1940 දශකය

විකිපීඩියා වෙතින්
D-DayBattle of FranceThe HolocaustAuschwitz concentration campPearl HarborThe BlitzHiroshima and NagasakiManhattan ProjectSurrender of JapanWorld War IIIsraeli Declaration of IndependenceNuremberg trialsMarshall PlanENIAC
Above title bar: events during World War II (1939–1945): From left to right: Troops in an LCVP landing craft approaching Omaha Beach on D-Day; Adolf Hitler visits Paris, soon after the Battle of France; The Holocaust occurs as Nazi Germany carries out a programme of systematic state-sponsored genocide, during which approximately six million European Jews are killed; The Japanese attack on the American naval base of Pearl Harbor launches the United States into the war; An Observer Corps spotter scans the skies of London during the Battle of Britain and The Blitz; The creation of the Manhattan Project leads to the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki, the first uses of nuclear weapons, which kill over a quarter million people and lead to the Japanese surrender; Japanese Foreign Minister Mamoru Shigemitsu signs the Instrument of Surrender on behalf of the Japanese Government, on board USS Missouri, effectively ending the war.
Below title bar: events after World War II: From left to right: The Declaration of the State of Israel in 1948; The Nuremberg trials are held after the war, in which the prominent members of the political, military, and economic leadership of the defeated Nazi Germany are prosecuted; After the war, the United States carries out the Marshall Plan, which aims at rebuilding Western Europe; ENIAC, the world's first general-purpose electronic computer.

1940 දශකය (ඉංග්‍රීසි:  1940s, nineteen-forties, the '40s හෝ the Forties) යනු 1940 ජනවාරි 1 දින ආරම්භ වී 1949 දෙසැම්බර් 31 දින අවසන් වූ දශකය වෙයි.

අමතර අවධානයට[සංස්කරණය]

කාල රේඛාව[සංස්කරණය]

The following articles contain brief timelines listing the most prominent events of the decade.

සටහන්[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

භාහිර සබැඳි[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=1940_දශකය&oldid=622526" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි