පරිශීලක:ෆෙලිඩේ/ෆෙලි‍‍‍ඩේ ලිපි විස්තර වගුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
නව ෆෙලිඩේ ලිපි විස්තර
අංකය සිංහල ලිපි ශීර්ෂය ඉංග්‍රීසි ලිපි ශීර්ෂය ඉංග්‍රීසි ලිපි ඡේදය ටැගය ඉවත් කිරීම (කළා/කර නැත) ලිපි ශීර්ෂය නිවැරැදිද (ඔව්/නැත) නිවැරැදි ලිපි ශීර්ෂය ලිපිය ගෙන යෑම (කළා/කර නැත) වැරැදි සිංහල වචන (ඔව්/නැත) වැරැදි සිංහල නිවරද කිරීම (කළා/කර නැත) සබැඳි, රූප හා සැකිලි යෙදීම (කළා/කර නැත)
001 කයිරෝ Cairo (introduction) ‍කළා ඔව්;සියළු ඡේද පරිවර්තනය විය යුතුය අ/නැ අ/නැ ඔව් (බලන්න සාකච්ඡාව:කයිරෝ) කර නැත කර නැත
002 හවානා Havana (introduction) කළා ඔව්;සියළු ඡේද පරිවර්තනය විය යුතුය අ/නැ අ/නැ ඔව් (බලන්න සාකච්ඡාව:හවානා) කර නැත කර නැත
003 ඕටවා Ottawa (introduction) කළා ඔව්;සියළු ඡේද පරිවර්තනය විය යුතුය අ/නැ අ/නැ ඔව් (බලන්න සාකච්ඡාව:ඕටවා) කර නැත කර නැත
004 කැන්බරා Canberra (introduction) කළා ඔව්;සියළු ඡේද පරිවර්තනය විය යුතුය අ/නැ අ/නැ ඔව් (බලන්න සාකච්ඡාව:කැන්බරා) කර නැත කර නැත
005 ඩුබායි Dubai (introduction) කළා ඔව්;සියළු ඡේද පරිවර්තනය විය යුතුය අ/නැ අ/නැ නැත කර ඇත කර නැත
006 සෝල් Seoul (introduction) කළා ඔව්;සියළු ඡේද පරිවර්තනය විය යුතුය අ/නැ අ/නැ ඔව් (බලන්න සාකච්ඡාව:‍සෝල්) කර නැත කර නැත
007 ටෝකියෝ Tokyo (introduction) කළා ඔව්;සියළු ඡේද පරිවර්තනය විය යුතුය අ/නැ අ/නැ ඔව් (බලන්න සාකච්ඡාව:ටෝකියෝ) කර නැත කර නැත
008 ලොතාල් Lothal (introduction) කළා ඔව්;සියළු ඡේද පරිවර්තනය විය යුතුය අ/නැ අ/නැ ඔව් (බලන්න සාකච්ඡාව:ලොතාල්) කර නැත කර නැත
‍ෆෙලි‍ඩේ ලිපි විස්තර
අංකය සිංහල ලිපි ශීර්ෂය ඉංග්‍රීසි ලිපි ශීර්ෂය ඉංග්‍රීසි ලිපි ඡේදය ලිපි ශීර්ෂය නිවැරැදිද (ඔව්/නැත) නිවැරැදි ලිපි ශීර්ෂය ලිපිය ගෙන යෑම (කළා/කර නැත) වැරැදි සිංහල වචන (ඔව්/නැත) වැරැදි සිංහල නිවරද කිරීම (කළා/කර නැත) සබැඳි, රූප හා සැකිලි යෙදීම (කළා/කර නැත)
Nirman ලිපි විස්තර
අංකය සිංහල ලිපි ශීර්ෂය ඉංග්‍රීසි ලිපි ශීර්ෂය ඉංග්‍රීසි ලිපි ඡේදය ලිපි ශීර්ෂය නිවැරැදිද (ඔව්/නැත) නිවැරැදි ලිපි ශීර්ෂය ලිපිය ගෙන යෑම (කළා/කර නැත) වැරැදි සිංහල වචන (ඔව්/නැත) වැරැදි සිංහල නිවරද කිරීම (කළා/කර නැත) සබැඳි, රූප හා සැකිලි යෙදීම (කළා/කර නැත)