එලෙක්ට්‍රෝනික් ආර්ට් ආයතනය මගින් කල අත්කර ගැනීම්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
EA headquarters in Redwood Shores, California

ඉලෙක්ට්‍රොනික් ආර්ට්ස් ආයතනය 1982 දී ආරම්භ කරන ලද පරිගණක සහ වීඩියෝ ක්‍රීඩා පිලිබඳ ඇමරිකානු දියුණුකරන්නෙක්, වෙළෙන්දන්දෙක් ,ප්‍රකාශකයෙක් වෙයි.ආයතනයේ නිපැයුම් ලෙස EA Sports franchises, Sims, සහ වෙනත් මාතෘකා යටතේ වූ ඇතැති සහ ගෘහස්ත ක්‍රීඩා පාලන පුවරු ඇතුලත් වේ .[1]

උදාහරණයක් වශයෙන් ඉලෙක්ට්‍රොනික් ආර්ට්ස් සභාපති සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධරී Larry Probst පවසා ඇත්තේ JAMDAT Mobile ආයතනය අත්පත් කරගැනීමෙන් පසුව අප ජංගම දුරකථන සඳහා ක්‍රීඩා සැපයීම වෙනුවෙන් ගෝලීය ව්‍යාපාරික ස්ථානයකට නැඹුරුව ඇති බවයි. [2] EA followed through with this later, making the company into EA Mobile, and allowing people to purchase and download content produced by them directly onto their phones.[1] After the acquisition of Origin Systems, some staff in that company claimed that Electronic Arts initially gave them more resources, but allowed little latitude if employees made a mistake, and in some cases no longer trusted them, and even worked against them.[3][4] EA has shut down entire companies or the studios thereof after acquiring them, including the studio DICE Canada, Origin Systems, EA Chicago (NuFX), and Pandemic Studios.[5][6][7][8] Gaming blogger Brian Crecente has said that fears that EA doesn't care about the quality of their products after they are acquired are debatable.[9]

As of July 2011, Electronic Arts' largest acquisition is the purchase of VG Holding Corp., the then-owner of video game developers Bioware and Pandemic Studios, for $775 million. Of the 37 companies acquired by EA, 19 are based in the U.S., five in the United Kingdom, five in Continental Europe, and eight elsewhere. Some of these companies or their respective studios, however, are now defunct. Of the six companies which EA purchased a stake in, two remaining companies are based in the U.S., while three other U.S. companies are defunct. After acquiring a 19.9% stake in France-based Ubisoft in 2004, EA sold a remaining 14.8% stake in it in 2010.[10][11]

Each acquisition listed is for the entire company, unless otherwise noted. The acquisition date listed is the date of the agreement between Electronic Arts (EA) and the subject of the acquisition. Unless otherwise noted, the value of each acquisition is listed in U.S. dollars, because EA is headquartered in the U.S. If the value of the acquisition is not listed, then it is undisclosed. If the EA service that is derived from the acquired company is known, then it is also listed.

යතුර[සංස්කරණය]

General
Defunct
* Electronic Arts sold stake

අත්කර ගැනීම[සංස්කරණය]

දිනය ආයතනය ව්‍යාපාරය රට අගය (USD) Derived Brands යොමුව
1987 Batteries Included දෘඩාංග සහ මෘදුකාංග දියුණුකරන්නන්  CAN [12][13]
July 1, 1991 Distinctive Software Inc. වීඩියෝ ක්‍රීඩා දියුණුකරන්නන්  CAN EA Canada [14]
සැප්තැම්බර් 21, 1992 Origin Systems විද්‍යා ප්‍රබන්ධ space sim සහ ෆැන්ටසි භූමිකා නිරූපන ක්‍රීඩා දියුණුකරන්නන්  USA $&0000000035000000.00000035,000,000 [15]
නොවැම්බර් 14, 1994 DROsoft මෘදුකාංග බෙදාහරින්නන්  ESP DROsoft [16]
පෙබරවාරි 6, 1995 Bullfrog Productions වීඩියෝ ක්‍රීඩා දියුණුකරන්නන්  UK EA UK [17][18]
මාර්තු 8, 1995 Kingsoft GmbH මෘදුකාංග බෙදාහරින්නන්  GER Kingsoft GmbH [19]
ජනවාරි 29, 1996 Manley & Associates වීඩියෝ ක්‍රීඩා දියුණුකරන්නන්  USA EA Seattle [20]
ජනවාරි 29, 1996 Maxis වීඩියෝ ක්‍රීඩා දියුණුකරන්නන්  USA $&0000000125000000.000000125,000,000 Maxis [21]
අප්‍රේල් 2, 1998 Tiburon Entertainment වීඩියෝ ක්‍රීඩා දියුණුකරන්නන්  USA EA Tiburon [22]
අප්‍රේල් 8, 1998 Vision Software මෘදුකාංග බෙදාහරින්නන්  RSA Vision Software [23]
ජූලි 28, 1998 ABC Software මෘදුකාංග බෙදාහරින්නන් සැකිල්ල:රටේ දත්ත CH ABC Software [24]
අගෝස්තු 17, 1998 Westwood Studios; other studios of Virgin Interactive Entertainment පරිගණක සහ වීඩියෝ ක්‍රීඩා දියුණුකරන්නන්  USA $&0000000122500000.000000122,500,000 EA Pacific[note 1] [25][26]
සැප්තැම්බර් 8, 1999 PlayNation දියුණුකරන්නන් of online entertainment  USA PlayNation [27]
නොවැම්බර් 22, 1999 Kesmai වීඩියෝ ක්‍රීඩා දියුණුකරන්නන් සහ online ක්‍රීඩා ප්‍රකාශක  USA Kesmai [28]
පෙබරවාරි 24, 2000 DreamWorks Interactive වීඩියෝ ක්‍රීඩා දියුණුකරන්නන්  USA EA Los Angeles [29]
පෙබරවාරි 28, 2001 pogo.com පවුලේ ක්‍රීඩා වෙබ්අඩවිය  USA pogo.com [30]
ජූනි 11, 2002 Black Box Games ක්‍රීඩා and racing වීඩියෝ ක්‍රීඩා දියුණුකරන්නන්  CAN EA Black Box [31]
ඔක්තොම්බර් 16, 2003 Studio 33 Racing වීඩියෝ ක්‍රීඩා දියුණුකරන්නන්  UK EA Northwest [32]
පෙබරවාරි 13, 2004 NuFX ක්‍රීඩා වීඩියෝ ක්‍රීඩා දියුණුකරන්නන්  USA EA Chicago [33][8]
ජූලි 28, 2004 Criterion Software වීඩියෝ ක්‍රීඩා දියුණුකරන්නන්  UK Criterion Software [34]
ජූලි 27, 2005 Hypnotix වීඩියෝ ක්‍රීඩා දියුණුකරන්නන්  USA [35]
දෙසැම්බර් 8, 2005 JAMDAT Mobile ජංගම entertainment developer  USA $&0000000680000000.000000680,000,000 EA Mobile [2]
ජූලි 20, 2006 Mythic Entertainment පරිගණක game developer  USA EA Mythic [36]
අගෝස්තු 23, 2006 Phenomic Game Development Real-time strategy game developer  GER EA Phenomic [37]
ඔක්තොම්බර් 2, 2006 Digital Illusions CE (DICE) වීඩියෝ ක්‍රීඩා දියුණුකරන්නන්  SWE EA Digital Illusions CE [38]
නොවැම්බර් 30, 2006 Headgate Studios වීඩියෝ ක්‍රීඩා දියුණුකරන්නන්  USA EA Salt Lake [39]
පෙබරවාරි 12, 2007 SingShot Media සමාජ ජාලකරණ සේවාව  USA Sims on Stage [40][41]
ඔක්තොම්බර් 5, 2007 Super Computer International පරිගණක මෘදුකාංග දියුණුකරන්නන්  USA [42]
ඔක්තොම්බර් 11, 2007 VG Holding Corp. Owner of වීඩියෝ ක්‍රීඩා දියුණුකරන්නන්  USA $&0000000775000000.000000775,000,000 BioWare & Pandemic Studios [43]
මැයි 21, 2008 Hands-On Mobile ජංගම වීඩියෝ ක්‍රීඩා දියුණුකරන්නන් සහ ප්‍රකාශකයන් සැකිල්ල:රටේ දත්ත ROK EA Mobile Korea [44]
ජූනි 3, 2008 ThreeSF සමාජ ජාලකරණ සේවාව  USA [45]
දෙසැම්බර් 2, 2008 J2MSoft පරිගණක ක්‍රීඩා දියුණුකරන්නන් සැකිල්ල:රටේ දත්ත ROK [46]
Q1 Fiscal 2010 J2Play සමාජ ජාලකරණ සේවාව  CAN [47]
නොවැම්බර් 9, 2009 Playfish සමාජ ජාලකරණ ක්‍රීඩා දියුණුකරන්නන්  UK $400,000,000 [48][49]
ඔක්තොම්බර් 20, 2010 Chillingo ජංගම වීඩියෝ ක්‍රීඩා ප්‍රකාශකයන්  UK < $20,000,000 [50]
මැයි 3, 2011 Mobile Post Production ජංගම වීඩියෝ ක්‍රීඩා දියුනුකරන්නන් සහ ප්‍රකාශකයන්  USA [51]
මැයි 4, 2011 Firemint ජංගම වීඩියෝ ක්‍රීඩා දියුනුකරන්නන් සහ ප්‍රකාශකයන්  AUS [52]
ජූලි 12, 2011 PopCap Games ජංගම වීඩියෝ ක්‍රීඩා දියුනුකරන්නන් සහ ප්‍රකාශකයන්  USA $750,000,000[note 2] [53]
ජූනි 1, 2012 ESN සමාජ ක්‍රීඩා නිපැයුම් දියුනුකරන්නන්  SWE [54]

ව්‍යවසායික හිමිකම්[සංස්කරණය]

දිනය ආයතනය ව්‍යාපාරය රට අගය References
ජනවාරි 25, 1995 Visual Concepts Entertainment[note 3] Video game developer  USA [55]
මැයි 9, 1995 NovaLogic[note 4] Video game developer and publisher  USA [56]
මාර්තු 11, 1997 Accolade[note 5] Video game developer and publisher  USA [57][58]
අප්‍රේල් 3, 1997 Mpath Interactive[note 6] Computer game and online company  USA [59][60]
අගෝස්තු 4, 1998 Kodiak Interactive Software Studios, Inc.[note 7] Video game developer  USA [61][62]
දෙසැම්බර් 24, 2004 Ubisoft Entertainment*[note 8] Video game developer and publisher  FRA 68.9 million euros [10][11][63]

සටහන[සංස්කරණය]

 1. Staff who choose to remain were absorbed into EA Los Angeles.
 2. Includes $650 million in cash and the issuing of $100 million in EA common stock to certain shareholders of PopCap Games. Does not include additional cash possibly received based on earnings before interest and taxes milestones through December 2013.
 3. EA purchased a minority stake.
 4. EA purchased a minority stake.
 5. EA purchased a minority stake. Later purchased by Infogrames.
 6. EA purchased a minority stake. On June 18, 2001, it was acquired by GameSpy and MPlayer.com was merged with GameSpy Arcade.
 7. EA purchased a minority stake, but it later merged with Acclaim Entertainment.
 8. EA initially purchased a 19.9% stake then-valued at 68.9 million euros, but then sold its remaining 14.8% stake in July 2010 for 122 million U.S. dollars (94 million euros).

යොමුව[සංස්කරණය]

 1. 1.0 1.1 "Electronic Arts, Inc.: Full Description". Reuters. Retrieved 2008-04-13.
 2. 2.0 2.1 "EA to Acquire JAMDAT Mobile Inc. -- the Leader in North American Mobile Interactive Entertainment; Accelerates EA's Objective of Global Expansion in Mobile". Jamdat Mobile Inc. 2005-12-08. Retrieved 2008-04-13.
 3. "The Conquest of Origin pg. 2". Escapist. 2005-10-11. Retrieved 2008-05-03.
 4. "The Conquest of Origin pg. 3". Escapist. 2005-10-11. Retrieved 2008-05-03.
 5. Brendan Sinclair (2006-10-06). "EA shuts down DICE Canada". Gamespot. Retrieved 2008-05-03.
 6. "EA to Shut Down Origin Systems". Gamepro. 2004-02-25. Retrieved 2008-05-03.
 7. "EA closes Pandemic Studios unit". CNET. 2009-11-18. Retrieved 2010-08-05.
 8. 8.0 8.1 "EA Confirms EA Chicago is Closing". Kotaku. 2007-11-06. Archived from the original on 2008-03-04. Retrieved 2010-08-20.
 9. Caroline McCarthy (2007-10-11). "Electronic Arts pays $860 million for BioWare, Pandemic Studios". CNET. Retrieved 2008-05-03.
 10. 10.0 10.1 Business Wire (2004-12-24). "EA Invests in UbiSoft Entertainment; Acquires Approximately 19.9 Percent Equity in Global Game Company". AllBusiness. Retrieved 2008-07-21.
 11. 11.0 11.1 Ecorcheville, Ambroise; Angeline Benoit. "UPDATE: Electronic Arts Sells Ubisoft Shares, Ends 6-Year Link". Automated Trader. Dow Jones Newswires. Retrieved 2010-08-05.
 12. Ian Chadwick (1988). "Ian's Quest". ST-Log (20): 47.
 13. James Morrissey (2005-03-14). "Artist Showcase: Michael Reichmann". The Nature, Wildlife and Pet Photography Forum. Retrieved 2011-05-30.
 14. Software Industry Report (1997-06-04). "Electronic Arts; Distinctive Software Inc". AllBusiness. Retrieved 2008-04-13.
 15. Business Wire (1992-09-21). "Electronic Arts to acquire leading European software developer, Bullfrog Productions Ltd". AllBusiness. Retrieved 2008-04-13.
 16. Business Wire (1995-03-08). "Electronic Arts acquires distributor in Spain; forms third subsidiary in continental Europe". AllBusiness. Retrieved 2008-04-13.
 17. Business Wire (1995-02-06). "Electronic Arts to acquire leading European software developer, Bullfrog Productions Ltd". AllBusiness. Retrieved 2008-04-13.
 18. "Bullfrog Productions". IGN. Retrieved 2010-08-20.
 19. Business Wire (1995-03-08). "Electronic Arts acquires distributor in Germany, Kingsoft GmbH". AllBusiness. Retrieved 2008-04-13.
 20. Business Wire (1996-01-29). "Electronic Arts Acquires Software Developer Manley & Associates". AllBusiness. Retrieved 2008-04-13.
 21. Software Industry Report (1997-06-04). "Electronic Arts and Maxis Inc. announce definitiveagreement to merge; transaction valued at approximately $125million". AllBusiness. Retrieved 2008-04-13.
 22. Business Wire (1998-04-02). "Electronic Arts Acquires Software Developer TiburonEntertainment; Leading Sports Game Developer Becomes Wholly-OwnedSubsidiary". AllBusiness. Retrieved 2008-04-13.
 23. Business Wire (1998-04-08). "Electronic Arts Acquires Vision Software PTY Ltd.; EA Moves Into Continent of Africa". AllBusiness. Retrieved 2008-04-13.
 24. Business Wire (1997-06-04). "Electronic Arts Acquires ABC Software to EstablishDirect Sales Organizations in Switzerland andAustria". AllBusiness. Retrieved 2008-04-13.
 25. Business Wire (1998-08-17). "Electronic Arts to Buy Westwood Studios From VirginInteractive Entertainment; EA to Acquire Creators of Command &Conquer in a Cash..." AllBusiness. Retrieved 2008-04-13.
 26. "Westwood Studios, Inc". MobyGames. Retrieved 2010-08-20.
 27. "Electronic Arts Announces Acquistion Of Playnation" (.doc). Electronic Arts. 1999-09-08. Retrieved 2008-04-13. [dead link]
 28. "Electronic Arts Announces Agreement to acquire News Corp. Online Game Unit, Kesmai" (.doc). Electronic Arts. 1999-11-22. Retrieved 2008-04-13. [dead link]
 29. Business Wire (2000-02-24). "Electronic Arts Acquires Dreamworks Interactive From Microsoft and Dreamworks SKG" (.doc). Electronic Arts. Retrieved 2008-04-13. [dead link]
 30. Business Wire (2001-02-28). "EA.com Acquires Leading Games Destination pogo.com; pogo.com's Popular Family Games Site Complements EA.com's Rich Content Games". AllBusiness. Retrieved 2008-04-13.
 31. "EA to Acquire Black Box Games Development Studio" (.doc). Electronic Arts. 2002-06-11. Retrieved 2008-04-13. [dead link]
 32. "UK Developer Studio 33 Joins EA Worldwide Studios" (.doc). Electronic Arts. 2003-10-16. Retrieved 2008-04-13. [dead link]
 33. "NuFX joins EA Worldwide Studios". Electronic Arts. 2004-02-13. Retrieved 2008-04-13. [dead link]
 34. Business Wire (2004-07-28). "EA to Acquire Criterion Software Group from CANON EUROPE; EA Acquires UK Creator of Burnout 3 and RenderWare". AllBusiness. Retrieved 2008-04-14.
 35. Gamespot (2009-07-27). "Electronic Arts acquires Hypnotix". Gamespot. Retrieved 2009-05-01.
 36. "EA to Acquire Mythic Entertainment". Mythic Entertainment. 2006-06-20. Retrieved 2008-04-13.
 37. "EA Acquires Phenomic Game Development; Acclaimed Creators of Real Time Strategy Franchises Become EA's Newest Studio in..." AllBusiness. 2006-08-23. Retrieved 2008-04-14.
 38. "Digital Illusions CE". TeamXbox. 2006-10-02. Retrieved 2008-04-13.
 39. Business Wire (2006-11-30). "Headgate Studios Team Joins EA". AllBusiness. Retrieved 2008-04-13.
 40. "EA Acquires Singshot Media" (PDF). Electronic Arts. 2007-02-12. Retrieved 2008-04-13. [dead link]
 41. "Press Releases". Electronic Arts. Retrieved 2008-04-13.
 42. "EA Acquires Super Computer International". Electronic Arts. 2007-10-05. Retrieved 2009-08-04.
 43. Letzing, John (2007-10-11). "Electronic Arts to buy game maker VG Holding". MarketWatch. Retrieved 2008-04-13.
 44. "EA to Acquire Assets of Hands-On Mobile Korea". Electronic Arts. 2008-05-21. Retrieved 2009-08-04.
 45. "EA Acquires ThreeSF". Electronic Arts. 2008-06-03. Retrieved 2009-08-04.
 46. "EA Acquires Korean Online Game Developer J2M". Electronic Arts. 2008-12-02. Retrieved 2009-08-04.
 47. "EA Reports First Quarter Fiscal Year 2010 Results". Electronic Arts. 2009-08-04. Retrieved 2009-08-04.
 48. "Q2 Fiscal Year 2010 Results" (PDF).
 49. Johnson, Bobbie (2009-11-09). "Playfish sells to Electronic Arts in deal worth up to $400m". The Guardian. Retrieved 2010-08-30. Italic or bold markup not allowed in: |publisher= (help)
 50. "EA buys Angry Birds publisher Chillingo". Los Angeles Times. 2010-10-20. Retrieved 2010-11-01.
 51. "Electronic Arts Purchases MPP developer and Firemint". Game Beats. 2011-05-03. Retrieved 2011-05-11. Italic or bold markup not allowed in: |publisher= (help)
 52. "Electronic Arts buys Aussie game maker Firemint". New Zealand Herald. 2011-05-04. Retrieved 2011-07-12. Italic or bold markup not allowed in: |publisher= (help)
 53. "EA to Acquire PopCap Games". Business Wire. 2011-07-12. Retrieved 2011-07-12.
 54. "Electronic Arts Buys Online Gaming Studio ESN, The Developers Behind Battlefield's Battlelog Online Social Network". TechCrunch. 2012-09-16. Retrieved 2012-09-26.
 55. Business Wire (1995-01-25). "Electronic Arts takes equity stake in leading software developer, Visual Concepts Entertainment". AllBusiness. Retrieved 2008-07-21.
 56. Business Wire (1995-05-09). "Electronic Arts invests in software publisher, NovaLogic; companies ink four-year distribution deal". AllBusiness. Retrieved 2008-07-21.
 57. Business Wire (1997-03-11). "Electronic Arts invests in Accolade; companies inkmultiyear distribution deal". AllBusiness. Retrieved 2008-07-21.
 58. "Accolade". IGN. Retrieved 2010-08-30.
 59. Business Wire (1997-04-03). "Electronic Arts, Mpath announce online game agreement and investment". AllBusiness. Retrieved 2008-07-21.
 60. "GameSpy Industries Completes Acquisition of Mplayer". GameSpy Press Release. GameZone. 2001-06-18. Retrieved 2010-08-30.
 61. Business Wire (1998-08-04). "Electronic Arts Enters Into Long Term DevelopmentAgreement and Makes Investment in Software Developer Kodiak Interactive;Salt Lake". AllBusiness. Retrieved 2008-07-21.
 62. "Kodiak Interactive". IGN. Retrieved 2008-08-30.
 63. Bloomberg (2010-07-16). "Electronic Arts Sells 15% Stake in France's Ubisoft". Bloomeberg Business Week. Retrieved 2010-08-05.

සැකිල්ල:Featured list

මේවත් බලන්න[සංස්කරණය]