්[සංස්කරණය]


ජනවාරි 3, 2009 (සෙනසුරාදා)[සංස්කරණය]

ක්‍රිකට්[සංස්කරණය]