ආදී ආනන්දීයයන් නාමාවලිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ, කොළඹ, ආනන්ද විද්‍යාලයයෙහි ආදි සිසුන් අතරින් විශිෂ්ඨයන්ගේ නාමාවලියකි.