ගම්‍යතා සංස්ථිති නියමය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ගම්‍යතා සංස්ථිතිිි නියමය


ගම්‍යතාව ( P ) = ස්කන්ධය × ප්‍රවේගය

= m × v

= mv

ගම්‍යතාව දෛශිකයකි.

ඒකක = kgms-1

මාන = MLT-1

රේඛීය චලිතයේ දී ,

ගම්‍යතා සංස්ථිති මූලධර්මය :

වස්තුවක් හෝ වස්තු පද්ධතියක් මත බාහිර බල ක්‍රියා නොකරන විට සලකන ලද දිශාවක් ඔස්සේ එම වස්තුවේ හෝ වස්තු පද්ධතියේ මුළු ගම්‍යතාව සංස්ථිිිතිික වේ .

මෙහි දී බාහිර අසමතුලිත බලයක් (F) කරන තුරු ගම්‍යතාව නියත ව පවතී.