සාකච්ඡාව:කයිරෝ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
වැරැදි සිංහල වචන
ලිපි ශීර්ෂය නිවැරැදිද (ඔව්/නැත) නිවැරැදි ලිපි ශීර්ෂය
ඔව් අ/නැ
වැරැදි සිංහල වචන නිවැරැදි සිංහල වචන
ජනගහන ජනගහණ
ගණත්වයක් ඝණත්වයක්
විරැදාවලියේ විරුදාවලියේ
දේශපාලිනකි ‍දේශපාලනික
පිහිට් වු පිහිටවූ
වර්තමානනය වර්තමානය
ප්‍රදේශයක් වි ප්‍රදේශයක්වී
සංගිත සංගීත
විශ්ව විද්‍යාල ද විශ්ව විද්‍යාලයයද
වඅිවිද විවිධ
වෙළදාම් ‍වෙළෙඳාම්
අති‍තයේ අතීතයේ
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සාකච්ඡාව:කයිරෝ&oldid=93133" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි