ඩිමොක්‍රටික් පක්ෂය (එක්සත් ජනපදය)

විකිපීඩියා වෙතින්

ඩිමොක්‍ර‍ටික් පක්ෂය(එක්සත් ජනපදය)