ජංගම දුරකථන

විකිපීඩියා වෙතින්
ජංගම දුරකථන වල පරිණාමය

ජංගම දුරකථනය වනාහි පුළුල් භූගෝලීය අවකාශයක් හරහා ජංගම දුරකථන ඇමතුම් ලබා ගැනීම සඳහා තනන ලද ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගයකි.

ගාට්නර් වෙතින් සංඛ්‍යා වෙළඳපොළ කොටස්
(නව විකුණුම්)
වර්ගය සියයට
නොකියා 2009
  
36.4%
නොකියා 2010
  
28.9%
Samsung 2009
  
19.5%
Samsung 2010
  
17.6%
LG Electronics 2009
  
10.1%
LG Electronics 2010
  
7.1%
Research In Motion 2009
  
2.8%
Research In Motion 2010
  
3.0%
Apple 2009
  
2.1%
Apple 2010
  
2.9%
Others-1 2009
  
12.6%
Others-1 2010
  
9.8%
Others-2 2009
  
16.5%
Others-2 2010
  
30.6%
Note: Others-1 consist of Sony Ericsson, Motorola, ZTE, HTC and Huawei.(2009-2010)
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජංගම_දුරකථන&oldid=510174" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි